Vi trenger stadig nye avlastere for barn og unge med funksjonsnedsettelse. Kanskje en avlasterjobb kan være noe for deg? 

Hva gjør en avlaster?

Avlasters oppgave vil blant annet være å bistå den eller de som har den daglige omsorgen for barnet/ungdommen. Formål med tjenesten er å ”gi avlastning og hjelp til familier med særlig tyngende omsorg for barn, unge og voksne med funksjonsnedsettelse.

Avlastningstilbudet skal gis å en måte som medvirker til at familiene får en tilnærmet normal tilværelse med hensyn til arbeid, fritid, ferie og aktiviteter i samfunnet. 

Krav til søker

  • Du må være over 18 år. 
  • Du må fremlegge bestått norsktest, Norsk B1.
  • Du må fremlegge politiattest.

Arbeidsavtale og lønn

Alle avlastere har en  timelønn 150,- kr, og ansettes midlertidig, avlastere mottar midlertidig arbeidsavtale som følger brukers vedtaksperiode. Avlaster mottar lønn etter gjennomførte timer og innlevert timeliste.

Informasjonsbrosjyre avlaster (pdf)

Slik søker du om å bli avlaster

Søknadsskjema om bli individuell avlaster finner du her