Fiske i ferskvann

For fiske i Sandvikselva der det er laks og sjøørret, ta kontakt med Vestre Bærum Sportsfiskere , eller Bærum Jeger og Fiskerforening. Fisketiden i Sandvikselva er fra 1. juni til og med 15. september. På nettsidene til Oslomarkas fiskeadministrasjon finner du mer informasjon om fiske i marka.

Fiske i sjøen

Fritidsfiske i sjøen er en viktig del av allemannsretten. I sjøen kan du fiske uten grunneiers tillatelse, men det finnes likevel forskrifter og regler som regulerer hva du kan fiske med, og når du kan fiske etter laks og sjøørret.

Forskrift om fredningssoner utenfor vassdrag med anadrome laksefisk, Oslo og Akershus.

Forskrift om utøvelse av fisket i sjøen.

Vern av kysttorsk i sør

Fiskeridirektoratet har innført strengere regulering av fisket for å beskytte kysttorsken

I gyteperioden fra 1. januar til 30. april, er det fiskeforbud mot alle fiskeslag i 14 definerte gytefelt på Skagerakkysten og i Oslofjorden. Forbudet gjelder ikke for fiske etter anadrome fiskeslag som laks og sjøørret, og heller ikke for undervannsjakt etter andre fiskeslag enn torsk og dykking etter skjell.

Hele året er det forbudt å fiske torsk fra grensen mellom Telemark/Vestfold og Agder til grensen mot Sverige. Forbudet gjelder også hele Oslofjorden. Det er forbudt å fiske med bunnsatte
garn. Fangst av levedyktig torsk, skal settes skånsomt tilbake til sjøen.

Mer om dette kan du lese på Fiskeridirektoratets nettsider.

Fisketeller i Franzefoss

Sommeren 2013 ble det utplassert videoregistreringssystem i laksetrappen ved Kalkmølla. Nå kan også du følge fisken på film når denne er oppe og går.