Har du eller ditt barn behov for flere tjenester over lengre tid, og er i behov av samarbeid for at tjenestetilbudet skal bli helhetlig og koordinert? Da kan du eller ditt barn ha rett til å få oppnevnt koordinator, barnekoordinator eller samordningsansvarlig. Du kan også ha rett til å få utarbeidet en individuell plan. Du får koordinerte tjenester, men det utløser ikke rett til flere tjenester. Det betyr at tjenestene samarbeider for at du skal nå målene dine.

Hva er en koordinator?

Koordinator kan være aktuelt for deg som har behov for langvarige og koordinerte helse- og omsorgstjenester uavhengig av alder og diagnose.

Vurderingskriterier for koordinator:

 • Behovet må gjelde to eller flere helse- og omsorgstjenester. Det vil si tjenester fra forskjellige tjenesteytere, og at tjenestene bør sees i sammenheng.
 • Behovet bør ha en viss varighet, men det kreves ikke at behovet skal være varig eller strekke seg over et bestemt antall måneder eller år.

Hvis du har rett til og ønsker koordinator blir en av tjenesteyterne dine utpekt. Du involveres i valg av koordinator. Koordinator skal bidra med å styrke samarbeidet mellom deg og dine tjenesteytere for at tjenestetilbudet ditt skal bli helhetlig og koordinert.

Koordinators oppgaver:

 • Være kontaktperson for deg og dine tjenesteytere
 • Sikre koordinering av det samlede tjenestetilbudet og fremdrift i arbeidet med individuell plan
 • Planlegge og invitere til møter knyttet til koordinering og individuell plan
 • Gi nødvendig informasjon og veiledning om aktuelle tjenester og tiltak

Dersom du har rett på koordinator, velger du selv om du også ønsker individuell plan.

Hva er en barnekoordinator?

Barnekoordinator kan være aktuelt for familier som har barn under 18 år eller venter barn med alvorlig sykdom, skade eller funksjonsnedsettelse, og som har behov for langvarige og sammensatte eller koordinerte helse- og omsorgstjenester og andre velferdstjenester.

Vurderingskriterier for barnekoordinator:

 • Barnet har et stort hjelpebehov og behov for tett oppfølging.
 • Behovet for koordinering må gjelde både helse- og omsorgstjenester og andre velferdstjenester. Det vil si tjenester fra to eller flere tjenesteytere, og at tjenestene må eller bør sees i sammenheng.
 • Behovet for koordinering bør ha en viss varighet, men det kreves ikke at behovet skal være varig eller strekke seg over et bestemt antall måneder eller år.

Bærum kommune har ansatt egne barnekoordinatorer som jobber med å koordinere tjenestetilbudet til barnet og familien. Det vil si at en barnekoordinator ikke er en av dem som allerede yter tjenester til barnet.

Barnekoordinator skal bidra med å styrke samarbeidet mellom familien og barnets tjenesteytere for at tjenestetilbudet skal bli helhetlig og koordinert.

Barnekoordinators oppgaver er:

 • Være kontaktperson for barnet, familien og tjenesteytere
 • Sikre koordinering av barnets og familiens tjenestetilbud, der dette har en sammenheng med barnets helsetilstand og behov for koordinerte tjenester
 • Planlegge og invitere til møter knyttet til koordinering og individuell plan
 • Fremdrift i arbeidet med individuell plan der det er aktuelt
 • Gi nødvendig informasjon og veiledning om aktuelle tjenester og tiltak

Dersom familien tildeles barnekoordinator, velger dere selv om dere også ønsker individuell plan.

Hva er en samordningsansvarlig?

Samordningsansvarlig kan være aktuelt for deg som ikke har rett på koordinator eller barnekoordinator, men har behov for at tjenestene rundt deg samarbeider.

Velferdstjenestene i kommunen skal samarbeide når det er nødvendig for å gi deg eller ditt barn et helhetlig og samordnet tjenestetilbud. En av tjenestene skal da ha hovedansvaret for samordningen.

Samordningsansvarlig skal bidra med å styrke samarbeidet mellom deg og tjenesteytere for at tjenestetilbudet skal bli helhetlig og koordinert.

Du kan ta kontakt med ansatte i dine velferdstjenester for å formidle behov for at tjenestene rundt deg samarbeider.

Hva er en individuell plan?

Individuell plan kan være aktuelt for deg som har behov for langvarige og koordinerte tjenester. Dersom du ønsker og har rett på koordinator eller barnekoordinator, velger du selv om du også ønsker individuell plan.

Planen beskriver hvordan tjenestene du trenger skal virke sammen for at du får helhetlig oppfølging.

Det er din plan, og den er basert på dine behov og hva som er viktig for deg.

 • Den skal gi deg oversikt over dine mål som du og dine tjenesteytere jobber mot, hva som skal gjøres, hvem som har ansvar for hva og til hvilken tid.
 • Individuell plan gir en oversikt over hvem som bistår deg i å nå målene dine.
 • Den skal også sikre at du får påvirke det som gjøres rundt deg.
  Individuell plan gir deg ikke flere rettigheter, men sikrer at bistanden blir bedre koordinert og tilpasset dine behov.

Hvordan få en koordinator, barnekoordinator og individuell plan?

Fyll ut skjemaet og send det til Koordinerende enhet.

Send henvendelse om koordinator, barnekoordinator og individuell plan i skjemaet her

Skjemaet kan sendes til:

Koordinerende enhet i Bærum kommune, Postboks 700, 1304 Sandvika.

Du kan kontakte koordinerende enhet dersom du har spørsmål om koordinator, barnekoordinator og individuell plan.

Hva er koordinerende enhet

Koordinerende enhet skal bidra til å sikre helhetlige tilbud til innbyggere med behov for langvarige og koordinerte tjenester.

Koordinerende enhet vurderer om du eller ditt barn har rett til koordinator eller barnekoordinator. Det gjøres en konkret og individuell vurdering i hvert enkelt tilfelle.

Koordinerende enhet har overordnet ansvar for oppnevning, opplæring og veiledning av koordinator og for individuell plan.

Du kan kontakte koordinerende enhet dersom:

 • Du har spørsmål om samhandling, koordinator, barnekoordinator og individuell plan
 • Du har behov for informasjon om hvilke tjenestetilbud kommunen har

Mer informasjon om koordinator, barnekoordinator og individuell plan

Informasjon:

Information about individual care plan and coordinator in other languages: