Utvalgt naturtype åpen grunnlendt kalkrik mark i boreonemoral sone*

Naturtypen åpen grunnlendt kalkrik mark i boreonemoral sone er blant naturtypene som huser en rekke sjeldne planter, sopp og insekter. Dette er områder med tynt jorddekke på kalkrike bergarter som er utsatt for vind, tørke og saltsprut. Vegetasjon er preget av lyselskende, kalkkrevende, tørketålende urter med lite krav til næring. Dette kan du lese mer om hos Miljødirektoratet. Nylig ble denne naturtypen kategorisert som utvalgt naturtype. Hvorfor enkelte naturtyper blir utvalgte avhenger av om den er truet, om den huser viktige arter, om den er særegen for Norge, eller om det er internasjonale forpliktelser knyttet til naturtypen.

dragehodeblomstereng - Foto: Terje Johannessen
dragehodeblomstereng med Blodstorknebb, Foto: Terje Johannessen

Når en naturtype blir utvalgt, betyr det at det skal tas spesielt hensyn til den slik at den ikke ødelegges, bygges ned, eller fjernes. Dette gjelder den enkelte lokaliteten og naturtypens utbredelse nasjonalt.

Åpen grunnlendt kalkrik mark i boreonemoral sone er vurdert til å være sterkt truet på norsk rødliste for naturtyper. Ofte finnes forekomstene i strandsonen hvor det er stort utbyggingspress og slitasje fra friluftsliv. Foruten opphør av beiting som fører til gjengroing, så er bygging av boliger og hytter, næringslokaler, infrastruktur, stier og idretts- og friluftslivsanlegg ofte årsak til at områdene forsvinner. Andre trusler for naturtypen er forurensning, nitrogenholdig nedbør og fremmede arter, for eksempel spredning av såkalte hagerømlinger.

Artene som lever i åpen grunnlendt kalkrik mark

Kanskje vet du ikke at du har en forekomst av åpen grunnlendt kalkrik mark på eiendommen din?

Men du kjenner kanskje flere av artene som lever innenfor disse områdene: fløyelsmarikåpe, knollmjødurt, blodstorkenebb, smaltimotei, kantkonvall, nikkesmelle, aksveronika, fagerknoppurt, bakkemynte, hjorterot, eller dragehode.

knollmjødurt
knollmjødurt, foto: Joran Bjerke

Dragehode er en prioritert art som bare forekommer i kalkrike tørrenger med ulik grad av hevd. Den sjeldne arten dragehodeglansbille lever bare på dragehode, og det er derfor svært viktig at vi tar vare på forekomstene av denne planten i Bærum.

blodstorkenebb - Foto: Terje Johannessen
blodstorkenebb Foto: Terje Johannessen

Hva kan du gjøre for å ta vare på denne naturtypen?

I henhold til den generelle aktsomhetsplikten i naturmangfoldlovens § 6, skal enhver opptre aktsomt og gjøre det som er rimelig for å unngå skade på naturmangfoldet. Ved å følge disse tipsene blir det enklere å sikre at man etterfølger dette kravet:

  • Søk i Naturbase, huk av for utvalgte naturtyper, og sjekk om du har denne naturtypen på tomta di. Det kan være problemer med naturbasesøket; ta eventuelt kontakt med kommunen for informasjon.
  • Unngå å oppføre boder, plattinger, trapper, bed og lignende i slike områder. Husk at du må forhøre deg med kommunen om hva som er søknadspliktig.
  • Legge stier og veifar utenom slik at ferdsel ikke fører til slitasje på naturtypen
  • Ikke gjødsle områdene, ei heller legge gressklipp og hageavfall her
  • Passe på at hageplanter ikke etablerer seg innenfor områdene og fjerne de som allerede har etablert seg (husk på at du må kjenne artene), sjekk fremmedartslista

I tillegg er det til stor nytte for naturen – og glede for oss mennesker å gjøre tiltak for å bedre tilstanden til åpen grunnlendt kalkrik mark. Tips til tiltak:

  • Legge til rette for at naturtypen kan utvide seg naturlig ved å sette av tilstøtende arealer der man luker vekk fremmede arter, lar være å fylle på jord og planteavfall og unngår for mye tråkk.
  • Søke om tilskudd til skjøtsel av naturtypen. Dette kan du lese mer om på sidene til Miljødirektoratet
  • Statsforvalteren (tidligere Fylkesmannen) kan bidra til skjøtselsavtaler og skjøtselsplaner.
bakketimian | kalkrik mark
bakketimian, foto: Joran Bjerke

Hvis du vil lese mer om denne naturtypen, kan du se her:

Norsk rødliste for naturtyper 2018 

Forskrift om utvalgte naturtyper 

Åpen grunnlendt kalkmark i Oslofjordområdet 

Miljødirektoratets faktaark – Naturtyper Natur i Norge (NiN)

Kongelig resolusjon fra desember 2020, endring i forskrift om utvalgte naturtyper

*Boreonemoral sone= en overgangssone mellom varmekjære lauvskogsdominerte områder og de boreale barskogsområdene 

nikkesmelle | blodstorknebb | akersveronika
nikkesmelle, blodstorknebb og aksveronika, foto: Joran Bjerke