Hogst og hekkesesong

Våren er tiden da fuglene leter etter egnede reirplasser for den kommende familieforøkelsen. En del arter er tidlig i gang med egglegging og av den grunn unngår kommunen hogst på offentlige arealer i Bærum i perioden 1. april – 1. august. Innbyggere som ønsker å få vurdert muligheten for hogst på kommunal grunn bes derfor å ta kontakt etter hekkesesongen.

Hogst på Nedre Gullhaug

På grunn av tørke- og billeangrep etter tørkesommeren 2018 har Bærum kommune måtte foreta hogst av eldre granskog noen steder i byggesonen i Bærum. Dette gjøres som et sikkerhetstiltak fordi mange av trærne er døde og står nært boliger og steder hvor mange ferdes. Sist ut er et område mellom Ormekollen og Nedre Gullhaug på Bærums Verk som hogges i disse dager. Kvist fra hogsten vil bli liggende igjen og bli en del av det naturlige kretsløpet. Områdene skal forbli skog, men det skal ikke plantes nye trær. Istedenfor skal foryngelsen komme opp naturlig fra frø og rotskudd. Dette sikrer en variert og stedegen fremtidsskog med større artsmangfold.