FutureBuilts visjon er å vise at det er mulig å utvikle klimanøytrale byområder og arkitektur med høy kvalitet.

FutureBuilt har som mål er å få frem 50 forbildeprosjekter – både områder og enkeltbygg – som skal redusere klimagassutslippene med 50 prosent innen områdene transport, energibruk og materialbruk. Forbildeprosjektene skal ha høy arkitektonisk kvalitet, bidra til et godt bymiljø og ligge nær kollektivknutepunkter. FutureBuilt skal stimulere til nyskaping og endret praksis og være en læringsarena for utbyggere, arkitekter, rådgivere, entreprenører, kommuner og brukere. 

Oksenøya senter på Fornebu er ett av forbildeprosjektene i FutureBuilt.

Oksenøya senter blir Bærum kommunes største byggeprosjekt noensinne, med barneskole, barnehage, bo- og behandlingssenter, flerbrukshall med turnfasiliteter og kunstgressbane. Barneskolen og barnehagen blir Bærums største. 

Om FutureBuilt

FutureBuilt er et partnerskap mellom Oslo, Bærum, Asker og Drammen kommune, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Husbanken, Enova, Direktoratet for byggkvalitet, Norske arkitekters landsforbund og Grønn Byggallianse. 

FutureBuilts visjon er å vise at det er mulig å utvikle klimanøytrale bygg og byområder med høy kvalitet. Forbildeprosjektene som går inn i FutureBuilt forplikter seg derfor til å levere bygg med høyere kvalitet og lavere klimagassutslipp enn byggeforskriftene krever.