Landbrukskontoret er den kommunale landbruksforvaltning og fatter uttalelser og vedtak etter særlovene i landbruket. Landbrukskontoret administrerer de ulike tilskuddsordningene og velferdsordningene og bidrar til å sette jordbruksavtalen ut i praksis.

Jordprøve/jordanalyse

Jordprøver er grunnlaget for gjødselplan. Landbrukskontoret har prøvebor til utlån, spesialesker for innsending av prøver og skjema som skal følge prøvene ved innsending. Priser for analysen avhenger av ønsket type prøve. Kontakt landbrukskontoret eller Eurofins. Jordprøver som tas i høstsesongen blir hentet på Landbrukskontoret, ellers sendes prøvene til laboratoriet av brukeren.

Hogstsøknader

Landbrukskontoret ved skogbrukssjefen behandler søknader om hogst og er rådgivende. Søknadsskjema SLF 900 B benyttes til søknad om hogst. Papirskjema kan fås ved henvendelse til Natur og idrett. Utfylt søknadsskjema vedlegges kart påtegnet hogstfelt og fremkjøringstrasé. Det skal søkes senest tre uker før igangsetting av tiltak. Vedtak kan påklages til Fylkesmannen.

Søknad om bygging/ombygging av driftsvei/skogsbilvei

Landbrukskontoret behandler søknader og er rådgivende når det gjelder søknader om bygging eller ombygging av driftsvei/skogsbilvei i landbruket.
Søknaden må følges av konsekvensutredning (gjelder for veier over 15 km) og kart som viser eksisterende veier, vegtrasé, masseuttak, miljøverdier og bebyggelse. Saken skal på høring til flere instanser i forhold til tema som kulturminner, friluftsliv, natur/miljø og landskap.
Vedtak kan påklages til Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

Motorisert ferdsel i utmark

Avdeling landbruk/utmark/kulturvern behandler søknader om motorisert ferdsel i utmark. Søker må dokumentere behovet for slik ferdsel. Kart med avmerking/beskrivelse av trasé skal følge søknaden.
Vedtak kan påklages til Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

Kjøretillatelse i Bærum kommuneskog

Personer og/eller organisasjoner som har behov for det kan søke om kjøretillatelse i kommuneskogen. Behovet må dokumenteres. Avdeling landbruk/utmark/kulturvern ved skogbrukssjefen behandler søknadene fortløpende.
Vedtak kan påklages til kommunens klagenemd.

Tilskuddsordninger

 Landbrukskontoret administrerer mange av de ulike tilskuddsordningene innenfor landbruket.

Landbruk, utmark og kulturvern

Landbruk, utmark og kulturvern er en avdeling innenfor Natur og idrett. Avdelingen arbeider med forvaltning av jord- og skogbruk, friluftsliv, vilt og fisk, naturvern- og biologisk mangfold, dyre- og planteliv, kulturminner, kulturmiljøer og ellers andre temaer som måtte omfattes av begrepene landbruk, utmark eller kulturvern. Landbrukskontoret i Bærum er en del av denne avdelingen.

 

Landbrukskontoret i Bærum

Landbrukskontoret er den kommunale landbruksforvaltning og fatter uttalelser og vedtak etter særlovene i landbruket. Landbrukskontoret administrerer de ulike tilskuddsordningene og velferdsordningene og bidrar til å sette jordbruksavtalen ut i praksis.

Postadresse:
Bærum kommune
1304 SANDVIKA

Telefon: 67 50 40 50

E-posthenvendelser til Landbrukskontoret:
post@baerum.kommune.no

Besøksadresse:
Kommunegården
Arnold Haukelandsplass 10
SANDVIKA