Formålet med tilskuddsordningen er å øke arbeids- og samfunnsdeltakelsen blant personer med innvandrerbakgrunn.

Hvem kan søke?

Kun frivillige organisasjoner som er registret i Frivillighetsregisteret med registrert adresse i Bærum kan søke.

Hvem er målgruppen?

Målgrupper for ordningen er innvandrere, herunder flyktninger, familiegjenforente, arbeidsinnvandrere og familieinnvandrere, samt beboere i mottak og øvrig befolkning i lokalsamfunn.

Hva er søknadsfristen?

Søknadsfristen er 15. februar 2024.

Hva kan det gis tilskudd til?

 • Organisasjoner kan gis tilskudd til drift og prosjekter som har som formål å bidra til at ett eller flere av målene med tilskuddsordningen nås, og som i hovedsak er rettet mot målgruppen for tilskuddsordningen.
 • Organisasjoner kan ikke motta tilskudd til drift eller det samme prosjekt både fra IMDi og en kommune.
 • Driftstilskudd kan ikke gis til organisasjoner som mottar driftstilskudd fra en annen statlig tilskuddsordning.

Tilskuddsforvalter kan avslå eller redusere prosjekttilskudd hvis prosjektet mottar finansiering fra andre statlige kilder.

Det gis ikke prosjekttilskudd til norskopplæring eller til aktiviteter rettet mot det offentlige i Norge.

Mål for tilskuddsordningen

Målet med tilskuddsordningen er å øke arbeids- og samfunnsdeltakelsen blant personer med innvandrerbakgrunn i Norge gjennom å

 1. øke mangfold, deltakelse og fellesskap i lokalsamfunn og i det frivillige organisasjonslivet, blant annet ved å motvirke utenforskap, rasisme og diskriminering og bidra til tillit og tilhørighet
 2. øke kunnskapen om det norske samfunnet og styrke kvalifisering for deltakelse i arbeid og utdanning blant annet ved å bidra til bedre norskferdigheter og digitale ferdigheter
 3. forebygge negativ sosial kontroll, æresrelatert vold, kjønnslemlestelse og tvangsekteskap og styrke likestilling mellom kjønnene.

Driftstøtte til lokale innvandrerorganisasjoner

Følgende tilleggskriterier gjelder for organisasjoner som søker om driftstilskudd:

 • Organisasjonens formål, slik det står i vedtektene, må bidra til at målet med tilskuddsordningen nås.
 • Organisasjonen må ha eksistert i minimum ett år før søknadstidspunktet.
 • Lokale organisasjoner må være en innvandrerorganisasjon, ha minst 20 tellende medlemmer, og et flertall av organisasjonens tellende medlemmer må ha bostedsadresse i kommunen.
 • Innvandrerråd må ha underorganisasjoner med minst 60 tellende medlemmer. Underorganisasjonene må være innvandrerorganisasjoner. Innvandrerrådet må gjennom sine vedtekter sikre at personer med innvandrerbakgrunn er representert i dets styrende organ.

I tillegg er det et mål at driftstilskudd skal øke kompetansen og kapasiteten i frivillige innvandrerorganisasjoner som driver integreringsarbeid og å øke organisasjonenes samarbeid med det offentlige og andre frivillige aktører.

I vurderingen av søknader, legges det vekt på følgende:

 • om formålet det søkes tilskudd til er klart definert og faller inn under målet med tilskuddsordningen
 • organisasjonens regnskap
 • organisasjonens totale økonomi, inkludert støtte fra andre finansieringskilder
 • organisasjonens kompetanse, inkludert tidligere erfaring og måloppnåelse
 • organisasjonens vurdering av risiko ved å gjennomføre prosjektet eller ved drift og eventuelle risikoreduserende tiltak.

For søknader om prosjekttilskudd skal det også legges vekt på organisasjonens aktivitets- og fremdriftsplan, budsjett for prosjektet for søkeperioden og graden av frivillig innsats i prosjektet.

Ramme for Bærum kommune i 2024 (informasjon kommer)
Her finner du søknadsskjemaet? Søknadsskjema kommer

Mer informasjon om tilskuddsordningen:

Forskrift om tilskudd til integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjoner

Krav til søknadene

Søknaden skal inneholde

 • organisasjonens navn, adresse, organisasjonsnummer, kontonummer og intern kontaktperson i organisasjonen
 • informasjon om hva slags tilskudd og hvilket beløp som det søkes om
 • informasjon om hva tilskuddet skal brukes til, hvordan det vil bidra til at ett eller flere av målene med tilskuddsordningen nås, og en beskrivelse av forventede resultater
 • oversikt over organisasjonens aktivitet
 • organisasjonens vedtekter som blant annet viser organisasjonens formål
 • regnskap og budsjett for organisasjonens virksomhet
 • informasjon om hvorvidt organisasjonen søker om midler fra andre offentlige myndigheter eller fra andre finansieringskilder, og hvilke beløp organisasjonen i så fall har søkt om
 • en vurdering av organisasjonens risiko ved å gjennomføre prosjektet eller ved drift, og eventuelle risikoreduserende tiltak.

For søknader om prosjekttilskudd må det også legges ved

 • aktivitets- og fremdriftsplan
 • budsjett for prosjektet
 • en plan for graden av frivillig innsats i prosjektet
 • eventuelle samarbeidspartnere
 • opplysninger om organisasjonens kompetanse og tidligere erfaring med tilsvarende prosjekter.

For søknader om driftstilskudd må det også legges ved

 • en årsmelding eller årsrapport fra grunnlagsåret
 • en egenerklæring på at organisasjonen oppfyller kravene til innvandrerrepresentasjon i § 5
 • en egenerklæring for antall tellende medlemmer.

Sentrale medlemsregistre over alle medlemmene i organisasjonen skal ikke sendes med søknaden, men tilskuddsforvalteren og deres representanter skal få innsyn i disse når det kreves.

Søknadsskjemaet

Søknadsskjemaet for Tilskudd til integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjoner finner du her