Undersøkelsen forteller blant annet om reisevaner, reiselengder og transportmiddelvalg. Tallmaterialet brukes av kommunen i klima- og mobilitetsarbeidet.

Reisevaneundersøkelsen viser at 57 prosent av reisene i Bærum skjer med bil. Gange står for 20 prosent, kollektivtransport for 18 prosent og sykkel for fire prosent. Valg av transportmiddel varierer etter avstanden på reisen.

Det foretas mange og korte reiser i Bærum. 60 prosent av reisene skjer innenfor kommunegrensen. 20 prosent av reisene går til og fra Oslo. Halvparten av alle reisene er under fem kilometer. 

Transportpyramiden
Transportpyramiden

Her kan du lese mer om funnene i undersøkelsen. 

Antall kollektivreiser økte i 2017 og 2018

Kollektivreiser økte med 6,3 prosent i 2017 og 6,6 prosent i 2018 (tall fra Ruter). Det er mer enn gjennomsnittlig vekst i Akershus og mer enn befolkningsveksten. 

Derfor reiser vi 

De fleste reisene som foretas er handle- og servicereiser, for eksempel til butikk. Disse står for 26 prosent av alle reisene og bilandelen er høy. Dernest foretas flest reiser i forbindelse med arbeid og fritid, som står for rundt 20 prosent hver. Omsorgs- og følgereiser til skole, trening og barnehage står for om lag 10 prosent. Også her er bilandelen høy, selv om disse reisene er de korteste i avstand.

Reisevaneundersøkelsen baserer seg på den nasjonale reisevaneundersøkelsen, samt en tilleggsundersøkelse kommunen har bestilt. I tilleggsundersøkelsen er 2555 personer i Bærum spurt om sine reisevaner i 2018.