Hvilke stier og ferdselsårer har vi i Bærum, og hvordan kan vi ta vare på dem?

Bilde av Vestmarka i Bærum

Friluftsliv er viktig for helse, trivsel, livskvalitet og tilhørighet. Stiene, løypene, turveiene og ledene vi følger på tur er viktige for friluftslivet, og det er klare sammenhenger mellom utforming av ferdselsårene og bruken av dem. For eksempel er rundturer og turer i naturlige omgivelser mer attraktive enn turer som går fram og tilbake, eller i sterkt bebygde og trafikkerte områder. Nærhet til ferdselsårene er også vesentlig. Undersøkelser viser at avstanden fra bosted til nærmeste turmulighet er avgjørende for om vi tar del i friluftslivet i hverdagen. 

Kartlegger ferdselsårer 

Kommunen ønsker å kartlegge friluftslivets ferdselsårer i Bærum. For å kunne tilrettelegge for et godt friluftstilbud, er det viktig at kommunen har kunnskap om hvilke ferdselsårer som eksisterer, hvilke behov de dekker og hvordan de kan utvikles på en bærekraftig måte for å skape mer aktivitet.

Ferdselsårer kan være stier og løyper i marka, turveier og turruter i byggesonen, skiløyper, padleruter og lignende. Utvikling av ferdselsårer kan være å etablere rundturer, synliggjøre attraktive turmål, vedlikeholde gamle og tilrettelegge for nye ferdselsårer, samt  å skilte eller merke disse. 

Kommunen vil også kartlegge utgangspunkt for turer og turmål. For eksempel parkeringsplasser naturlige for utfart, kollektivknutepunkt, utsiktspunkt, serveringshytter, gapahuker, bålplasser, badeplasser eller andre attraksjoner.

Bilde av tursti på Tanum

Egen plan for ferdselsårer 

I tillegg til kartlegging, skal kommunen lage en plan for ferdselsårene i Bærum. Planen skal gi en beskrivelse av nåsituasjon, og skissere tiltak for å ivareta og utvikle ferdselsårene - i tråd med mål som blir satt i planarbeidet. Ferdselsårene som beskrives i planen skal legges inn i Nasjonal base for tur- og friluftsruter. 

Alle kommuner i Norge har blitt bedt om å lage en plan for friluftslivets ferdselsårer.

Les mer på Miljødirektoratets nettsider. 

Vil høre fra deg - frist 1. oktober! 

Kommunen ber om din hjelp i arbeidet med å kartlegge ferdselsårer i Bærum. Hvilke stier, turer og løyper bruker du? Hva opplever du av mangler? Har du konkrete forslag til forbedringer og tiltak i et bestemt område? 

Du kan dele dine innspill i en digital kartløsning. Innspill kan plottes rett inn i kartet. Kommunen har allerede samlet en del stier, turveier og skiløyper i kartet. Hvis du ser informasjon i kartet som du mener er feil, ber vi deg om å gi innspill på dette også. 

Eksempler på innspill: 

  • Mangelfull skilting og merking.
  • Registrerte målpunkt/point of interest.
  • Feilmarkering i eksisterende turveikart.
  • Ønsker om utbedringer i eksisterende turveinett.
  • Forslag til ny tilrettelegging.

Kommunen ber om dine innspill før 1. oktober 2021. 

Her finner du kartløsningen

Spørsmål? 

Har du spørsmål om arbeidet eller om kartløsningen? Send en e-post til: post@baerum.kommune.no  og merk med «friluftslivets ferdselsårer».