Tilskuddsordningen skal bidra til at frivillige og ideelle organisasjoner innen helse- og velferdsområdet får rammebetingelser slik at de kan bidra til bedre levekår, sosial inkludering og aktiv samfunnsdeltakelse for innbyggerne i Bærum.

Hovedformål med ordningen

Tilskuddsordningen skal bidra til at frivillige og ideelle organisasjoner innen helse- og velferdsområdet får rammebetingelser slik at de kan bidra til bedre levekår, sosial inkludering og aktiv samfunnsdeltakelse for innbyggerne i Bærum.

Hvem kan søke? 

Frivillige lag og foreninger, ideelle organisasjoner og stiftelser.

Målgruppe

Kommunens befolkning. 

Søknadsfrist

1. oktober 2023

Søknadsskjemaet finner du her

Hva kan støtten brukes til?

Midlene skal gå til tiltak som bidrar til å oppnå kommunens: 

 • Hovedmål 1: I Bærumsamfunnet jobber vi sammen for å skape gode liv og like muligheter 
  • Bærum har innbyggere som mestrer eget liv og har god livskvalitet gjennom livet
  • Bærum har inkluderende bo- og nærmiljøer og møteplasser 
  • Bærum er et trygt, mangfoldig og inkluderende samfunn 
  • Bærum har et trygt og godt oppvekstmiljø, som bidrar til likemuligheter for alle barn og unge 
 • Hovedmål 2: Bærumssamfunnet er attraktivt og inkluderende 
  • Bærum har et likestilt og inkluderende arbeidsliv
 • Handlingsplaner og andre satsinger innenfor helse- og velferdsområdet

Hvem kan jeg kontakte hvis jeg lurer på noe? 

tilskuddhelsevelferd@baerum.kommune.no

Krav til dokumentasjon

Dere må sende med følgende dokumentasjon:

 • Budsjett for tiltaket
 • Regnskap for foregående år for organisasjonen/prosjektet (unntak ved nyetablering)

Retningslinjer for tilskudd

Retningslinjer for tilskudd,helse og velferdsområdet.