Bestanden av gjess i kommunen har, de siste tiår, vært i stor vekst. Dette skaper utfordringer i form av store mengder gåsemøkk på strendene og i friområdene, samt beiteskader på jordbruksarealer.

I flere år har kommunen punktert egg hos hekkende grågås, hvitkinngås og kanadagås. Punkteringen foregår i stor grad i sjøfuglreservatene, hvor det er ferdselsforbud i hekketiden.

Mange av de andre artene som hekker i reservatene har hatt dårlig bestandsutvikling de siste tiårene; makrellterna er sterkt truet og hettemåka er satt som sårbar på rødlista for arter 2015. Andre arter som ærfugl og fiskemåke er satt som nær truet. I reservater der man har klart å hindre menneskelig ferdsel i hekketiden rapporterer ornitologisk forening at hekkesuksessen har gått opp.

Samtidig ser vi en kraftig økning av ferdsel i natur og friluftsområder i år, sannsynligvis et resultat av at folks hverdag er endret på grunn av korona-situasjonen. Selv om det er svært bra at folk kommer seg ut og nyter friluftslivet, er vi bekymret for at økt ferdsel kan gi økte forstyrrelser i fuglereservatene denne sesongen. For å redusere forstyrrelsen i reservatene, vil kommunen derfor ikke punktere gåseegg i år.

Vi oppfordrer også alle som ferdes på fjorden til å respektere ferdselsforbudet i sjøfuglreservatene i tiden fra og med 15. april til og med 15. juli.

De store grøntområdene på Fornebu og Kalvøya er ideelle beiteområder for gjess, og tiltrekker seg av den grunn større mengder av dem. Mange av kommunens innbyggere opplever møtene med gjess på strender og i friområder som problematiske. Av den grunn har kommunen i en årrekke prøvd flere tiltak for å skremme bort gjess, og å rense opp gåsemøkk i prioriterte områder.

I fjor ble det kjøp inn en egen rensemaskin for fjerning av gåsemøkk, og denne har vist seg å fungere bra. I år forsøker vi i tillegg å få til en ordning med skremming av gjess med en laser som er laget for dette formålet. Vi håper at dette vil hjelpe oss å holde gjessene vekk fra prioriterte friluftsområder.