Seniorsentrene i Bærum kommune har som mål å forebygge helse- og trivselsproblemer blant kommunens pensjonister.  Sosialrådgiverne arbeider med dette ved å tilby:

Sosialrådgivning

Sosialrådgiverne er behjelpelig med å formidle kontakt med det
øvrige hjelpeapparatet og tilbyr samtaler i vanskelige livssituasjoner.
Vi informerer og veileder i forbindelse med søknader om: bolig,
daggrupper, dagsenter, hjemmetjenester, trygghetsalarm, bostøtte,
transport og andre tiltak innen eldreomsorgen.

Oppsøkende virksomhet

Dette er et tilbud til alle hjemmeboende om en samtale det året de
fyller 80 år og 85 år. Gjennomføres hjemme eller på et av seniorsentrene.
Samtalen har fokus på den enkeltes livssituasjon; bolig, nettverk,
ernæring og funksjonsnivå. Det blir orientert om kommunale- og andre aktuelle tilbud.

Vern for eldre

Vern for Eldre bistår personer over 60 år som er utsatt for overgrep.
Overgrep kan skje i form av trusler, trakassering, fysisk vold,
økonomisk utnytting, omsorgssvikt og andre handlinger som krenker et menneske. Vern for Eldre tar imot henvendelse fra eldre selv, familie, venner og hjelpeapparatet. Vi bistår også med å skaffe hjelp til den som er overgriper. 

Sosialrådgivere – Vern for Eldre

Kontaktinformasjon
avdelinger TELEFON
Henie Onstad seniorsenter 67 50 82 00
Ringhøyden seniorsenter

67 50 63 33
Rykkinn seniorsenter 67 50 91 90
Østerås seniorsenter 67 16 22 40
E-post adresse: vern.for.eldre@baerum.kommune.no