Langtidsopphold på sykehjem er et tilbud til deg som av helsemessige årsaker ikke kan bo i egen bolig. Betaling for langtidsopphold (egenandel) beregnes etter Forskrift om egenandel for kommunale Helse- og omsorgstjenester (for 2011-12-16 NR 1349)

Beregning egenandel

Hva regnes som inntekt

Din nettoinntekt danner grunnlaget for beregning av egenandelen. Som inntekt regnes blant annet pensjon fra inn- og utland, renteinntekter, aksjeutbytte og leie- og næringsinntekter.

Dette får du fradrag for:

  • skatt
  • gjeldsrenter (må dokumenteres)
  • 50 % av formuesinntekter for enke/enkemann i uskiftet bo (må dokumenteres)

Har du ektefelle som bor hjemme får du fradrag for:

  • 50 % av dine brutto private og offentlige pensjoner (andre enn folketrygdens pensjon)
  • såkalt «tenkt etterlattepensjon» som beregnes ut fra pensjonen til begge ektefeller
  • 50 % av felles gjeldsrenter

Forsørgerforpliktelse for barn inntil 20 år

Har du hjemmeboende mindreårige barn eller forsørger du barn over 18 år kan du få fradrag for dette.

Fradrag for boutgifter

I en overgangsperiode på inntil tre måneder kan du få fradrag for faste boutgifter som husleie, strøm, kommunale avgifter og bolig-/innboforsikring i hus eller leilighet som står ubebodd dersom du har likvide midler under 2G (grunnbeløp).

Dokumentasjon på disse utgiftene må sendes sammen med økonomiskjema så snart som mulig, og senest innen tre måneder etter innflytting.

Beregningsgrunnlag og utregning av egenandel

Inntektene dine fratrukket fradrag kalles for beregningsgrunnlaget. Av beregningsgrunnlaget kan kommunen kreve inntil 75 % av folketrygdens grunnbeløp etter at fribeløpet er trukket fra. Av inntekter utover folketrygdens grunnbeløp kreves inntil 85 %.

Betalingen skal begrenses slik at enhver har i behold til eget forbruk minst 25 % av folketrygdens grunnbeløp, i tillegg til fordelen av fribeløpet. Privat forbruk som f.eks. klær, frisør, reiser, gaver og lignende må du betale selv.

Betaling for institusjonsoppholdet skal ikke overstige de reelle oppholdsutgiftene.

Etteroppgjør og sluttoppgjør

Hvert år foretar vi et etteroppgjør når skatteoppgjøret for foregående år er klart. Viser etteroppgjøret at det er betalt for lite sender kommunen en tilleggsregning, har du betalt for mye vil kommunen utbetale beløpet.

Når langtidsoppholdet opphører, vil det bli foretatt et sluttoppgjør.

Opplysninger om din økonomi

Økonomi- og fullmaktsskjema

Kommunen benytter opplysninger fra NAV og fra siste ligning for å beregne egenandelen.

I tillegg ber vi om at du fyller ut vedlagte økonomi- og fullmaktsskjema og returnerer dette til kommunen. Dette skjemaet inneholder opplysninger som er nødvendige for å beregne egenandelen du skal betale. Det er viktig at du informerer kommunen dersom det skjer endringer i din økonomi i løpet av året.

Betaling

Slik betaler du

Innbetalingen til kommunen er todelt:

  • Gjennom automatisk trekk i utbetalingen fra NAV
  •  Tilsendt månedlig faktura fra kommunen dersom du har annen inntekt, som privat pensjon, leieinntekter, renteinntekter, aksjeutbytte eller lignende

Betalingen for langtidsopphold starter fra en måned etter at du har flyttet inn på institusjon. Har du vært på korttidsopphold i over 60 døgn inneværende kalenderår, betaler du imidlertid fra første dag av langtidsoppholdet.

Kontakt Tildelingskontoret

Telefontid

Tlf: 67 50 40 50

Mandag–fredag kl. 9.00–11.00 og kl. 12.00–14.00

Egenandelsgruppen (Tildelingskontoret)

Telefontid: tirsdag, onsdag og torsdag kl. 12.00-14.00.

CAN Altea

Telefontid: tirsdag, onsdag og torsdag kl 1200 – 1400.

Besøksadresse: 

Kommunegården i Sandvika
Arnold Haukelands plass 10
1338 Sandvika

Postadresse:

Bærum kommune
Postboks 700
1304 Sandvika