Illustrasjon: Skolebarn - 16-18 år videregående skole - Personer med utviklingshemming

Videregående skole

Tilrettelagt opplæring (TO) er et opplæringstilbud til elever med spesielle behov. Haug skole og ressurssenter er behjelpelig med søknad og overgang til vgs., men det er foreldrene som må søke. Avdelingsleder for de ulike spesialgruppene er  kontaktperson. 

Aktuelle skoler er Bleiker, Dønski, Holmen, Nesbru, Rud og Sandvika.

Informasjon om tilrettelagt opplæring finner man i brosjyren «Opplæringskatalogen» fra Akershus fylkeskommune eller på nettsiden vilbli.no

Rett til 4.  og 5. år

Elever med rett til spesialundervisning har lovfestet rett til heltidsopplæring i inntil to år ekstra (4. og/eller 5. år).  Det må foreligge en sakkyndig vurdering fra PP-tjenesten i Akershus fylkeskommune. 

Etter Skole- og Arbeidstid (ESA)

ESA er et kommunalt tilbud til hjemmeboende funksjonshemmede, som har et behov for tilsyn/aktivitet etter skole- og arbeidstid og frem til foresatte kommer hjem fra jobb.
ESA holder åpent fra skoleslutt til kl. 16.30 hver dag gjennom skoleåret. Det gis også tilbud om heldags-ESA ved skolefridager og i sommerferien - etter søknad. 

ESA er et fristed for brukerne hvor det legges vekt på aktiviteter som tar utgangspunkt i den enkeltes interesser og behov. Mange har behov for å hvile etter en lang skoledag. Ellers kan de få tilbud om smågrupper med aktiviteter som blant annet lesing, tur på området, musikk, film, avslapping og egne nettbrett. De som trenger skift og stell, får hjelp til dette. Ved heldags-ESA arrangeres det ofte turer og aktiviteter utenom området.

Ungdommene kommer med skoleskyss fra skolene. For hjemtransport må familien selv sørge for transport, eller søke om buss gjennom den kommunen har avtale med, for tiden Oslo Taxi.

Søk om tilsyn/aktivitet etter skole- og arbeidstid her 

ESA betales hver måned etter gjeldende satser. 

Hospitering

Dersom det er ledig kapasitet ved de ulike arbeidsstedene gis det tilbud om hospitering/arbeidstrening for skoleelever i videregående skole. Dersom skolene ønsker hospitering må de ta direkte kontakt med Bærum arbeidssenter.

Les mer om Bærum Arbeidssenter her.

Transport Videregående skole

Transport til og fra skolen driftes av Konsentra. Transport fra skolen til ESA og deretter hjem er Bærum kommunes ansvar. Driften av denne transport er satt ut til Oslo Taxi.

Skolehelsetjenesten

Helsesykepleier ved den enkelte skole har ansvaret for skolehelsetjenesten. Skolehelsetjenestens mål er å forebygge sykdom og skader hos elevene og å fremme elevenes fysiske, psykiske og sosiale helse.

Tilbudet gjelder alle elever i grunnskolen samt private- og videregående skoler.

Les mer om trefftider og kontaktinformasjon på den enkelte skoles nettsider.

Ergo- og fysioterapi barn og unge

Ergo- og fysioterapi er en del av kommunes helsetilbud til barn og unge med nedsatt funksjonsevne.

Tiltakene er basert på individuell undersøkelse og vurdering av ungdommens funksjonsnivå og ressurser. Oppfølging gis individuelt eller i gruppe.

Ergo- og fysioterapeutene  tilbyr  vurdering, formidling og tilpasning av nødvendige hjelpemidler i tråd med retningslinjer fra NAV.  Terapeutene bistår også i tilrettelegging av omgivelsene i hjemmet og skole.

Vi gir veiledning og informasjon til foresatte og aktuelle samarbeidspartnere og deltar i det tverrfaglige samarbeidet rundt ungdommen.

Du kan ta kontakt på tlf. 67 50 40 50 eller e-post: post@baerum.kommune.no