Velkommen til informasjonsmøte 10. februar kl. 18

Endelige tilskudd til integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjoner er klare.  Vi inviterer til informasjonsmøte, som holdes digitalt på Teams. Her går vi igjennom retningslinjene og svarer på spørsmål. 

Teams er et nettbasert møte som er en del av Microsofts 365-pakke. Du trenger ikke å ha programmet installert for å kunne delta i møtet. Du kan følge møtet via nettleseren på pc-en din.

Her finner du mer informasjon om hvordan du blir med på et Teams-møte.

Klikk her for å komme til møtet i Teams (lenke fra administrator)

Klikk på lenken ca. 5-10 minutter før møtet. Møtet starter når vi i kommunen åpner møtet, like før.

Vi ønsker at du skal være med i møtet. Et godt råd for å huske møtet, er å skrive den inn i kalenderen din.

Hovedformål med ordningen

Hovedmål med tilskuddsordningen er å øke arbeids- og samfunnsdeltakelsen blant innvandrere og deres barn.

Tilskudd til integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjoner

For mer informasjon om tilskudd til integreringsarbeid les mer her

Hvem kan søke? 

Frivillige organisasjoner som er registret i Frivillighetsregisteret kan motta støtte.

Organisasjoner som er registrert som underenhet i Brønnøysundregisteret av en organisasjon som er registrert i Frivillighetsregisteret, kan også motta støtte.

Hvem er målgruppen?

Målgruppen er kommunens befolkning.

Målgrupper for tilskuddsmidler fra IMDi er

 • innvandrere, som omfatter
 • flyktninger, 
 • arbeidsinnvandrere og
 • familieinnvandrere.

I tillegg er målgrupper

 • beboere i mottak og
 • befolkningen i lokalsamfunn generelt.

Hva er søknadsfristen?

Søknadsfristen er 18. februar 2022.

Hvordan søker vi? 

Dere søker via et skjema.

Her finner du skjemaet dere skal bruke. 

Hva kan støtten brukes til?

Delmål A:
Målgrupper er voksne, barn og unge med innvandrerbakgrunn, beboere i statlige mottak for asylsøkere og øvrig befolkning i lokalsamfunn.

 • Tiltak som bidrar til at voksne, barn og unge med innvandrerbakgrunn og beboere i statlig mottak for asylsøkere deltar i felleskap og aktiviteter i lokalsamfunn i regi av frivillig virksomhet
 •  Tiltak som bidrar til brobygging mellom ulike grupper i lokalsamfunn
 • Tiltak som stimulerer til felleskap, tillit og tilhørighet i lokalsamfunn for personer med innvandrerbakgrunn og øvrig befolkning
 • Tiltak som bidrar til å motvirke negative fordommer, hat, rasisme og diskriminering
 • Tiltak som er direkte rettet mot målgruppen, stimulerer til samarbeid og dialog på tvers av grupper, tro- og livssyn, skaper felleskap og som gir grobunn for respekt, kunnskap og forståelse
 • Lokale Innvandrerorganisasjoner som bidrar til tilskuddsordningens hovedmål og til delmål A kan også søke driftsstøtte (se rundskrivet for veiledende satser og informasjon)
 • Organisasjoner må ha eksistert i minimum 1 år for å kunne få støtte

Delmål B:
Målgrupper er innvandrere og beboere i statlige mottak for asylsøkere.

 • Tiltak som øker muligheter for deltakelse i arbeid eller utdanning gjennom norsktrening, informasjon om det norske samfunnet og arbeidsrettede tiltak
 • Tiltak som er ment å informere om lover og regler (rettigheter og plikter i arbeidslivet, boliganskaffelse m.m.), offentlige tjenester (helse, barnevern, barnehage m.m.) og lokalt frivillig organisasjonsliv
 • Tiltak som styrker den enkeltes grunnleggende ferdigheter, herunder muntlige ferdigheter, å kunne skrive, å kunne lese, å kunne regne og digitale ferdigheter
 • Tiltak som bidrar til å rekruttere og inkludere innvandrere i frivillige aktiviteter, som medlemmer, ansatte og tillitsvalgte i lokale organisasjoner
 • Tiltak som omfatter norsktrening. Norsktrening skal være et lavterskeltilbud ledet av en frivillig norsktrening. Det gis ikke støtte til norskopplæring

Delmål C:
Målgrupper er voksne, barn og unge med innvandrerbakgrunn som blir utsatt for, eller står i fare for å bli utsatt for ovennevnte forhold.

 • Tiltak som gjennomføres i statlig mottak for asylsøkere
 • Tiltak som bidrar til å forebygge og endre holdninger til negativ sosial kontroll, æresrelatert vold, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse
 • Mentortilbud til utsatte personer med innvandrerbakgrunn som har måttet bryte med familie og nettverk
 • Tiltak som bidrar til likestilling og likeverd mellom kjønnene. Dette inkluderer:
  • Informasjon og veiledning for økt bevissthet og kunnskap blant, barn, ungdom og foreldre i de aktuelle målgruppene tar sikte på å støtte personer som er utsatt for negativ sosial kontroll i regi av trossamfunn
  • Forebyggende tiltak som bidrar til bedre dialog og samarbeid mellom frivilligheten og tros- og livssynssamfunn
  • Tiltak som bidrar til bedre dialog mellom frivilligheten og mellom skole og foreldre
  • Tiltak for å styrke unge i å ta selvstendige valg, samt deres rettigheter
  • Tiltak for å mobilisere unge til å delta i forebyggende arbeid
  • Mentorordning til unge utsatt for negativ sosial kontroll, æresrelatert vold og tvangsekteskap
  • Finansiering av erfaringskonsulenter og støttepersoner som er tilgjengelige for den utsatte, og organisering av lokale tema- og nettverkssamlinger
  • Tiltak som øker kunnskapen om kjønns- og seksualitetsmangfold og hvordan LHBTIQ-personer med innvandrerbakgrunn kan være utsatt for negativ sosial kontroll, æresrelatert vold og tvangsekteskap
  • Tiltak som styrker kvinners stilling og livssituasjon samt organisering av selvhjelpsgrupper for kvinner utsatt for diskriminering, trakassering og kvinneundertrykking
  • Tiltak som verner mot diskriminering og gir kvinner rettslig trygghet
  • Tiltak som støtter opp om kvinners nettverk og trygge møteplasser
  • Tiltak som motiverer kvinner til å ta utdanning og delta i arbeidslivet
  • Tiltak som gir økt kunnskap om helse og samfunnsmessige konsekvenser, samt offentlige hjelpetjenester og hjelpetilbud for personer i målgruppen
  • Tiltak som handler om å mestre foreldrerollen i Norge og andre typer forebyggende arbeid som retter seg mot potensielle utøvere av negativ sosial kontroll

Hvem kan jeg kontakte hvis jeg lurer på noe? 

Har du spørsmål, kan du sende en e-post til:

tilskuddhelsevelferd@baerum.kommune.no

Krav til dokumentasjon

Dere må sende med følgende dokumentasjon:

 • Budsjett for tiltaket
 • Regnskap for foregående år for organisasjonen/prosjektet (unntak ved nyetablering)

Dersom det søkes om driftsstøtte til innvandrerorganisasjoner må

 • medlemsliste med
 • navn,
 • fødselsdato og
 • adresse på medlemmer bosatt i Bærum kommune være med.