Bærum kommune deler årlig ut klima- og miljøprisen til lokale aktører som har gjort en ekstra innsats for et mer bærekraftig Bærumssamfunn.

Prisen skal heie frem nye ideer og tiltak, og motivere til nytenking og endring. Klimaklok og kreativ nytenking er avgjørende for at vi sammen skal nå klimamålene. Det vil vi heie frem!

Kandidater

Vi søker etter kandidater til Bærums Klima- og miljøpris! Personer, organisasjoner eller bedrifter som har gjort en ekstra innsats for et klimaklokt Bærum.

Send inn kandidater til oss innen fredag 15. mars til klimaklok@baerum.kommune.no

Se mer om prisens innhold og kriterier i statuttene for klima- og miljøprisen. 

Tidligere vinnere av klima- og miljøprisen 

Bærums klima- og miljøpris ble delt ut første gang i 2019. 

De ønsket å gjøre noe med den store mengden tøy og utstyr barna vokste ut av hver sesong. Nye innkjøp er både dyrt og lite bærekraftig. Derfor utviklet småbarnsmødrene gjenbruksappen La Vandre. Nå har de vunnet Bærum kommunes klima- og miljøpris 2022. Ordfører Lisbeth Hammer Krog overrakte prisen under åpningen av den nye Kommunegården i Sandvika. 

– Dette betyr enormt mye, og gir oss stor motivasjon og mulighet til å fortsette arbeidet med La Vandre slik at enda flere kan få ta i bruk plattformen. Vi er stolte og ydmyke over tildelingen, sa mor og gründer Tanya Farstad Valdø da hun mottok prisen. 

Kjøp og salg i nærmiljøet 

La Vandre er en gjenbruksapp som lar foreldre i samme barnehage, skole eller idrettslag avtale bytte, overtalelse eller salg av klær og utstyr. App-gründerne og småbarnsmødrene Tonje Berseth Nilsen, Tanya Farstad Valdø og Line Solheim savnet en markedsplass i nærmiljøet. De opplevde at klær og utstyr druknet i Facebook-grupper og større markedsgrupper. Flere kjøpere dukket aldri opp for å hente, eller de måtte ordne med frakt som gjorde det både dyrere, mer tidkrevende og mindre miljøvennlig å kjøpe og selge brukt. I løpet av bare to måneder vervet de over 200 barnehager og idrettslag. 

– Jeg er farmor selv, og jeg vet hva som trengs av klær. Det dere gjør er så riktig, sa ordfører Lisbeth Hammer Krog under seremonien. 

Tiltak for lommebok, klima og miljø 

Forbruk av vann og energi gjør klesbransjen til den nest mest forurensende industrien i verden. Juryen berømmer La Vandre for å øke engasjementet for gjenbruk av klær og sportsutstyr til barn og ungdom. Slik kan Bærumsforeldrene utvikle klimakloke og bærekraftige vaner, og på sikt påvirke bransjen til å levere klær og utstyr med bedre kvalitet og lengre varighet.  Vinnerne av klima- og miljøprisen bidrar til å øke gjenbruket, og samtidig utjevne sosiale forskjeller i Bærum kommune ved å gi barnefamilier tilgang til rimelig sportsutstyr og kvalitetstøy. Idrett og friluftsliv er sunt, sosialt og bidrar til bedre helse. 

– En mer bærekraftig klesindustri er viktig for miljøet, for barna våre og den fremtiden de skal leve i, sa juryleder Dag Egil Strømme.  

Bærum kommune ønsker flere klimakloke tiltak 

​Bærum kommune deler årlig ut klima- og miljøprisen til lokale aktører som har gjort en ekstra innsats for klima og miljø. Prisen skal heie frem nye ideer og tiltak, og motivere til nytenking og endring. Torsdag ble prisen delt ut for femte gang, og det var åtte nominerte kandidater. 

Klima- og miljøprisen for 2021 ble delt ut på Bærumskonferansen 10. oktober 2022. Prisen ble delt mellom to vinnere: Øverland Andelslandbruk og Bærum Elveforum. 

Juryens begrunnelse, Øverland Andelslandbruk 

Øverland Andelslandbruk SA ble etablert i 2006 som det første andelslandbruket i Norge. Andelshaverne får tilgang på kortreise og økologisk dyrkede grønnsaker, bær, blomster og urter, og får samtidig ta del i dyrkingsprosessen i fellesskap med andre og får kunnskap om økologisk grønnsaksproduksjon. Andelslandbruket bidrar på den måten til å skape engasjement og øke kunnskap om klima- og miljøspørsmål, særlig knyttet til jord og mat. I tillegg kan det ha positiv effekt på det psykososiale hos andelshavere å få mulighet til å dyrke selv, delta i felleskapet og være ute i kulturlandskapet. Andelslandbruket har engasjert over fem hundre mennesker i alle aldre og fra mange nasjoner i andelslandbruket. De har også samarbeidet med NAV, flyktningekoordinator og flere andre kommunale instanser, og har reserverte plasser for medlemmer med spesielle behov. Gjennom samarbeid med skoler og barnehager engasjeres barn og unge i grønnsaksdyrking. 

Andelslandbruk er en økonomisk modell for lokal matproduksjon der risiko og investering fordeles på både produsent og forbruker, og hvor forbruker kommer tettere på matproduksjonen. Det er en innovativ modell som Øverland andelslandbruk har vært først ute med å implementere i Norge, og har bidratt til oppstart av mange nye andelslandbruk i Norge ved å dele sine erfaringer.  

Juryen legger vekt på at andelslandbruket driftes i tråd med økologiske og biodynamiske prinsipper med fokus på å bevare biologisk mangfold og jordliv, og at andelslandbruket stadig tester ut dyrkingsmetoder innen regenerativt landbruk, permakultur og skogshage. Det er også positivt for klimaet at andelslandbruket praktiserer gjenbruk og deling av produksjonsutstyr. 

Oppsummert vurderer juryen at Øverland andelslandbruk bidrar til å ta vare på og fremme helsen til både jord, planter, dyr og mennesker i Bærum, og tildeles derfor Bærum kommunes klima- og miljøpris for 2021. 

Juryens begrunnelse Bærum Elveforum 

Bærum Elveforum har som mål å verne og rehabilitere Bærums blågrønne struktur, beskrive vassdragene og kulturminner, og engasjere barn, unge og voksne til frivillig innsats. 

Bærum Elveforum utfører et svært viktig arbeid for å ta vare på vassdragene i Bærum. Det bidrar positivt til miljøet ved å bevare natur og biologisk mangfold, bidrar til å holde kantsoner åpne og derved reduserer avrenning til sjø, og sørger for bedre overvannshåndtering ved åpning av bekkeløp. Bærum Elveforums gjør en stor innsats for å bevare og opplyse om kulturminner knyttet til vassdragene, gjør tiltak mot forsøpling, reparerer turstier og sørger for opplysningsskilt. De arrangerer også opplevelsesturer langs Bærums vassdrag. 

Det skaper tilgjengelige og trivelige nær- og turområder til glede for innbyggerne.  

Juryen er imponert over den frivillige innsatsen som ligger bak, og berømmer at Bærum Elveforum tilrettelegger for arbeidstrening, og er bevisst på å bruke lokale ressurser og gjøre innkjøp lokalt. 

Bærum Elveforum er også et godt eksempel på organisering av elvevenner og samarbeidspartnere for å skape bedre dialog og handlekraft for vern og rehabilitering av lokale vassdrag. Foreningen har derfor stor eksempel- og overføringsverdi for andre lokalsamfunn. 

Bærum Elveforum gjør en viktig innsats for miljø, naturglede og friluftsliv gjennom vern og rehabilitering av vassdragene i Bærum, og tildeles derfor Bærum kommunes klima- og miljøpris for 2021. 

Ordfører Lisbeth Hammer Krog og juryleder Dag Egil Strømme sammen med vinnerne av Klimaklok-prisen 2021
Ordfører Lisbeth Hammer Krog og juryleder Dag Egil Strømme delte ut klima- og miljøprisen. Her med vinnerne fra Øverland Andelslanbruk og Bærum Elveforum, og jurymedlemmer Marianne Rieber-Mohn og Gry Skådinn.

Juryen oppnevnes av Hovedutvalg for miljø, idrett og kultur. Juryen for 2021 bestod av:

 • Dag Egil Strømme- juryleder (Hovedutvalg for miljø, idrett og kultur)
 • Marianne Rieber-Mohn (Hovedutvalg for miljø, idrett og kultur)
 • Wenche Berg-Olsen (Hovedutvalg for miljø, idrett og kultur)
 • Henrik Bergh Apeland (Ungdomsrådet)
 • Gry Skådinn (Bærum Næringsråd)
 • Gunnar Johansen (Bærum Velforbund)

Bærums klima- og miljøpris 2020 ble delt ut 4. desember. Prisen hadde to vinnere: Oslofjord Varme, samt Dine Røtter og Toothfairy Farm. Oslofjord Varme leverer fjernvarme og fjernkjøling til Sandvika og Fornebu basert på varme fra kloakken og Oslofjorden. Dine Røtter og Toothfairy Farm har skapt dyrkeglede i Løkkehaven i Sandvika, og utviklet forretningsmuligheter for å levere selvdyrket mat fra Hamang spiselige hage. 

Juryens begrunnelse - Oslofjord Varme

Juryen er stolte over å ha en bedrift med lokal tilhørighet som ligger helt i verdensfronten innen fornybar varme og kjøling. Oslofjord Varme har siden åttitallet sørget for å varme og kjøle Sandvika, og etter hvert Fornebu, basert på varme fra kloakken og Oslofjorden. Juryen er imponert over hvordan Oslofjord Varme har utnyttet energi som ellers hadde gått til spille gjennom effektive og miljøvennlige varmepumper. Juryen vektlegger at Oslofjord Varme har bidratt betydelig til å realisere målene i kommunens klimastrategi. Oslofjord Varmes utbygging av fjernvarme og fjernkjøling i Bærum har bidratt sterkt til at det har vært mulig å fase ut oljefyring i stor skala i kommunen, lenge før forbudet mot oljefyring i bygg trådte i kraft 1. januar 2020. Selskapets infrastruktur gjør det enkelt å bruke utslippsfri varme på byggeplasser i Sandvika og på Fornebu, i forkant av at også oljefyring på byggeplasser blir forbudt fra 2022. Samtidig sørger selskapets produksjon av om lag 300 GWh fornybar varme og kjøling årlig for betydelig avlastning av kraftnettet i kommunen, som betyr lavere kraftnettkostnader for kommunens innbyggere. Det er lett å kalle Oslofjord Varme for en klimaklok bedrift, men viktigere er det at selskapets virksomhet gjør det lett å ta klimakloke valg innen varme og kjøling for utbyggere og Bærum kommune. Det er rett og slett både prisverdig og en pris verdig.

Juryens begrunnelse - Dine Røtter og Toothfairy Farm 

Juryen ble inspirert av Dine Røtter og Toothfairy Farm sitt initiativ til å skape opplevelser knyttet til kortreist mat, og spre kunnskap om dyrking av egen mat. Ved å etablere en pallekarmhage i Løkkehaven, som er åpen for alle som vil dyrke egen mat i Sandvika, bidrar de både til inkludering og lokal mobilisering i en klimaklok aktivitet. Fra Hamang spiselige hage har Dine Røtter og Toothfairy Farm også utviklet forretnings- muligheter, ved å levere selvdyrkede frukt, grønnsaker og blomster til lokale butikker og serveringssteder i Sandvika. På den måten bidrar de til at andre bedrifter kan selge og servere kortreiste råvarer. Juryen legger vekt på at initiativet bidrar til økt klima- og miljøansvar, i tillegg til at det bidrar til et mer kortreist liv med nærhet til tilbud og aktiviteter. En viktig del av Bærums klimaklok-arbeid er å legge til rette for gode nærmiljøer og nabolag, som muliggjør en mer kortreist hverdag. Pallekarmhagen har også stor overføringsverdi, og er noe alle i Bærum kan dra nytte av i form av inspirasjon, kunnskap og erfaringer. Som et pluss skaper pallekarmhagen også en grønn lunge i Sandvika - til glede for både mennesker og insekter.

Kommunen inviterte Bærumssamfunnet til å spille inn kandidater til årets klima- og miljøpris. Juryen oppnevnes av Hovedutvalg for miljø, idrett og kultur og bestod av: 

 • Øystein Goksøyr (V) - juryleder (Hovedutvalg for miljø, idrett og kultur)
 • Sebastian Lundahl Otterhals (H) (Hovedutvalg for miljø, idrett og kultur) 
 • Nikki Schei (MDG) (Hovedutvalg for miljø, idrett og kultur) 
 • Henrik Bergh Apeland (Ungdomsrådet)
 • Gry Skådinn (Bærum Næringsråd) 
 • Gunnar Johansen (Bærum Velforbund)

Klima- og miljøprisen «Klimaklok 2019» ble delt ut på verdens miljødag 5. juni. De fire nominerte til prisen var: 

 • Øvrevoll Galopp
 • Stabæk Fotball
 • Idun Winge
 • King Coffee

Ordfører Lisbeth Hammer Krog annonserte Stabekk-bedriften King Coffee som vinneren av «Klimaklok 2019». 

Utdrag fra juryens begrunnelse: 

Juryen er imponert over King Coffee sitt helhetlige syn på klima, miljø og inkludering. De har tatt hensyn til hele produksjonskjeden for kaffe, med et kritisk blikk og en bærekraftig vurdering av råvarer, transport, omsetning, distribusjon og håndtering av avfall. King Coffee bruker overskuddet til å støtte Plan og Kirkens Nødhjelp prosjekter. King Coffee samarbeider også med Gruten som samler inn kaffegrut som blir brukt i dyrking av lokal og kortreist østerssopp. King Coffee er med sin virksomhet med på å gjøre næringslivet i Bærum mer opptatt av, og oppmerksomme på, eget klima- og miljøansvar.

Utdeling av Bærums klima- og miljøpris Klimaklok 2019

Ordfører Lisbeth Hammer Krog delte ut klima- og miljøprisen. Her sammen med alle de fire nominerte Øvrevoll Galopp, Stabæk Fotball, King Coffee og Idun Winge.