Vi ser alvorlig på at stadig flere dumper hageavfall ulovlig i kommunens friområder. Dumping av hageavfall blir sett på som forsøpling og er ulovlig i henhold til Forurensningsloven § 28 og Naturmangfoldloven § 28. Bærum kommune kan derfor pålegge beboere opprydding av hageavfall som er kastet ulovlig i naturen.

Dumping av hageavfall - Spredning av uønskede skadedyr og planter

Hovedproblemet med dumping av hageavfall ligger i spredningen av uønskede skadedyr og planter som er fremmede arter i Norge.
Dette fører til at den naturlige floraen forstyrres. I tillegg vil hageavfall på avveier gi gode forhold for skadedyr som brunsnegler og rotter.

Fremmede arter regnes i dag nesten som en like stor trussel mot det biologiske mangfoldet som tap av leveområder ved for eksempel at grøntarealer ødelegges. Problemene med mange av de innførte artene er at de har stor konkurranse- og spredningsevne. Dermed fortrenger de hjemlige arter som ikke klarer å overleve. I tillegg kan de bringe med seg skadelig sopp og insekter, endre jordsmonnet og overta store arealer. Man må være spesielt oppmerksom på arter med stor frøproduksjon og arter som ikke har spesielle krav til vokseforhold. Eksempler på slike arter er kjempebjørnekjeks og kanadagullris.

Hageavfall som kommer fra private hager er et stort problem. Det er derfor viktig å begrense spredningen. En sykdom som livnærer seg på et tre vil for eksempel fortsette å leve selv om treet felles. Man kan derfor ikke bare felle et tre og kaste det i skogen for å bli kvitt problemet. Dette gjelder også avklipp fra hekker, busker, planter og
gress. I mange tilfeller har man plantemateriale i hagen med sykdommer uten å vite om det. Det er derfor viktig å levere avfallet til et deponi. Her vil det omdannes til kompost på en forsvarlig og riktig måte, slik at frø og skadedyr blir destruert.

Hageavfall kan også forsøple

På samme måte som andre typer avfall som kastes i friområdene, regnes også hageavfall som forsøpling. Mange har etablert uheldige vaner rundt hageavfall og ser på det som en type avfall som går i oppløsning og forsvinner av seg selv. Hageavfall skaper imidlertid store problemer, ikke minst fordi det også ofte blir kastet andre typer avfall på slike fyllinger. Kommunen bruker store ressurser på å fjerne slike fyllinger.

Hva kan hver enkelt gjøre?

Vi ber om at du i fremtiden leverer hageavfallet ditt på mottaksstasjoner og på denne måten hjelper til å bevare leveområdene for de truede artene i Bærum. Alle privatpersoner kan levere hageavfall gratis på Isi.

Se også Isi gjenvinningsstasjon sine nettsider for mer informasjon.

Hageavfall dumpet i et friområde
Dumping av hageavfall er med på å spre uønskede skadedyr og planter som er fremmede arter i Norge