Innovasjonsprogrammet FutureBuilt er et utstillingsvindu for de mest ambisiøse aktørene i byggenæringen, og skal vise at det er mulig å utvikle bærekraftige og attraktive nullutslippsbyer.

FutureBuilt har satt som mål å realisere 100 forbildeprosjekter som oppfyller FNs bærekraftmål og Parismålene, kutter klimagassutslipp med minst 50 prosent og ligger ti år foran vanlig praksis.

Forbildeprosjektene omfatter nybygg, rehabilitering og transformasjon, byområder og enkeltbygg med private, kommunale og statlige utbyggere. FutureBuilt-programmet har pågått siden 2010, og høsten 2023 er det 11 FutureBuilt-prosjekter i Bærum, hvorav seks er ferdigstilt.

Forbildeprosjektene jobber med temaene klima og energi, sosial bærekraft, sirkulære bygg og bydeler, naturmangfold og klimatilpasning, transport og kvalitet i bymiljø og arkitektur. Partnere i FutureBuilt er Oslo, Bærum, Asker, Drammen, Nordre Follo og Lillestrøm kommuner. I 2023 kom Bergen til som en treårig pilot, og fra 2024 blir også Trondheim og Stavanger med i programmet. I tillegg har FutureBuilt syv samarbeidspartnere: Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Direktoratet for byggkvalitet, Husbanken, Enova, Grønn Byggallianse, Norske arkitekters landsforbund og DOGA.

Les mer om FutureBuilt

FutureBuilt-prosjekter i Bærum kommune

Treklang

Treklang er Bærum kommunes største byggeprosjekt noensinne, og samlokaliserer formålsbygg for unge og eldre på samme tomt. Prosjektet består av en 5-parallell barneskole, barnehage for 300 barn, flerbrukshall, fotballbane, nærmiljøanlegg og et bo- og behandlingssenter med 150 beboerenheter.

De tre byggene er planlagt som nesten-nullenergibygg, og det er brukt betong med svært lavt klimafotavtrykk, kjent som ekstremlavkarbonbetong, til all plasstøpt betong. Store deler av barnehagen er bygget i tre, og det meste av bo- og behandlingssenteret er bygget i massivtre. Demonterbarhet har vært fokus gjennom hele prosjektet. Skolen og barnehagen åpnet høsten 2022, og bo- og behandlingssenteret i mai 2023. Treklang er tegnet av Arkitektgruppen Lille Frøen og Arkitema Architects.

Eikeli skole

På Eikeli videregående skole nyter 720 elever nyrehabiliterte arealer der bruk av solceller, tre, lavkarbonbetong og ombrukstegl er prosjektert for å redusere klimagassutslippene med rundt 60 prosent.

Det er lagt vekt på å gjenbruke den opprinnelige bygningsmassen, og den gamle gymsalen er bygget om til kantine og grupperom. Skolens blikkfang er fasaden av ombrukstegl på nybygget – Norges første større bygg med CE-merket ombrukstegl. Ombruk av murstein sparer samfunnet for store CO2-utslipp knyttet til produksjon og brenning sammenlignet med det bruk av ny murstein ville gjort, og på Eikeli har ombrukstegl bidratt til å spare miljøet for 106 tonn avfall og hele 26,5 tonn CO2. Det tilsvarer å kjøre fra Oslo til København 265 ganger med bensinbil. Arkitekt i prosjektet har vært Nordic — Office of Architecture og KOHT Arkitekter. Utbygger er Viken fylkeskommune. Prosjektet ble ferdigstilt i 2022.

Eiksveien 116

Eiksveien 116 består av 12 omsorgsboliger med massivtre som hovedmateriale og velferdsteknologi som er tilpasset brukerne. I tillegg til å være et forbildeprosjekt i FutureBuilt, er bygget sertifisert som BREEAM-NOR Excellent. Det er solcelleanlegg på takflatene, og geobrønner dekker oppvarmingsbehovet. Prosjektet ble ferdigstilt i 2021. Arkitekt er Sør arkitekter, og Bærum kommune er utbygger.

Fornebu HUB

Fornebu HUB er en innovasjonspilot i FutureBuilt. Det betyr at prosjektet utforsker innovative løsninger uten å måtte følge opp alle obligatoriske kriterier. Fornebu HUB legger til rette for at varer som vanligvis blir levert hver for seg kommer samtidig i samme kjøretøy. Kjøretøy knyttet til Fornebu HUB skal også, så langt det er mulig, være utslippsfrie. Bruk av Fornebu HUB vil gi færre og mindre kjøretøy, noe som bidrar til triveligere bomiljø og attraktive nabolag.
Pilotforsøk fra andre land i Europa viser at en aktørnøytral HUB kan redusere antall leveranser med opptil 80 prosent. Et omfattende samarbeid er avgjørende for å lykkes med prosjektet, og Fornebu HUB er et offentlig-privat samarbeid mellom Bærum kommune, Aker Property Group og Bytjenester AS. Prosjektet ble ferdigstilt i 2022.

Tårnkvartalet

PIR2 og Haptic Architects vant konkurransen om å tegne ny skole og nærmiljøsenter på Fornebu. Prosjektet blir en del av et nytt urbant tyngdepunkt på tomten til det som en gang var hovedflyplassen i Norge.

Tårnkvartalet består av en ungdomsskole for over 900 elever, en stor flerbrukshall og publikumsfunksjoner, som kultursal, black box, bibliotek, helsestasjon, verksteder og kafé. Prosjektnavnetviser til stedets unike kulturarv, bestående av den historiske flyplasstomten og det tidligere flytårnet, samt andre gjenværende originale flyplasstrukturer. Tårnkvartalet bygger mye av sin identitet på samspillet mellom den historiske nabobebyggelsen med flyhangarer fra 1940- og 1960-tallet, og verksteder som i dag huser kreativ virksomhet, atelierer og lokaler for TV-produksjon. Byggestart er planlagt høsten 2024, og skolestart høsten 2027. Bærum kommune er utbygger.

Vollsveien 9 – 11

Nederst i Vollsveien, tett på Lysaker stasjon, står et bygg forsiktig demontert for ombruk. Her skal det bygges et nytt kontorbygg med mål om lavest mulig klimagassutslipp gjennomfleksibel bruk, lang levetid og innovative løsninger. Vollsveien 9-11 ligger i Lilleakerbyen, et gammelt industriområde på grensen mellom Oslo og Bærum, som Mustad Eiendom nå er i full gang med å transformere.

Miljøambisjonene for Vollsveien 9-11 er høye. Energi, materialvalg, klimagassfotavtrykk, endringsdyktighet, levetid og ombruk er blant fokusområdene, men naturmangfold, overvannshåndtering og sosial bærekraft står også på blokka. Prosjektet er et forbilde i FutureBuilt og har som mål å oppnå BREEAM-NOR Outstanding.

Flytårnområdet

Området ved det gamle Flytårnet, som er på cirka 200 dekar, skal utvikles til et nabolag med rundt 1800 boliger med et mangfold av boligtypologi, bibliotek, ungdomsskole, boliger og handel. Flytårnområdet skal være et nullutslippsområde, og er en pilot i FME ZEN og FutureBuilt. I samarbeid med disse aktørene har Bærum kommune utviklet en plan som tilrettelegger for et levende, variert, grønt og klimaklokt byområde. De største grunneierne i området er Bærum kommune og OBOS. LPO Arkitekter og Grindaker Landskapsarkitekter har bistått kommunen i utvikling av planen for området.

Lilleakerbyen

Lilleakerbyen skal bli en levende og grønn bydel med bilfrie gater preget av kultur, handel, aktiviteter og gode oppholdsarealer. Området ligger et steinkast fra Lysaker, Norges tredje største kollektivknutepunkt, og binder sammen FutureBuilt-kommunene Oslo og Bærum. I mange år har området vært preget av kontorbygg og kjøpesenteret CC Vest. Nå ønsker Mustad Eiendom å etablere et nytt urbant byområde med 2000 boliger, 10 000 arbeidsplasser, byliv og grøntområder.

Ambisjonen at alle nye næringsbygg skal være nær-nullenergibygg og klassifisert som BREEAM Excellent eller bedre. Boligene skal miljøsertifiseres. Det skal etableres et nytt energisystem for lokal varme og kjøling, basert på sjøvannssløyfe med sirkulasjonsledning for kaldt vann. Dette vil redusere klimagassutslippene med cirka 50 prosent fra energibruk sammenlignet med et nullalternativ. Sirkulære løsninger står sentralt i utbyggingen, med størst mulig ombruk av bygg og materialer. Vegetasjonen langs Lysakerelvas kantsone skal styrkes, og bynatur trekkes inn mellom den nye bebyggelsen i parker, byrom, gågater og boliger. Lilleakerbyen Planteskole skal produsere 1000 nye trær som skal plantes ut i den nye bydelen. Utbygger av Lilleakerbyen er Mustad Eiendom.

Nansenløkka

På Nansenløkka på Fornebu er OBOS i full gang med å bygge energieffektive rekkehus og leiligheter med smarthusteknologi, og tilrettelegger for grønn mobilitet, urbant landbruk og fellesskapsløsninger. Utbygger OBOS har høye miljøambisjoner, og et overordnet mål om å redusere klimagassutslippene med opptil 50 prosent. Totalt skal de gjennomføre fem ulike forbildeprosjekter på hele feltet, og bygge 150 leiligheter med nær nullenergistandard i de to første kvartalene. Prosjektet har som mål om å tilrettelegge for at det skal være enklere å leve et miljøvennlig liv.

Det arkitektoniske uttrykket blir variert. Materialbruken vil være tilpasset omgivelsene, med utstrakt bruk av teglstein og tre. Prosjektet er utviklet i samarbeid med Dyrvik Arkitekter, Transborder Studio og SLA. Nansenløkka er under bygging.

Rykkinn skole

Rykkinn skole, avdeling Berger, er en tre-parallell barneskole for 1. til 7. trinn med plass til 630 elever. I tillegg til undervisningslokaler har skolen en flerbrukshall og en forsamlingssal til større arrangementer.

Rykkinn skole tilfredsstiller energimerke A, samt kravene til passivhus. Energiforsyningen til bygget er varmepumpe med energibrønner. Faktisk energibruk har vært et viktig tema, og det er inngått energikontrakt med OPS-leverandør. Det har vært viktig å sikre gode dagslysforhold i alle undervisningsrom. Rykkinn skole er et offentlig-privat samarbeidsprosjekt (OPS-kontrakt). Skuleveg AS er eier og byggherre. Bærum kommune har vært bestiller av prosjektet og blir leietaker av skoleanlegget i en leieperiode på 25 år. Skolen ble ferdigstilt i 2016.

Powerhouse Kjørbo

Powerhouse Kjørbo består av to kontorblokker fra 80-tallet, som i dag er oppgradert til moderne kontorlokaler. En tverrfaglig designprosess har bidratt til innovative løsninger. Målet er at byggene gjennom livsløpet skal produsere mer fornybar energi enn det som ble brukt til oppføring av bygget, materialer, drift og avhending. Ved hjelp av solceller skal Powerhouse Kjørbo produsere over 200 000 kWh per år. For å bevare opprinnelig fasadeuttrykk er det valgt en utvendig kledning av brent tre som ikke har vært prøvd i denne målestokken tidligere.

Prosjektet er gjennomført av Powerhousesamarbeidet, som består av Entra, Skanska, Snøhetta, Hydro, Sapa og Zer, fra juni 2013 også av Asplan Viak. Entra eier bygningene og har inngått leieavtale med Asplan Viak. Arbeidene ble utført som en totalentreprise med samspill av Skanska. Powerhouse Kjørbo ble ferdigstilt i 2014.

*Fotnote om BREEAM NOR:

BREEAM-NOR er det mest brukte miljøsertifiserings-verktøyet for bygg i Norge. Sertifiseringen er basert på dokumentert miljøprestasjon i ni kategorier – ledelse, helse- og innemiljø, energi, transport, vann, materialer, avfall, arealbruk og økologi, samt forurensning. Det er fem ulike nivåer for sertifisering basert på byggets miljøprestasjon: Pass, Good, Very Good, Excellent og Outstanding. Bygningene i FutureBuilt må minimum være nivå excelent eller høyere.

*Fotnote om CE-merket ombrukstegl:

Ombruktegl med CE-merking har en deklarasjon på at produsenten garanterer at alle krav som stilles til produktet i det aktuelle EU-direktivet/forordningen anses å være oppfylt.