Hovedformål med ordningen

Tilskuddsordningen skal bidra til at frivillige og ideelle organisasjoner innen helse- og velferdsområdet får rammebetingelser slik at de kan bidra til bedre levekår, sosial inkludering og aktiv samfunnsdeltakelse for innbyggerne i Bærum.

Hvem kan søke? 

Frivillige lag og foreninger, ideelle organisasjoner og stiftelser.

Målgruppe

Kommunens befolkning

Vi informerer organisasjonene om at søknadsfristen til å søke IMDi midler er utsatt.

Vi har nettopp mottatt et varsel fra IMDi om at det vil være en endring av rutiner for utlysning av IMDi tilskudd til integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjoner.

Organisasjonene må vurdere om de vil søke midlene fra kommunen. Det vil være fullt mulig å søke på disse midlene, som er rundt 20. mill. for 2022. Søknadsfristen for kommunens midler er fortsatt 1. oktober.

Vi kommer tilbake med ny søknadsfrist når de nye rutinene fra IMDi er klare.

Søknadsfrist

1. oktober 2021

Søk via skjema her 

Hva kan støtten brukes til?

Midlene skal gå til tiltak som bidrar til å oppnå kommunens: 

 • Hovedmål 1: I Bærumsamfunnet jobber vi sammen for å skape gode liv og like muligheter 
  • Bærum har innbyggere som mestrer eget liv og har god livskvalitet gjennom livet
  • Bærum har inkluderende bo- og nærmiljøer og møteplasser 
  • Bærum er et trygt, mangfoldig og inkluderende samfunn 
  • Bærum har et trygt og godt oppvekstmiljø, som bidrar til likemuligheter for alle barn og unge 
 • Hovedmål 2: Bærumssamfunnet er attraktivt og inkluderende 
  • Bærum har et likestilt og inkluderende arbeidsliv
 • Handlingsplaner og andre satsinger innenfor helse- og velferdsområdet
 • Tilskudd til integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjoner (midler videreformidlet fra IMDi)
  • Delmål A: Stimulere til fellesskap, tillit og tilhørighet i lokalsamfunn for innvandrere og øvrig befolkning
  • Delmål B: Øke kunnskap om det norske samfunnet og styrke kvalifisering for arbeid etter utdanning for innvandrere
  • Delmål C: Forebygge negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse

Hvem kan jeg kontakte hvis jeg lurer på noe? 

tilksuddhelsevelferd@barum.kommune.no

Krav til dokumentasjon

Budsjett for tiltaket - Regnskap for foregående år for organisasjonen/prosjektet (unntak ved nyetablering)
Dersom det søkes om driftsstøtte til Innvandrerorganisasjoner må medlemsliste med navn, fødselsdato og adresse på medlemmer bosatt i Bærum kommune.

Retningslinjer for tilskudd

Retningslinjer for tilskudd,helse og velferdsområdet.

 

Retningslinjer tilskudd til integreringsarbeid i regi av frivillige-organisasjoner

Driftsstøtte til lokale innvandrerorganisasjoner

Oversikt over tildeling 2019