Tilskuddsordningen skal legge til rette for at alle barn og unge får en mulighet til mestring og samfunnsdeltakelse. Tilskuddsordningen skal bidra til utvikling av åpne møteplasser, deltakelse på ferie- og fritidsaktiviteter og fullføring av utdanningsløp.

Tilskuddsordningen til inkludering av barn og unge forvaltes av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) og er et nasjonalt tiltak.

Hva er målet med tilskuddsordningen?

  • legge til rette for at alle barn og unge skal ha mulighet til mestring og samfunnsdeltakelse
  • bidra til utvikling av åpne møteplasser, deltakelse på ferie- og fritidsaktiviteter og fullføring av utdanningsløp.

Med samfunnsdeltakelse menes tilknytning til fritidsaktiviteter, kulturliv, utdanning, organisasjonsliv og arbeidsliv, samt demokratisk deltakelse.

Hvem kan søke?

  • Offentlige instanser, frivillige organisasjoner og private aktører kan søke om tilskudd fra denne ordningen.
  • Det er kun kommuner og fylkeskommuner som kan søke om tilskudd til å ansette personer som skal følge opp ungdom i utdanningsløp, såkalte "loser/ungdomsloser". Kommunen søker gjennom sin hovedsøknad, mens fylkeskommuner søker gjennom eget skjema.
  • Det er kun kommuner som kan søke om tilskudd til prosjekter som skal føre til økt koordinering og samarbeid mellom aktørene som bidrar i arbeidet med målgruppen. Bydelene i Oslo er sidestilt med kommuner.
  • Virksomheten som søker om tilskudd, må være registrert i Enhetsregisteret.
  • En frivillig organisasjon er en organisasjon som er registrert i Frivillighetsregisteret.
  • En privat aktør er en virksomhet som er registrert i Enhetsregisteret, men som ikke er en frivillig organisasjon eller offentlig virksomhet.

Enkeltpersonforetak eller privatpersoner kan ikke søke.

Målgruppen er:

  • barn og unge i alderen fra 0 til og med 24 år som av ulike grunner står i fare for å havne i utenforskap.

Hva kan dere søke om?

Dere kan søke om tilskudd til ulike aktivitetstyper. Her kan dere finne en oversikt over aktiviteter.

Frivillige organisasjoner og private aktører skal sende inn én søknad per aktivitetstype som dere søker om tilskudd til.

Viktig beskjed fra Bufdir:

"Det er viktig at dere leser informasjonen, og setter dere inn i både forskrift og veileder til forskrift (se «Regelverk og dokumenter».)
Vi anbefaler spesielt at dere leser kapittel 4 og 5 i veileder. I kapittel 4 i veilederen er det informasjon om de ulike aktivitetstypene dere kan søke om tilskudd til, og i kapittel 5 er det informasjon om de ulike søknadsskjemaene."

Søknadsfrist er:

  • Søknadsfrist er 18. november 2022.

Søknader som kommer inn etter fristen kan avvises.

Tildeling av midler finner sted i våren 2023.

På BufDir sin nettside finner du mer informasjon om tilskuddsordningen.

Søknadsskjema finner du på tilskuddsordningens nettside.

Regelverk finner dere her.

Veileder er   veileder

Har du spørsmål?

Har du spørsmål, ta kontakt med Josefin Larsson:  josefin.larsson@baerum.kommune.no 

Tilskuddsordningen het tidligere Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn og unge, Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn og Støtte til oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom