Beboere på langtidsopphold betaler egenandel som blir beregnet i eget vedtak etter Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester.

I 2013 og 2014 kom det nye retningslinjer fra Helse- og omsorgsdepartementet som gjaldt hvordan forskriften skal tolkes. På bakgrunn av dette har de fleste kommuner i Norge endret sin praksis når de beregner egenandel.

Bærum kommune har besluttet at vi vil endre vår praksis fra og med 01.01.2025.

Hva betyr dette for deg?

  • De nye reglene gjelder fra og med 01.01.2025
  • Ditt betalingsvedtak vil trolig først bli omregnet i perioden juni 2025 – februar 2026, samtidig med at kommunen foretar Etter oppgjør 2024 for alle beboere på sykehjem
  • Dersom du er berørt av praksisendringen, kan det derfor komme et ekstra krav fra kommunen i Etter oppgjøret for 2025

Hva vil endres?

  • Det vil ikke lenger gis 50 % fradrag i formuesinntekt for beboere som sitter i uskiftet bo
  • Når skatt legges inn som fradrag i beregningen vil formuesskatt ikke lenger medregnes

Bakgrunn for endring av rettspraksis

Bærum kommune ønsker å ha en praksis som er i tråd med gjeldende tolkning av rettsreglene, og i samsvar med resten av landets kommuner. Vi viser til følgende rettskilder:

Brev fra Helse- og omsorgsdepartementet til landets kommuner, datert 09.10.2013 der departementet slår fast at kommunene ikke har rettslig plikt til å gi fradrag for beboere som sitter i uskiftet bo.

Brev fra Helse- og omsorgsdepartementet til Helsedirektoratet datert 17.02.2014, der det fastslås at kommunene ikke er forpliktet til å gi fradrag for skatt som gjelder inntekt det ikke beregnes egenandel av.

Mer informasjon

Vi viser for øvrig til vedtak om betaling av egenandel som viser utregning av egenandel i din sak.

Med hilsen

Bærum kommune

Ved Tildelingskontoret