Kommuneoverlegene er kommunens medisinskfaglig rådgivere

  • Kommuneoverlegene gir råd til helse- og omsorgstjenestene i kommunen, og til andre tjenesteområder med betydning for folkehelsen, for eksempel skoler, barnehager, vannforsyning og renovasjon. Kommuneoverlegen gir også råd direkte til befolkningen og til kommunepolitikerne.
  • Kommuneoverlegene skal gjennom sin rådgivning bidra til at befolkningen får forsvarlige og gode helsetjenester.
  • Kommuneoverlegene skal ha god oversikt over omfang av sykdommer med betydning for folkehelsen og de faktorer som påvirker denne. Kommuneoverlegene skal bidra til at hensynet til folkehelsen ivaretas innenfor alle kommunens områder.
  • Kommuneoverlegene har et lovfestet ansvar for å overvåke smittsomme sykdommer i kommunen og arbeide for å begrense spredning av disse.
  • Kommuneoverlegene kan fatte vedtak om tvungen legeundersøkelse når det mistenkes at noen på grunn av alvorlig psykisk sykdom unndrar seg nødvendig helsehjelp.
  • Kommuneoverlegene er kommunens medisinskfaglige rådgiver innen smittevern, miljørettet helsevern og helsemessig beredskap. Kommuneoverlegene kan fatte hastevedtak ved behov.
  • Bærum kommune har tre kommuneoverleger og tre assisterende kommuneoverleger, som kan kontaktes i kontortid på
    tlf. 67 50 32 00 eller per e-post. Se kontaktinformasjon nedenfor.

Kommuneoverlegen

Bærum kommune har 3 kommuneoverleger og 60% stilling som assisterende kommuneoverlege, som kan kontaktes i kontortid på tlf. 67 50 32 00 eller per epost folkehelsekontoret@baerum.kommune.no

Ole Kristian H. Furulund

Kommuneoverlege

Gjertrud Lødøen

Kommuneoverlege

Bjørg T. Dysthe

Kommuneoverlege og smittevernoverlege

Ingrid Aas

Ass. kommuneoverlege

(hver mandag)

Anders Randa

Ass. kommuneoverlege

(hver tirsdag)

Johan Egeland Bekkenes

Ass. kommuneoverlege

(hver fredag)