Forskriften gjelder for motorisert ferdsel med fritidsfartøy i kommunens sjøområde slik det er definert i havne- og farvannsloven.

Med fritidsfartøy menes fartøy som har en største lengde på inntil 24 meter, og som ikke brukes i næringsvirksomhet.

Forskriften gjelder ikke for sjøfly som er i ferd med å ta av eller lande, eller for følgebåter til organisert idrettsaktivitet på sjøen.

Fartsgrenser 

5 knop er høyeste tillatte fart innenfor en avstand av 200 meter fra land eller øyer, samt i bestemte områder. Se områdene her. 

25 knop høyeste tillatte fart i de deler av kommunens sjøområde som ikke er nevnt i forskriften. 

Motorisert ferdsel under Kalvøyabrua er forbudt.

Dispensasjon

Kommunen kan gi dispensasjon fra bestemmelsene om fartsgrenser. Dispensasjon skal være tidsbegrenset. Avgjørelse om dispensasjon er et enkeltvedtak som kan påklages. Klageinstans er Kystverket.