I januar 2012 trådte samhandlingsreformen i kraft. Den er en retningsreform som skal gjennomføres over tid, med mål om å forebygge mer, behandle tidligere og samhandle bedre. Oppgavedelingen mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten skal endres. Kommunene skal ta et større ansvar for de samlede helse- og omsorgstjenestene.

Sykehusene skal bli mer spesialiserte og høyteknologiske. Liggetiden i sykehusene skal reduseres og mer behandling skal skje på dagtid. Samhandlingsreformen vil derfor over tid påvirke og endre både prioriteringer og arbeidsprosesser i helsetjenesten.

Nytt lovverk

Med reformen kom det to nye lover; Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester (helse- og omsorgstjenesteloven) og Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven). Helse- og omsorgs­tjenesteloven regulerer kommunens ansvar for helse- og omsorgs­tjenester og kravet til samhandling mellom ulike deltjenester innad i kommunen og med spesialisthelsetjenesten. Folkehelselovens formål er å bidra til en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse og utjevner sosiale forskjeller. Folkehelsearbeid handler om å utvikle et samfunn som legger til rette for sunne levevaner og som fremmer fellesskap, trygghet, inkludering og deltakelse.

I tillegg er Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) endret med hensyn til at god samfunns- og arealplanlegging påvirker helsetilstanden til befolkningen. Kommuneplanens arealdel skal legge premissene for god folkehelse i forhold til for eksempel barn og unges interesser, støy, tilgang til offentlig kommunikasjon og sykkelveier.

Lokalt samarbeidsutvalg (LSU)

Det er etablert fem lokale samarbeidsutvalg, knyttet til hvert av Vestre Vikens fire sykehus, samt Hallingdal sjukestugu, og deres samarbeidskommuner. LSU Asker og Bærum består av representanter fra kommunene, Bærum sykehus, Asker DPS, Bærum DPS og brukerrepresentant.

Kommunehelsesamarbeidet

Bærum kommune er en av 26 kommuner i Kommune­helse­samarbeidet Vestre Viken. Samarbeidet ble etablert for å styrke kommunene i forhold til nye oppgaver som følge av samhandlingsreformen og for å samarbeide med Vestre Viken HF. Sammen med Kommune­helse­samarbeidet Vestre Viken har Bærum kommune inngått en rekke avtaler med Vestre Viken helseforetak, slik helse- og omsorgsloven krever.

Samhandlingskoordinator

Bærum kommune har ansatt samhandlings­koordinator. Samhandlings­koordinator skal sikre at kommunen oppfyller myndighetskravene i reformen, bidra inn i Kommune­helse­samarbeidet Vestre Viken, bidra til et godt samarbeid med Bærum sykehus, Bærum DPS og Blakstad sykehus, bidra til at ledere i Bærum kommune er kjent med reformens intensjoner gjennom lovverk og forskrifter, undervise ansatte i lovverket og være pådriver til gode tjenester som samhandler til det beste for Bærums befolkning.

Kommunene skal bidra til riktig bruk av spesialisthelsetjenester. Det innebærer at pasienter som kan få like god, eller bedre, helsehjelp lokalt skal tilbys dette.

Kommunene har plikt til å tilby øyeblikkelig hjelp døgnopphold for de pasientgrupper som kommunen selv har mulighet til å utrede, behandle eller yte omsorg til.

Helsedirektoratet har utarbeidet en veileder «Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold»: https://helsedirektoratet.no/publikasjoner/kommunenes-plikt-til-oyeblikkelig-hjelp-dognopphold-veiledningsmateriell

Bærum KAD er etablert i et samarbeid med Bærum sykehus

Bærum kommune åpnet de kommunalt akutte døgnplassene i mai 2015. Arbeidet med å etablere tilbudet startet i april 2013 med et pilotprosjekt «Innleggelse på akuttplass fra Legevakten». Prosjektet ga kommunen kunnskap om behovene til de innbyggere i Bærum kommune som var aktuelle for kommunalt akutte døgnplasser. Erfaringene fra prosjektet er brukt i arbeidet med etablering av KAD.

Det er utarbeidet informasjonsmateriell til innleggende leger og til pasientene.

Det er utarbeidet inklusjons- og eksklusjonskriterier i samarbeid med sykehuset. Kriteriene ligger i brosjyren til innleggende lege.

Sykehjemsvakt

Det er etablert en sykehjemsvakt for Bærum kommune, med base på KAD-Bærum.

Sykehjemslegevakten er til stede:

  • Mandag - fredag kl. 18 – 21.
  • Helger- høytidsdager kl. 13 – 17 og Jul- og nyttårsaften kl. 12 – 15.

Bærum kommune har sammen med 9 kommuner og Vestre Viken HF etablert mobil røntgen­tjeneste, med oppstart i 2013.

Tjenesten innebærer at en radiograf fra sykehus kjører ut med et mobilt røntgenapparat og utfører enkelte radiologiske undersøkelser. Pasienter, både i bo- og behandlingssentrene og i bolig med service, får god diagnostikk og behandling raskt, uten behov for transport til sykehus.

Erfaringer viser at mobil røntgen er:

  • Bedre for pasientene. De spares for utmattende syketransporter, venting og uønsket miljøveksling.
  • Økonomisk lønnsomt for samfunnet. Tjenesten er personellbesparende og reduserer unødvendige sykehusinnleggelser og belastende pasienttransporter.
  • Diagnostisk høyverdig. Den gir et bedre medisinsk beslutningsgrunnlag for primærhelsetjenesten i sin håndtering av pasientene.

Informasjon om og prosedyrer for bruk av mobil røntgen finnes på Vestre vikens nettsider

Utskrivningsklare pasienter er gruppen pasienter som ikke kan reise hjem fra sykehuset uten et kommunalt tilbud. Gruppen består stort sett av hjemmeboende eldre som er innlagt som øyeblikkelig hjelp og som har behov for institusjonsplass for en kortere eller lengre periode.

De aller fleste pasientene skrives ut fra Bærum sykehus den dagen de meldes utskrivningsklar. Bærum kommune har etablert mottaksplasser for pasienter som trenger en kort oppfølging etter sykehusopphold. Det kan være at situasjonen er ustabil, iverksatt behandling ikke er avsluttet eller at hjemmet ikke er tilrettelagt for hjemreise. Når det er behov for et lengre opphold skrives pasientene ut til korttidsopphold på et bo- og behandlingssenter.

Kommunene må betale for utskrivningsklare pasienter som blir liggende på sykehuset. https://helsedirektoratet.no/finansieringsordninger/utskrivningsklare-pasienter

For å møte befolkningens behov for helsetjenester i årene framover, må kommunene og sykehusene samarbeide om trygge pasientforløp og sammenheng i helsetjenestetilbudet.

Det er inngått en rekke samarbeidsavtaler mellom Bærum kommune og Vestre Viken HF.

Avtalene er likelydende for de 26 kommunene i Vestre Viken helseområde.

I tillegg er det inngått avtale om mobil røntgentjeneste og samarbeid om etablering og drift av øyeblikkelig hjelp døgnplasser.