Blir du utsatt for vold eller overgrep eller har du mistanke om at en over 18 år blir det? Da bør du kontakte kommunens TryggEst-team.

Hva er TryggEst?

Bærum kommune er en TryggEst-kommune. Det innebærer at kommunen har etablert et team på tvers av tjenester, som skal bidra til å forhindre, avdekke og håndtere vold og overgrep mot voksne som i liten eller ingen grad er i stand til å beskytte seg selv.

Eksempler på personer som kan være særlig utsatt for vold og overgrep kan være personer med demens, fysisk og psykisk funksjonsnedsettelse, rusproblemer, høy alder eller sykdom.

Hva gjør vi?

TryggEst-teamet består av ressurspersoner fra Kommuneoverlegen, politi, hjemmetjenesten, krisesenteret, psykisk helse, Voksenopplæringssenteret, miljøarbeidertjenesten, seniorsentrene, sykehjemmene, og Tildeling og forvaltning. Teamet gir råd og veiledning til ansatte og innbyggere, i tillegg til å vurdere og iverksette tiltak.

Kontakt oss

Tlf. 67 50 45 80

Åpningstiden er mandag og torsdag kl. 10.00-14.00.

Mer informasjon

Kommunens TryggEst-team arbeider etter en modell som i Norge er forankret hos Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). Les mer på nettsidene til Budfir.

Logo TryggEst

Andre hjelpetilbud

Ved akutt voldshendelse

Politiet telefon: 112

Ved behov for akutt beskyttelse, samtaler, råd/veiledning

Krisesenteret i Asker, Bærum og Lier tlf. 67 50 83 83 (døgnåpen)

Ved bekymring for barn

Barnevernstjenesten tlf. 67 50 47 70. Utenfor barnevernstjenestens ordinære åpningstid vil du alltid treffe barnevernvakten når du ringer 67 50 47 70.