Søknadsfrist

1. mars er søknadsfrist for tildeling av faste trenings- og arrangementstider i kommunale idrettshaller for inneværende og kommende sesong. Det er mulig å søke om treningstid for perioden fra 19. august til 18. juni. Søknader som kommer inn etter fristen kan ikke forventes behandlet.

Utfylling av søknad og fordeling av treningstid

Når det gjelder søknad om treningstid, minner vi om at antall timer til fordeling er begrenset. Grunnlag for tildeling av brukstid i kommunale idrettshaller er for lagidretter, som deltar i ordinært seriespill, antall aldersbestemte lag 10 år og eldre som fullførte seriespill for inneværende sesong. Det tildeles ekstra tid til lag som deltar på høyeste nivå seriespill for senior. For idretter som ikke organiseres med inndeling i lag er det medlemstall for foreningen pr 31/12. Utøvere som fyller 10 år i søknadsåret eller eldre samt utøvere som konkurrerer på høyeste nivå (NM senior) legges til grunn. Dette vil samlet danne grunnlaget for den kommende fordelingen av treningstid.

Vær nye med innrapportering av lag som avslutter seriespill og innrapportering av utøvere.
Søknader med mangelfulle og/eller feilaktige opplysninger vil kunne medføre redusert/ingen tildeling av treningstid.

Vi presiserer at følgende idrettshaller skal være klisterfrie: Bærum idrettspark, Nadderudhallen, Eikelihallen, Oksenøya skole idrettshall, Emma Hjort skole idrettshall, Berger skole idrettshall, Levre skole idrettshall, Evje skole idrettshall, Høvik skole idrettshall, Ringstabekk skole idrettshall og Storøya skole idrettshall.

Fordeling av treningstid 2023/24

Treningstid i Bærum idrettspark friidrettshall og styrkerom

Det er også mulig for idrettslag å søke om treningstid i friidrettshallen og tilliggende styrkerom. Når det gjelder søknad om treningstid i friidrettshallen vil vi presisere at antall timer til fordeling er begrenset da friidrett er prioritert. Søknadsskjema må fylles ut så nøyaktig som mulig. Vi ber om at det oppgis hvilke lag (aldersgrupper) og nivå/divisjon som det søkes for. Søknader med mangelfull og/eller feilaktige opplysninger vil kunne medføre redusert/ingen tildeling av treningstid.

Det er samme søknadsfrist som for fleridrettshaller.

Arrangement

For alle arrangementer som skal gjennomføres i sesongen 2024/2025 kreves det egen søknad.
Primært skal arrangement avvikles lørdag/søndag.
Søknad om tildeling av brukstid til arrangementer gjøres via kommunens bookingsider.

Søknadsfristen er 1. mars.

Søknader etter dette kan skje fortløpende, men det bør søkes minst 1 (en) måned i forveien og senest 14 dager før arrangement.
Normalt må fast trening vike plass for større arrangementer, men alle arrangementer på ukedager skal i utgangspunktet holdes i egen treningstid. For all utleie gjelder fastlagte «Utleieregler for de kommunale idretts- og svømmehaller». Om det er arrangementer som har behov for en avklaring om booking før søknadsfristen, ta kontakt med Idrett og bad.

Idrettshaller som driftes av idrettslag

Hall Idrettslag Adresse Postnummer
Gjønneshallen Haslum IL Gjønnesjordet 36 1344 HASLUM
Haslumhallen Haslum IL Gjønnesjordet 36 1344 HASLUM
Nadderud arena Nadderud arena AS Gjønnesjordet 36 1344 HASLUM
Lommedalshallen Lommedalens IL Slalåmveien 40 1350 LOMMEDALEN
Rykkinhallen Bærums Verk Hauger IF Postboks 80 1334 RYKKINN

Skolenes gymsaler/idrettshaller

For søknader om tildeling/leie av timer i skolens gymnastikksaler benyttes elektronisk skjema på kommunens nettsider. Det er den enkelte skoles rektor som behandler disse søknadene med unntak av Bjørnegård skole hvor det skal søkes Idrett bad direkte.

Søknadsfristen for gymnastikksal Bjørnegård skole er 1. mars.

Søknadsskjema

Søknadsskjema for treningstid ligger i kommunens skjemaportal.

Behandling av søknader

Idrett og bad behandler alle innkomne søknader. Når forslag til fordeling foreligger, vil alle søkere få dette tilsendt sammen med informasjon om fordelingsmøte. I fordelingsmøte vil eventuelle justeringer kunne bli foretatt. Fordelingsmøte vil bli avholdt medio mai.

Utleiepriser for idrettshaller

Utleiepriser i de Kommunale idrettshallene ble justert 1/1‐23. Prisene finner du HER.