Tilskuddsordningen skal bidra til at frivillige og ideelle organisasjoner innen helse- og velferdsområdet får rammebetingelser slik at de kan bidra til bedre levekår, sosial inkludering og aktiv samfunnsdeltakelse for innbyggerne i Bærum.

Velkommen til åpent informasjonsmøte

Torsdag 1. september klokken 17 holdes det informasjonsmøte i formannskapssalen i Rådhuset i Sandvika. Adressen er Rådhustorget 2. Velkommen!

Hovedformål med ordningen

Tilskuddsordningen skal bidra til at frivillige og ideelle organisasjoner innen helse- og velferdsområdet får rammebetingelser slik at de kan bidra til bedre levekår, sosial inkludering og aktiv samfunnsdeltakelse for innbyggerne i Bærum.

Hvem kan søke? 

Frivillige lag og foreninger, ideelle organisasjoner og stiftelser.

Målgruppe

Kommunens befolkning. 

Målgrupper for tilskuddsmidler fra IMDi er

 • innvandrere, som omfatter
 • flyktninger, 
 • arbeidsinnvandrere og
 • familieinnvandrere.

I tillegg er målgrupper

 • beboere i mottak og
 • befolkningen i lokalsamfunn generelt.

Søknadsfrist

1. oktober 2022

Søknadsskjemaet finner du her

Hva kan støtten brukes til?

Midlene skal gå til tiltak som bidrar til å oppnå kommunens: 

 • Hovedmål 1: I Bærumsamfunnet jobber vi sammen for å skape gode liv og like muligheter 
  • Bærum har innbyggere som mestrer eget liv og har god livskvalitet gjennom livet
  • Bærum har inkluderende bo- og nærmiljøer og møteplasser 
  • Bærum er et trygt, mangfoldig og inkluderende samfunn 
  • Bærum har et trygt og godt oppvekstmiljø, som bidrar til likemuligheter for alle barn og unge 
 • Hovedmål 2: Bærumssamfunnet er attraktivt og inkluderende 
  • Bærum har et likestilt og inkluderende arbeidsliv
 • Handlingsplaner og andre satsinger innenfor helse- og velferdsområdet
 • Tilskudd til integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjoner (midler videreformidlet fra IMDi)
  • Delmål A: Stimulere til fellesskap, tillit og tilhørighet i lokalsamfunn for innvandrere og øvrig befolkning, og motvirke utenforskap, rasisme og diskriminering.
  • Delmål B: Øke kunnskap om det norske samfunnet og styrke kvalifisering for arbeid etter utdanning for innvandrere
  • Delmål C: Forebygge negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse

Hvem kan jeg kontakte hvis jeg lurer på noe? 

tilskuddhelsevelferd@baerum.kommune.no

Krav til dokumentasjon

Dere må sende med følgende dokumentasjon:

 • Budsjett for tiltaket
 • Regnskap for foregående år for organisasjonen/prosjektet (unntak ved nyetablering)

Dersom det søkes om driftsstøtte til innvandrerorganisasjoner, må

 • medlemsliste med
 • navn,
 • fødselsdato og
 • adresse på medlemmer bosatt i Bærum kommune være med.

Retningslinjer for tilskudd

Retningslinjer for tilskudd,helse og velferdsområdet.

Retningslinjer tilskudd til integreringsarbeid i regi av frivillige-organisasjoner - kommer her. 

Driftsstøtte til lokale innvandrerorganisasjoner