Hvilke arter registreres?

Det er i hovedsak moser, lav og sopp som kartlegges i dette prosjektet, og det er flere grunner til at disse artsgruppene er valgt ut:

  • Bærum har mange kalkrike naturtyper som er sjeldne i resten av landet. I disse naturtypene kan det finnes sjeldne moser, sopp og laver som ikke lever andre steder. Det er derfor svært verdifullt å få oversikt over hva som finnes.
  • Moser, sopp og lav er spesialistkunnskap. Et enkelt søk i artskart viser at kunnskapen om karplanter, fugl og pattedyr er veldig god. Det er en lang tradisjon for at frivillige organisasjoner som Birdlife og Botanisk forening gjør sine egne registreringer, i tillegg til at engasjerte privatpersoner på tur registrerer sine funn. For å komplettere bildet med de mindre kjente artsgruppene er det nødvendig å bruke eksperter for å målrettet registrere forekomstene.
  • Naturtypekartlegging gir begrenset med informasjon om de spesifikke kvalitetene til hver enkelt lokalitet. Bedre oversikt over hvor de mest sjeldne artene finnes vil gi et bedre grunnlag for å prioritere hvor det bør settes inn målrettede skjøtselstiltak og hvor en kan få mest ut av naturrestaurering.

Hvor foregår kartleggingen?

Kartleggingsarbeidet vil for det meste utføres i kjente naturtypelokaliteter der potensialet for funn er høyt. I praksis betyr det at lokalitetene som oppsøkes er kalkrike naturtyper, herunder kalkrike edelløvskoger i byggesonen og åpen grunnlendt kalkmark som hovedsakelig finnes langs kysten.

Resultater

Alle nye forekomster av rødlistearter vil registreres i artskart som er offentlig tilgjengelig. I tillegg vil kommunen motta en rapport som oppsummerer prosjektet og gir en tolkning av dataene. Kunnskapen vil bidra til at kommunen får en enda bedre oversikt over hvor den mest verdifulle naturen i kommunen finnes, og blir en del av kunnskapsgrunnlaget som legges til grunn i det daglige arbeidet med å ivareta og styrke naturmangfoldet i kommunen.

Stor, brun sopp