Kulturvern

Det kan søkes om midler til museer og kulturhistoriske samlinger til deres drift og, og til tiltak for å sikre kulturminner og kulturhistorie i Bærum. Det kan også søkes om midler til frivillige organisasjoner til lokalhistoriske utgivelser, samt til drift og til prosjekter med kulturhistorisk formål.

Søknadsfrist 1. mars.

Bærum kommune har for tiden ingen tilskuddsmidler til utgifter ved istandsetting og rehabilitering av kulturhistorisk verdifulle bygninger eller anlegg i privat eie. Det kan søkes om statlig og/eller regional støtte: