Kommuneoverlegene er kommunens medisinskfaglig rådgivere

  • Kommuneoverlegene gir råd til helse- og omsorgstjenestene i kommunen, og til andre tjenesteområder med betydning for folkehelsen, for eksempel skoler, barnehager, vannforsyning og renovasjon. Kommuneoverlegen gir også råd direkte til befolkningen og til kommunepolitikerne.
  • Kommuneoverlegene skal gjennom sin rådgivning bidra til at befolkningen får forsvarlige og gode helsetjenester.
  • Kommuneoverlegene skal ha god oversikt over omfang av sykdommer med betydning for folkehelsen og de faktorer som påvirker denne. Kommuneoverlegene skal bidra til at hensynet til folkehelsen ivaretas innenfor alle kommunens områder.
  • Kommuneoverlegene har et lovfestet ansvar for å overvåke smittsomme sykdommer i kommunen og arbeide for å begrense spredning av disse.
  • Kommuneoverlegene kan fatte vedtak om tvungen legeundersøkelse når det mistenkes at noen på grunn av alvorlig psykisk sykdom unndrar seg nødvendig helsehjelp. 
  • Kommuneoverlegene er kommunens medisinskfaglige rådgiver innen smittevern, miljørettet helsevern og helsemessig beredskap. Kommuneoverlegene kan fatte hastevedtak ved behov.
  • Bærum kommune har en kommuneoverlege og tre assisterende kommuneoverleger. De kan kontaktes via Veiledningstorget på telefon 67 50 40 50 i tidsrommet kl. 08.00-15.30. Det er også mulig å sende e-post til folkehelsekontoret@baerum.kommune.no

Bekymringsmeldinger med personsensitiv informasjon til Kommuneoverlegen må sendes på: 

Bekymringsmelding til kommuneoverlegen

Personsensitiv informasjon kan ikke sendes til folkehelsekontoret@baerum.kommune.no