Mottar du to eller flere helse- og omsorgstjenester fra Bærum kommune? Har du helsetjenester fra både spesialisthelsetjenesten og kommunen?

Mottar du to eller flere helse- og omsorgstjenester fra Bærum kommune? Har du helsetjenester fra både spesialisthelsetjenesten og kommunen? Er det behov for å se disse i sammenheng? Da kan du ha rett til å få oppnevnt en koordinator og utarbeidet en individuell plan (IP).   

Hvordan få en koordinator og individuell plan?

Kommunen har ansvar for å tilby koordinator og individuell plan om du har behov for og rett til dette. Du eller dine pårørende kan ta kontakt med ansatte i dine helse- og omsorgstjenesten for å få opprettet koordinator og individuell plan. Du velger selv om du ønsker koordinator og individuell plan, eller bare koordinator.

Formål med koordinator og individuell plan

Koordinator er en rolle som tildeles en av de ansatte som yter helse og omsorgstjenester til deg. Formålet med koordinator og individuell plan er å styrke samarbeidet mellom deg og de tjenestene som bistår deg slik at du får et helhetlig og koordinert tjenestetilbud.

En koordinator skal: 

  • sikre samarbeid mellom de tjenestene som bistår deg
  • være kontaktperson for deg, dine tjenester og dine pårørende om du ønsker det
  • sikre din medvirkning og innflytelse
  • i samarbeid med deg, planlegge og innkalle til møter knyttet til koordinering og individuell plan
  • sikre felles forståelse av mål og skape fremdrift i arbeidet med individuell plan dersom du ønsker det

En individuell plan er et verktøy som kan: 

  • kartlegge din livssituasjon og hjelpe deg med å sette mål for endringer du ønsker i livet ditt 
  • gi en oversikt over de tjenestene som bistår deg
  • bidra til bedre samarbeid mellom deg og de tjenestene som bistår deg 

Planen i seg selv utløser ikke rett til tjenester. 

Klage på avgjørelser om koordinator og individuell plan

Avgjørelser om koordinator og individuell plan gir ingen selvstendig rett til tjenester og regnes ikke som enkeltvedtak. Du har allikevel rett til å klage på avgjørelsen jfr pasient og brukerrettighetsloven §7-2. Skriftlig klage kan sendes til:

Koordinerende enhet i Bærum kommune, Postboks 700, 1304 Sandvika.

Klagen må sendes innen fire uker fra mottatt avslag. Dersom avgjørelsen ikke endres, vil klagen oversendes til statsforvalteren.

Koordinerende enhet

Koordinerende enhet er en overordnet funksjon som skal bidra til å sikre helhetlige og koordinerte tilbud til pasienter og brukere med behov for tjenester fra flere fagområder, nivåer og sektorer.

Innbyggere kan kontakte koordinerende enhet dersom

  • du har spørsmål om samhandling, koordinator og individuell plan
  • du har behov for informasjon om hvilke tjenestetilbud kommunen har