Hovedformål med ordningen

Tilskuddsordningen skal bidra til at frivillige og ideelle organisasjoner innen helse- og velferdsområdet får rammebetingelser slik at de kan bidra til bedre levekår, sosial inkludering og aktiv samfunnsdeltakelse for innbyggerne i Bærum.

Hvem kan søke? 

Frivillige lag og foreninger, ideelle organisasjoner og stiftelser.

Målgruppe

Kommunens befolkning

Søknadsfrist

15. oktober

Delmål

Tilskuddene skal legge til rette for og stimulere til frivillig innsats. De skal også bidra til nytenking om hvordan tiltak stadig kan bli bedre og mer tilpasset innbyggere og brukergruppers ønsker og behov. Tilskuddene skal supplere kommunens egen innsats overfor lokalsamfunn, borgere og brukere.

Hvem kan jeg kontakte hvis jeg lurer på noe? 

heso@baerum.kommune.no

Krav til dokumentasjon

Budsjett for tiltaket - Regnskap for foregående år for organisasjonen/prosjektet (unntak ved nyetablering)
Dersom det søkes om driftsstøtte til Innvandrerorganisasjoner må medlemsliste med navn, fødselsdato og adresse på medlemmer bosatt i Bærum kommune

Hva kan støtten brukes til?

Tiltak som bidrar til:

 • Omsorg og støtte for personer med rusutfordringer
 • Økt livskvalitet og egenmestring for personer med helsemessige eller sosiale utfordringer
 • Arbeidsforberedelse og arbeidstrening
 • Integrering og inkludering
 1.  Stimulere til fellesskap, tillit og tilhørighet i lokalsamfunn for innvandrere og øvrig befolkning
 2. Øke kunnskap om det norske samfunnet og styrke kvalifisering for arbeid eller utdanning blant innvandrere
 3. Forebygge negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse
  1. Tilrettelegging for felleskap og samhandling for seniorer
  2. Andre særskilte tiltak