Kommuneoverlegene er kommunens medisinskfaglig rådgivere.

  • Råd gis til helsetjenestene i kommunen, men også til andre tjenesteområder med betydning for folkehelsen (eksempelvis vannforsyning, renovasjon, skoler og barnehager). Kommuneoverlegen gir også råd direkte til befolkningen og til kommunepolitikerne.
  • Kommuneoverlegene skal gjennom sin rådgivning bidra til at befolkningen får nødvendige helsetjenester og at tjenestene er forsvarlige.
  • Kommuneoverlegen har et lovfestet ansvar for å overvåke smittsomme sykdommer i kommunen og arbeide for å begrense utbredelse av disse.
  • Kommuneoverlegen kan fatte vedtak om tvungen legeundersøkelse når det mistenkes at noen på grunn av alvorlig psykisk sykdom unndrar seg nødvendig helsehjelp.
  • Kommuneoverlegen ivaretar kommunens hastekompetanse innen smittevern, miljørettet helsevern og helsemessig beredskap.

Bærum kommune har tre kommuneoverleger som ivaretar disse funksjonene.

Kontaktes i kontortid på tlf. 67 50 32 00  

Se kontaktinformasjon under.