Her finner du som veteran, nærmeste familie eller andre pårørende informasjon om ulike tilbud, organisasjoner og andre du kan kontakte hvis du har behov for hjelp eller råd.

Vi som kommune ønsker å bidra til at innbyggere som tjenestegjør eller har tjenestegjort i internasjonale operasjoner, blir ivaretatt og anerkjent for arbeidet de har utført på Norges vegne. Gjennom vår veteranplan skal vi

 • Øke anerkjennelsen av veteranene gjennom synliggjøring av deres erfaringer og kompetanse og ikke minst bruk av denne kompetansen.
 • Styrke ivaretakelsen av veteraner og deres familier og nærmeste både før, under og etter tjeneste.
 • Øke kvaliteten på oppfølgingen fra kommunen og NAV for de som har problemer etter tjeneste.

Veterankontakt 

Vår veterankontakt har god og oppdatert kunnskap om aktuelle tilbud fra Forsvaret, kommunen og andre organisasjoner.

Veterankontakten er knyttet til Koordinerende enhet, og er tilgjengelig på hverdager kl. 8.00-15.30.

Kontaktinformasjon

Veterankontakten er tilgjengelig for veteraner, pårørende og andre som har behov for oppfølging eller informasjon. De skal blant annet:

 • veilede veteraner og deres pårørende slik at de finner fram til relevante hjelpetilbud og muligheter i tjenesteapparatet.
 • veilede ansatte i kommunen ved behov.

Veterankoordinator

Veterankoordinatoren er kommunens kontaktpunkt for veteranorganisasjonene og Forsvaret.

En viktig oppgave er å identifisere områder der veteraners særlige kompetanse og erfaringer kan benyttes, også gjennom frivillig arbeid. Veterankoordinatoren skal:

 • identifisere behov og krav som berører målgruppene.
 • delta i planlegging av kommunale markeringer og feiringer på veteranfeltet.

Veterankoordinatoren har også ansvar for gjennomføringen av årlig møte mellom kommunen, NAV, Forsvarets Veterantjeneste og veteranorganisasjonene, og har løpende kontakt med kontaktperson som er utpekt av veteranorganisasjonene.

Andre tilbud

Organisasjon som ivaretar veteraner og pårørendes interesser, og tilrettelegger for nettverk og arrangementer. Fra sitt hovedkvarter i Lommedalen gjør de et stort arbeid for veteraner og deres familier. Organisasjonen arbeider en-til-en, men gjennomfører også hyppige veterantreff med stor deltagelse.

Vil du ha informasjon om arrangementer og følge med på hva som skjer, lik siden på Facebook @veteranmoterveteran

Nettside: www.veteranmoterveteran.no

 

På vegne av Forsvaret arrangerer NVIO avdeling Asker og Bærum 

Møt frem for hyggelige samtaler med andre med IntOps erfaring. 

Forsvaret sponser maten. Drikke betales av den enkelte. Det er valgfri mat, og drikke til VIP priser.

Veterantreffene er åpne for alle IntOps-veteraner uavhengig av om du er med i en veteranorganisasjon eller ikke.

Følg med på NVIO avdeling Asker og Bærum på Facebook for å vite detaljer om neste treff.

Tlf. 940 12 200, e-post post@nivo.no 

Kontakt 

Jan Kristian Næss 974 79 965

NVIO avdeling for Asker og Bærum, facebook @nvioaskerbaerum

På vegne av Forsvaret arrangerer NVIO avdeling Asker og Bærum  Veterantreffene er åpne for alle veteraner uavhengig av om de er med i en organisasjon eller ikke.

NVIO er Norges største interesseorganisasjon for militært personell som har deltatt i internasjonale operasjoner – og deres pårørende. Det er 58 lokalforeninger over hele landet. Disse driver kameratstøttearbeid, har månedlige treff og gir ut bladet Veteran.

Kontaktinformasjon

Bærum har oppnevnt egen veterankontakt hos NAV Bærum. Denne personen har ansvar for veteransaker i NAV i Bærum, og kan også henvise til rette instans ved henvendelser.

 • Kompetansemiljø på saksbehandling og beslutninger i saker som vedrører personell som har gjort internasjonal tjeneste for Norge.

Du kan kontakte kompetansemiljøet på Elverum direkte dersom du er veteran og ønsker informasjon og veiledning. Kompetansemiljøet bistår også NAV-kontorene og Forsvaret om spørsmål knyttet til veteransaker.

Les mer på nettsidene. 

Forsvaret tilbyr 

 • kompensasjonsordning til veteraner med psykiske belastningsskader.
 • Ettårsprogram til personell og deres familier og pårørende hvor hensikten er å forebygge og kartlegge skader, og å gi nødvendig støtte.
 • Forsvarets veteranadministrasjon (FVA) - et overordnet kontaktpunkt for veteraner som søker kontakt med forsvaret. FVA samarbeider tett med de frivillige veteranorganisasjonene.
 • Veteranavdelingen - en åpen dør inn til forsvaret. Her kan personell få råd og veiledning om hvordan de bør gå fram dersom de trenger støtte og behandling.
 • Oppfølging ved Institutt for militærpsykiatri og stressmestring og ved Nasjonal militærmedisinsk poliklinikk. Disse tilbudene er et supplement til sivilt helsevesen, og kan tilby blant annet rådgivning om helseplager relatert til utenlandstjeneste, utredning og kortvarig behandling av psykiske lidelser.

Mer informasjon på forsvaret.no.

Tlf. 22 58 60 00, e-post post@rvts.no

Sentret tilbyr opplæringspakker og kurs som omhandler stressrelaterte lidelser og militærpsykologi. Det finnes regionale fagnettverk og kompetansenettverk.

Mer informasjon på rvtsost.no.

Familievernkontorene kan tilby rådgivning og behandling for par og familier, samt gi hjelp til å håndtere samlivsmessige utfordringer.

Mer informasjon på nettsidene til Familievernkontoret Asker og Bærum. 

Kommunen har flere tilbud til deg som pårørende, både for voksne og barn.

Du finner mer om disse tilbudene på våre nettsider. 

Veteranplan

Formålet med planen er å systematisere og styrke kommunens anerkjennelse, ivaretakelse og oppfølging av veteraner og deres nærmeste.

Planen skal bidra til å sikre veteraner med særlige behov en optimal oppfølging fra kommunen og NAV, men skal også bidra til ivaretakelse av nødvendige behov hos alle veteraner og deres familier og pårørende. Ikke minst skal den bidra til å anerkjenne veteranenes betydelige samfunnsinnsats, samt gi kommunen og andre organisasjoner muligheten til å nyttiggjøre seg veteranenes særlige kompetanse.

Veteranplanen ble vedtatt i kommunestyret 28. november 2018. Den skal revideres hvert annet år i samarbeid med de involverte parter for å sørge for at den til enhver tid er oppdatert.

Her finner du veteranplanen i sin helhet (pdf).