• Beregnes etter «Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester».
 • Første måned er gratis om man ikke har hatt korttidsopphold i minst 60 døgn inneværende kalenderår.

Egenandel beregnes av:

 • Netto inntekt
 • Det er inntektsopplysninger fra siste likning, Nav pensjon og økonomiskjema fra beboer som er grunnlaget for beregning av egenandel.
 • Som inntekt regnes pensjon, andre løpende trygdeytelser, livsforsikringer, arbeidsinntekt, næringsinntekt, kapitalinntekter, leieinntekter m.m.

Fradrag før beregning:

 • Skatt og gjeldsrenter (hvis ektefelle, deles gjeldsrenter på to)
 • For hjemmeboende ektefelle:
 • Hjemmeboende får en økonomi tilsvarende det å være enke/enkemann. Nav Pensjon omregner begge ektefellers pensjon til to enslige pensjonister.
 • § Såkalt «tenkt etterlattepensjon» som beregnes ut fra begge ektefellers Nav pensjon
 • § 50% av brutto private og offentlige pensjoner tilgodesees hjemmeboende ektefelle og trekkes fra i beregningsgrunnlaget.
 • § 50% av ektefellers felles inntekter. Dette gjelder også gjeldsrenter
 • Boutgifter: Det kan søkes om fradrag til boutgifter for inntil 3 måneder dersom beboer har mindre enn 2G i likvide midler og boligen er ubebodd. (Pr. 01.05.2023 er 1 G 118 620, - (2,5 G = 296 550, -).

Beregning av egenandel:

 • Alle inntekter summeres
 • Skatten trekkes i fra
 • Aktuelle fradrag trekkes i fra
 • = Netto inntekt
 • Av netto inntekt beregnes egenandelen:
 • 75% av inntekt inntil 1G (Pr. 01.05.2023 er 1 G 118620,- (2,5 G = 296 550,-) fratrukket et fribeløp på kr 8400,-
 • 85% av inntekt ut over 1G.
 • I 2019 er maksimalpris for langtidsopphold i Bærum kommune kr 751 713,- (kr 62 642,- pr måned).

Til egen disposisjon:

 • Beboer skal sitte igjen med minst 25% av folketrygdens grunnbeløp i tillegg til 75% av fribeløpet og 15% av inntekter over 1G.

Betalingen:

 • Egenandel av Nav pensjoner trekkes automatisk gjennom Nav Pensjon.
 • For egenandel beregnet av andre inntekter og pensjoner sendes det faktura fra kommunen hver måned.

Etteroppgjør:

 • Beregningen av egenandel er foreløpig.
 • Når skatteoppgjøret for foregående år foreligger, vil det bli foretatt et etteroppgjør.
 • I etteroppgjøret beregnes den korrekte egenandelen ut fra faktiske inntekter og beregnet skatt.

På bakgrunn av omregnet egenandel vil kommunen enten utbetale eller sende faktura

Sluttoppgjør:

 • Kan først beregnes når skatteoppgjøret for utflyttingsåret/dødsåret foreligger. Ved død må skifteattest vedlegges.
 • Eventuelt tidligere dersom arvingene/bobestyrer ber Skatteetaten om forhåndsligning.

Klage:

Vedtak om egenandel og vedtak om etter- og sluttoppgjør kan påklages til Fylkesmannen

Kontakt Tildelingskontoret

Telefontid

Tlf: 67 50 40 50

Mandag–fredag kl. 9.00–11.00 og kl. 12.00–14.00

Telefontid i uke 27 - 32
Tlf: 67 50 40 50
Mandag–fredag kl. 9.00–11.00

Egenandelsgruppen (Tildelingskontoret)

Telefontid: tirsdag, onsdag og torsdag kl. 12.00-14.00.

CAN Altea

Telefontid: tirsdag, onsdag og torsdag kl 1200 – 1400.

Besøksadresse: 

Kommunegården i Sandvika
Arnold Haukelands plass 10
1338 Sandvika

Postadresse:

Bærum kommune
Postboks 700
1304 Sandvika