På oppdrag fra Bærum kommune har BDO og Agenda Kaupang utført en revisjon av 2Care AS, leverandør av hjemmesykepleie og praktisk bistand.

Revisjonsrapporten viser etter kommunens syn at 2Care har hatt en systemsvikt knyttet til arbeidet med internkontroll, styring og kvalitetssikring på enkelte områder. Systemsvikten har blant annet gitt utslag i mangelfull legemiddelhåndtering, manglende etterlevelse av prosedyrer ved låst dør, manglende opplæring og oppfølging av de ansattes kompetanse og mangelfull avvikshåndtering. Kommunen har konkludert med at 2Care i første omgang skal få anledning til å rette avvik innen rimelig tid. 2Care har allerede tatt grep for å rette forholdene.

Kommunen har for øvrig besluttet at opsjonen i kontrakten med 2Care ikke er utløst, slik at samarbeidet avsluttes 31. mars 2022.

Avtalen med 2Care omfatter om lag 150 brukere. Alle brukere og pårørende er informert om revisjonen, resultatet av revisjonsrapporten og kommunens beslutninger.