Landbrukskontoret har ansvar for forvaltningsoppgaver knyttet til jord- og skogbruk i Bærum kommune. Kontoret administrerer tilskudds- og velferdsordningene innenfor jord- og skogbruk, samt tar seg av driften av kommuneskogen.

Tilskuddsordninger

Landbrukskontoret administrerer mange av de ulike tilskuddsordningene innenfor landbruket.

Hogstsøknader

Landbrukskontoret ved skogbrukssjefen behandler søknader om hogst og er rådgivende. Søknadsskjemaer om hogst. Papirskjema kan fås ved henvendelse til Natur og idrett. Utfylt søknadsskjema vedlegges kart påtegnet hogstfelt og fremkjøringstrasé. Det skal søkes senest tre uker før igangsetting av tiltak. Vedtak kan påklages til Fylkesmannen.

Jordprøve/jordanalyse

Jordprøver er grunnlaget for gjødselplan. Landbrukskontoret har prøvebor til utlån, spesialesker for innsending av prøver og skjema som skal følge prøvene ved innsending. Priser for analysen avhenger av ønsket type prøve. Kontakt landbrukskontoret eller Eurofins. Jordprøver som tas i høstsesongen blir hentet på Landbrukskontoret, ellers sendes prøvene til laboratoriet av brukeren.

Søknad om bygging/ombygging av driftsvei/skogsbilvei

Landbrukskontoret behandler søknader og er rådgivende når det gjelder søknader om bygging eller ombygging av driftsvei/skogsbilvei i landbruket. Søknaden må følges av konsekvensutredning (gjelder for veier over 15 km) og kart som viser eksisterende veier, vegtrasé, masseuttak, miljøverdier og bebyggelse. Saken skal på høring til flere instanser i forhold til tema som kulturminner, friluftsliv, natur/miljø og landskap. Vedtak kan påklages til Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

Motorisert ferdsel i utmark

Avdeling landbruk/utmark/kulturvern behandler søknader om motorisert ferdsel i utmark. Søker må dokumentere behovet for slik ferdsel. Kart med avmerking/beskrivelse av trasé skal følge søknaden.  Vedtak kan påklages til Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

Kjøretillatelse i Bærum kommuneskog

Personer og/eller organisasjoner som har behov for det kan søke om kjøretillatelse i kommuneskogen. Behovet må dokumenteres. Avdeling landbruk/utmark/kulturvern ved skogbrukssjefen behandler søknadene fortløpende. Vedtak kan påklages til kommunens klagenemd.