Mottar du to eller flere helse- og omsorgstjenester og har behov for langvarig koordinerte tjenester, kan du ha rett til å få oppnevnt koordinator. Venter du barn eller har barn med alvorlig sykdom, skade eller nedsatt funksjonsevne og behov for langvarige koordinerte tjenester, kan du ha rett på å få oppnevnt barnekoordinator. Ved rett på koordinator eller barnekoordinator kan du selv bestemme om du ønsker en individuell plan.

Koordinerende enhet

Koordinerende enhet har overordnet ansvar for oppnevning, opplæring og veiledning av koordinator og for individuell plan. Enheten skal bidra til å sikre helhetlige tilbud til innbyggere med behov for langsiktig sosial, psykososial eller medisinsk habilitering og rehabilitering.

Ansvaret omfatter alle pasient- og brukergrupper med behov for langvarige og koordinerte tjenester

Innbyggere kan kontakte koordinerende enhet dersom

  • du har spørsmål om samhandling, koordinator, barnekoordinator og individuell plan
  • du har behov for informasjon om hvilke tjenestetilbud kommunen har

 

Send henvendelse om koordinator, barnekoordinator og individuell plan i skjemaet her

Hvordan få en koordinator og individuell plan?

Kommunen har ansvar for å tilby koordinator og individuell plan om du har behov for og rett til dette. Du eller dine pårørende kan ta kontakt med ansatte i dine helse- og omsorgstjenester for å få -oppnevnt koordinator. Du velger selv om du ønsker koordinator og individuell plan, eller bare koordinator.

Hvordan få en barnekoordinator og individuell plan?

Koordinerende enhet har overordnet ansvar for å tilby barnekoordinator og individuell plan, om du har behov for og rett til dette.

Dersom du har rett på barnekoordinator, velger du selv om du også ønsker individuell plan. Du eller dine pårørende kan ta kontakt med koordinerende enhet for å få oppnevnt barnekoordinator.

 

Send henvendelse om koordinator, barnekoordinator og individuell plan i skjemaet her

 

Fra 1. august 2022 har kommunene en lovfestet plikt til å tilby barnekoordinator til familier som har eller venter barn med alvorlig sykdom, skade eller nedsatt funksjonsevne, og der barnet har behov for langvarige og koordinerte helse- og omsorgstjenester og andre velferdstjenester.

Barnekoordinator-ordningen er under utvikling i Bærum kommune. Veilederen fra Helsedirektoratet kom 15. september 2022 og vil være førende for hvordan man velger å utvikle denne funksjonen videre i kommunen. I Bærum er det besluttet at vi ansetter egne barnekoordinator som skal jobbe i enkeltsaker. Det vil si at når du får tildelt en barnekoordinator er det ikke en av de som yter tjenester, men en uavhengig funksjon.

Familier som har eller venter barn med alvorlig sykdom, skade eller nedsatt funksjonsevne, og som vil ha behov for langvarige og sammensatte eller koordinerte helse- og omsorgstjenester og andre velferdstjenester, har rett til barnekoordinator jf. pasient- og brukerrettighetsloven § 2-5 c.

Vilkårene for å ha rett til barnekoordinator er samlet sett noe strengere enn for koordinator. Du kan ha rett på koordinator selv om du ikke har rett på barnekoordinator.

Kommunen har plikt til å oppnevne barnekoordinator jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 7-2 a.

Formål med koordinator, barnekoordinator og individuell plan

Koordinator, barnekoordinator og individuell plan skal bidra med å styrke samarbeidet mellom deg og dine tjenester. Dette slik at du får et helhetlig og koordinert tjenestetilbud.

  • være kontaktperson for deg, dine tjenester og dine pårørende
  • sikre din medvirkning og innflytelse
  • i samarbeid med deg, planlegge og innkalle til møter knyttet til koordinering og individuell plan
  • sikre felles forståelse av mål og skape fremdrift i arbeidet med individuell plan

Individuell plan

Dette er din plan og er et samarbeids- og koordineringsverktøy. Den skal gi deg oversikt over målene du og fagpersonene jobber mot. Individuell plan skal sikre at du får påvirke det som gjøres rundt deg. Den gir også en oversikt over hvem som bistår deg i å nå disse målene. Den gir deg ikke flere rettigheter, men sikrer at bistanden blir bedre koordinert og tilpasset dine behov.

 

Send henvendelse om koordinator, barnekoordinator og individuell plan i skjemaet her

Klage på avgjørelser om koordinator, barnekoordinator og individuell plan

Avgjørelser om koordinator, barnekoordinator og individuell plan gir ingen selvstendig rett til tjenester og regnes ikke som enkeltvedtak. Du har allikevel rett til å klage på avgjørelsen jf. pasient og brukerrettighetsloven §7-2.

Skriftlig klage kan sendes til:

Koordinerende enhet i Bærum kommune, Postboks 700, 1304 Sandvika.

Klagen må sendes innen fire uker fra mottatt avslag. Dersom avgjørelsen ikke endres, vil klagen oversendes til statsforvalteren.