Forslag til naturmangfoldstrategi for Bærum kommune ligger ute på offentlig høring. Frist for innspill er 31. januar 2023.

Naturmangfoldet er fellesskapets verdier som må forvaltes i et langtidsperspektiv. Naturmangfoldstrategien bidrar til å vise hvilke naturverdier vi har og til å gi forståelse for naturvern.

Les forslaget her.

Presentasjon fra informasjonsmøte

5. desember ble det avholdt et digitalt informasjonsmøte.

Her finner du presentasjonen som ble vist i møtet (pdf).

Formannskapet 26. oktober 2022 fattet følgende vedtak:

  1. Utkast til naturmangfoldstrategi for Bærum kommune legges ut til offentlig høring.
  2. Kommunedirektøren bes utvikle en metodikk for arealregnskap som kan rapporteres årlig og brukes til å følge opp målet.
  3. Temaet «Reparasjon og restaurering av ødelagt natur» tas inn i strategien.

Naturmangfoldstrategien skal sørge for kunnskapsbasert, helhetlig og forutsigbar forvaltning av naturmangfoldet. Bærum jobber for å bli en foregangskommune innen vern av naturmangfold.

5 strategier for å nå målene

Målene fra kommuneplanens samfunnsdel følges opp gjennom følgende fem strategier:

  1. Kommunen arbeider kontinuerlig for å forbedre kunnskapsgrunnlaget for naturmangfold på land, i vann og i sjø.
  2. Ivareta naturmangfoldet i interne prosesser - kommunen «feier for egen dør».
  3. Styrke naturmangfoldet gjennom forvaltning og drift. Kommunen arbeider kontinuerlig med skjøtsel og restaurering av truede naturtyper, samt bekjempelse av fremmede arter.
  4. Skape bevissthet om og stolthet over naturmangfoldet i Bærum ved å gjøre kunnskap lett tilgjengelig for innbyggere, utbyggere og ansatte.
  5. Naturmangfoldet etableres som premiss i arealforvaltningen. Vern av naturmangfold skal prioriteres.