Bærum kommune ønsker generelt ikke å leie/låne ut sine friområder, da disse til enhver tid skal være tilgjengelige for alle. De er å regne som innmark og det er derfor ikke lov og telte her.

Visse arealer kan vurderes utleid/utlånt dersom arrangementet fremmer friområdene på en positiv måte og ellers ikke er til hinder for allmennheten.

Følgende standardvilkår gjelder for arrangementer på friområder i Bærum kommune. Det inngås avtale med utvidede betingelser for de enkelte arrangement.

  • Allmennheten kan ikke utestenges fra kommunens friområder.
  • Det må vises hensyn til besøkende som benytter seg av friområdet og som ikke ønsker å ta del i arrangementet.
  • Arrangør må selv sørge for å innhente nødvendige godkjenninger og tillatelser. Dersom det er flere enn 100 deltakere, skal det sendes søknad til Asker og Bærum politidistrikt
  • Arrangør må ta kontakt med eventuelle andre grunneiere som berøres.
  • Arrangør må sørge for å varsle om hendelsen i god tid slik at berørte parter / nærmiljø / naboer o.l. blir orientert om arrangementet. I tillegg må det informeres om alternative arealer / turveier som kan benyttes mens arrangementet pågår.
  • Arrangør må rydde opp etter seg og sørge for søppelhåndtering under arrangementet. Anlegg skal være i like god stand etter et arrangement som før et arrangement. Arrangør kan ilegges bot dersom dette kravet ikke er innfridd.
  • Skade på trær, vegetasjon og gressarealer skal ikke forekomme. Dersom det oppstår skader skal trær erstattes i henhold til gjeldende prisliste for kommunale tjenester. Arrangør er erstatningspliktig for eventuelle skader som påføres anlegget i forbindelse med arrangementet.
  • Søknaden må være Bærum kommune i hende senest tre uker før arrangementet skal finne sted.

Skjema for lån/leie av Bærum kommunes friområder