Svømmehallene i kommunen kan leies av idrettslag som har svømmehall/vann som arena for sine konkurranser/idrett. Søknad om tildeling av faste treningstider, og andre arrangementer i svømmehallene foretas en gang i året. Fristen for å søke om treningstid i de forskjellige svømmehallene er 10. mars.

Søknad om treningsstid og leie av basseng sesongen 2021/22

Idrett og bad tar imot søknader og fordeler trenings‐ og
arrangementstider i de kommunale svømmehallene for tidsrommet
17. august til og med 20. juni. Søknadsfrist er 10.mars 2021.
Idrett og bad fordeler tider i følgende kommunale svømmehaller:

Bærum idrettspark svømmehall, Berger Svømmehall, Nadderudhallen og Hundsund bad* (*Hundsund bad har ingen utleie, kun trening).

Søknader om tid gjelder faste treninger, og arrangementer, for sesongen 2021/2022. Alle søknader fra klubber skal inneholde informasjon om klubbens antall lisensierte utøvere i sesongen 2020/2021 fordelt etter alder 10‐12 år, 13‐19 år og 20 år og eldre. Klubber som ikke oppfyller kravene til lisensierte utøvere i henhold til kriterier kan fortsatt bli tildelt tid, men må da betale for denne.

Idrettsklubber som har treningstid i 2020/2021, og som fortsatt ønsker tid, trenger ikke fylle ut søknadsskjema, men kun fylle ut antall lisensierte utøvere, da treningstiden for disse klubbene vil være lik som foregående år, så sant ikke andre forhold tilsier noe annet.

Når det gjelder søknad om treningstid minner vi om at antall timer er begrenset. Hovedretningslinjer er som følger:

 1. Treningstid kan tildeles idrettslag i Bærum (NIF‐medlem) som normalt har svømmehall
  som arena for avvikling av konkurranser
 2. Det tildeles treningstid til lisensierte utøvere basert på minimum fem måneder aktivitetstilbud i basseng, fordelt på følgende aldersgrupperinger (en økt er en klokketime)
  EN 10 ‐ 12år – 10 stk pr bane 2 økter i uken
  B 13 ‐ 19år – 6 stk pr bane 3 økter i uken
  C 20 år og over – 10 stk pr bane 2 økter i uken
  D Elite – 4 stk pr bane 7 økter i uken
 3. Idrettslag som normalt har svømmehall som arena for avvikling av konkurranser, vil i tillegg kunne tildeles timer til rekrutteringsvirksomhet, basert på 5% av antallet medlemmer fra 10 år, 12 stk pr bane 1 økt i uken. Timene inngår i tildelt treningstid, og kan ikke byttes til kursvirksomhet med varighet under 5 mnd.
 4. Undervanns- og stupklubbene tildeles ½ basseng (dype delen) basert på prinsippene over. Andre aktiviteter kan tildeles treningstid basert på særskilt vurdering.
 5. For kursvirksomhet, og aktivitet med varighet under 5mnd, skal det betales leie i henhold til den enhver tids gjeldene satser. Dette gjelder både 25m og undervisningsbasseng. Leien betales som baneleie + inngangsbillett pr person.
 6. Ved tildeling av kurstid skal idrettslag prioriteres foran kommersielle leietakere.
 7. Skoler, og andre grupper, tildeles tid etter avtale.

Utleiepriser

Prisene behandles politisk, og kan justeres uten annen melding 1. januar hvert år. Alle leiepriser gjelder 1 klokketime.

anleggstype skoler Idrettslag i
Bærum og
særkretser
Idrettslag fra
andre
kommuner,
bedriftsidrett og
forbund
Kurs/private
25 m basseng 237,-* 301,-* 464,-* 1174,-*
½ undervisningsbasseng 374,-* 374,-* 374,-* 374,-*

*i tillegg kommer inngangsbilletter

Billettpriser svømmehallene

 • Enkeltbillett voksen over 18 år = kr 100 - 110,-
 • Enkeltbillett Student = kr 75 - 80,-
 • Enkeltbillett barn/honnør = kr. 50 - 55,-

Behandling av søknader

Alle innkomne søknader innen fristen vil bli behandlet. Når forslag til fordeling foreligger vil alle søkere bli innkalt til fordelingsmøte. Dette er planlagt medio mai. Her kan eventuelle justeringer/bytter bli foretatt.

Søknadsskjema finner du HER (xls)
Søknadene sendes på e-post til Nadderud Idrettspark

Oversikt over tildelte treningstider 2021-2022 (xls)