Fritidsstipend

Bærum kommune ønsker at alle barn og unge skal ha samme valgmulighet til å delta i organiserte fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes økonomi. 

Et fullverdig fritidstilbud

For å sikre at barna får et fullverdig fritidstilbud har Bærum kommune opprettet et fritidsstipend. Hvilke utgifter som ligger i et fullverdig fritidstilbud vil variere avhengig av aktivitet, men vil normalt være kontingenter, lisenser, cuper og lignende.  Hva foreldrene selv kan betale, og hva som organisasjonen kan bidra med, vil også være varierende, men hensikten er å lage et «spleiselag» mellom alle aktører for å gi barna et godt fritidstilbud.  

Foreldre som ikke klarer å dekke barnas utgifter til aktivitet, enten selv eller gjennom bistand fra NAV, kan be organisasjonene om å søke utgiftsdekning gjennom stipendet.

Avdekker organisasjonen utfordringer med betalingsevne hos medlemmer på grunn av fattigdom, eller som møter foreldre som ber om betalingsbistand for barn som ønsker å begynne med en aktivitet, kan den søke om et fritidsstipend til dekning av de utgifter som er nødvendige for å sikre et fullverdig medlemskap i klubben/organisasjonen.

Hvem kan søke?

Alle registrerte kultur- og idrettsforeninger eller organisasjoner som tilbyr medlemskap for barn og unge kan søke. Eneste unntak er medlemskap på treningssenter/helsestudio. Håpet er at tiltaket kan gi foreldre et økt økonomisk handlingsrom til selv å følge opp barnas økonomiske behov knyttet til for eksempel lommepenger og reiser.

 Forutsetninger

Det er noen forutsetninger for fritidsstipendet. Organisasjonene som søker må sikre:

  • At det informeres om at familier i vedvarende fattigdom har rettigheter i NAV
  • At ordinære betalings- og purringsprosedyrer følges, før en søknad om Fritidsstipend blir sendt.
  • At foreldre har gitt et aktivt samtykke (muntlig/skriftlig) i at kommunen utbetaler stipendet.

Søknaden/informasjonen fra organisasjonen er grunnlag for et vedtaksbrev, som utløser en utbetaling.  Vedtaksbrevet sendes foreldrene, med kopi til søkerorganisasjonen.  Når kommunen har mottatt all nødvendig informasjon vil en søknadsprosess fram til utbetaling normalt ta fra en til to uker.