Formålet med tilskuddsordningen er å øke arbeids- og samfunnsdeltakelsen blant personer med innvandrerbakgrunn.

Hvem kan søke?

Kun frivillige organisasjoner, foreninger, stiftelser eller aksjeselskap som er registret i Frivillighetsregisteret (med registrert adresse i Bærum), kan søke.

Hvem er målgruppen?

Målgrupper for ordningen er innvandrere, herunder flyktninger, familiegjenforente, arbeidsinnvandrere og familieinnvandrere, samt beboere i mottak og øvrig befolkning i lokalsamfunn.

Hva er søknadsfristen?

Søknadsfristen er 6. mars 2023.

Hva kan søkes det om?

Organisasjoner kan søke om:

 • støtte til prosjekter, enkelttiltak og aktiviteter som retter seg mot ett eller flere av de tre delmålene (A, B, C).
 •  Driftstøtte til lokale innvandrerorganisasjoner

Del A: stimulere til fellesskap, tillit og tilhørighet i lokalsamfunn for innvandrere og øvrig befolkning, og motvirke utenforskap, herunder arbeid mot rasisme og diskriminering og for mangfold i lokalsamfunn.

Del B: økt kunnskap om det norske samfunnet, bedre norskferdigheter, og styrke kvalifisering for deltakelse i arbeid, utdanning eller frivillighet blant innvandrere.

Del C: forebygge negativ sosial kontroll, æresrelatert vold, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse, og styrker likestilling mellom kjønnene.

Driftstøtte til lokale innvandrerorganisasjoner

Driftstøtte kan tildeles innvandrerorganisasjoner som aktivt bidrar til mål for ordningen. Driftsstøtten tildeles etter formelle kriterier og veiledende satser. Organisasjoner må ha eksistert i minimum ett år for å kunne få støtte. Driftstøtten tildeles til organisasjoner med mål om å:

 • Medvirke til og styrke deltakelsen i organisasjonslivet og i sosiale nettverk for denne delen av befolkningen.
 • Bidra til at innvandrerorganisasjoners kompetanse og kapasitet styrkes, og bidrar til at medlemmene deres blir mer delaktige i aktiviteter i lokalsamfunn.
 • Bidra til økt samarbeid med det offentlige og andre frivillige aktører på integreringsfeltet.

I vurderingen av søknader, legges det vekt på følgende:

 • tydelig beskrivelse av hvordan prosjektet/tiltakene skal bidra til å nå formålet og delmålene med tilskuddsordningen
 •  tydelig beskrivelse av hvilke målgrupper som skal nås, og at disse samsvarer med målgruppene for tilskuddsordningen
 • konkrete og målbare resultatmål for prosjektet/tiltakene
 • realistisk framdriftsplan
 • realistisk og hensiktsmessig budsjett med samsvar mellom søknadssum og resultatmål for prosjektet
 •  at organisasjoner har kompetanse og erfaring på området og kunnskap om og evne til å bruke egnede metoder for gjennomføring av prosjektet/tiltakene
 • at tiltakene er tilpasset målgruppenes alder, kjønn og nasjonale bakgrunn
 • at søker/organisasjon har nettverk, forankring og gjennomslag i aktuelle miljøer/lokalsamfunn
 • at frivillig arbeid skal bli brukt i gjennomføringen av tiltakene
 • beskrivelse av samarbeid med kommunen, offentlige etater og andre frivillige organisasjoner, hvis det er relevant for tiltaket

Ramme for Bærum kommune i 2023 er 3 804 978 kroner.

Her finner du søknadsskjemaet?

Søknadsskjema - Tilskudd til integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjoner

 

Du lese mer om tilskuddsordninger på IMDis hjemmeside.

Les retningslinjer for tilskuddet i dette rundskrivet. 

Krav til dokumentasjon

 • Budsjett

 • Siste års regnskap for organisasjonen (kun for organisasjoner eldre enn 1 år)

 • Søknader om driftsstøtte til innvandrerorganisasjon må ha vedlagt medlemslister med navn, fødselsdato og adresse til medlemmer bosatt i Bærum