På grunn av at kommunen har mer midler igjen til aktiviteter i regi av frivillige organisasjoner for 2021 åpnes det nå opp for en ekstraordinær tilskuddsrunde med søknadsfrist 15.5.2021. Midlene må brukes opp i løpet av 2021 og kan som hovedregel IKKE overføres til 2022.

For denne runden vil vi prioritere prosjekt/aktiviteter innen disse områdene:

 1. Tiltak som bidrar til å oppnå delmål B i IMDi ordningen - Øke kunnskapen om det norske samfunnet og styrke kvalifisering for arbeid eller utdanning blant innvandrere
 2. Tiltak som bidrar til å oppnå delmål C i IMDi ordningen- Forebygge negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse
 3. Tiltak som bidrar til å gjennomføre rusmiddelpolitisk handlingsplan herunder:
  1.  Aktivitetstilbud på dagtid for personer i aktiv rus
 4.  Tiltak som bidrar til å gjennomføre handlingsplan mot vold i nærerelasjoner herunder:
  1. Frivillige som støttepersoner som kan bistå personer utsatt for vold som har vært på krisesenteret eller andre kommunale tilbud
  2. Behandlingstilbud til unge voldsutøverer for å forebygge nye voldshandlinger
 5. Tiltak som bidrar inn i kommunes arbeid med Trygt lokalsamfunn herunder:
  1.  Svømme-, livrednings- og førstehjelpsopplæring på flere språk
 6.  Organisasjoner som har hatt økte kostnader i forbindelse med aktiviteter knyttet til covid 19, enten eksisterende eller nye tiltak som faller utenfor “Bærums pakken”
  1.  

Svar på søknaden kan forventes rundt 1. juni 2021.

Hovedformål med ordningen

Tilskuddsordningen skal bidra til at frivillige og ideelle organisasjoner innen helse- og velferdsområdet får rammebetingelser slik at de kan bidra til bedre levekår, sosial inkludering og aktiv samfunnsdeltakelse for innbyggerne i Bærum.

Hvem kan søke? 

Frivillige lag og foreninger, ideelle organisasjoner og stiftelser.

 

Målgruppe

Kommunens befolkning

Søknadsfrist

15. mai 2021

Søk via skjema her 

Delmål

Tilskuddene skal legge til rette for og stimulere til frivillig innsats. De skal også bidra til nytenking om hvordan tiltak stadig kan bli bedre og mer tilpasset innbyggere og brukergruppers ønsker og behov. Tilskuddene skal supplere kommunens egen innsats overfor lokalsamfunn, borgere og brukere.

Hvem kan jeg kontakte hvis jeg lurer på noe? 

heso@baerum.kommune.no

Krav til dokumentasjon

Budsjett for tiltaket - Regnskap for foregående år for organisasjonen/prosjektet (unntak ved nyetablering)
Dersom det søkes om driftsstøtte til Innvandrerorganisasjoner må medlemsliste med navn, fødselsdato og adresse på medlemmer bosatt i Bærum kommune

Hva kan støtten brukes til?

Tiltak som bidrar til:

 • Omsorg og støtte for personer med rusutfordringer
 • Økt livskvalitet og egenmestring for personer med helsemessige eller sosiale utfordringer
 • Arbeidsforberedelse og arbeidstrening
 • Integrering og inkludering
 1.  Stimulere til fellesskap, tillit og tilhørighet i lokalsamfunn for innvandrere og øvrig befolkning
 2. Øke kunnskap om det norske samfunnet og styrke kvalifisering for arbeid eller utdanning blant innvandrere
 3. Forebygge negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse
 • Tilrettelegging for felleskap og samhandling for seniorer
 • Andre særskilte tiltak 

Retningslinjer for tilskudd

Retningslinjer for tilskudd,helse og velferdsområdet.

 

Retningslinjer tilskudd til integreringsarbeid i regi av frivillige-organisasjoner

Driftsstøtte til lokale innvandrerorganisasjoner

Oversikt over tildeling 2019