Kartlegging, trening, tilpassing av aktiviteter, hjelpemidler.

Ergoterapeuter er eksperter på meningsfull aktivitet og deltakelse. De benytter aktivitet som behandling for å fremme selvstendighet og foreslår tilpassing av aktiviteter. 

En ergoterapeut kan bistå med

  • kartlegging av aktivitetsutførelse
  • trening i hverdagsaktiviteter, «Hva er viktig for deg?»
  • tilpasning av aktiviteter og arbeidsvaner
  • tilrettelegging for aktivitet og deltagelse på ulike arenaer
  • utprøving og vurdering, tilpasning og opplæring/trening i bruk av tekniske hjelpemidler som kan kompensere for tapt funksjon
  • tilrettelegging og rådgiving ved endring av bolig og i boligplanlegging
  • innspill til kommunale planer og byggesaker om universell utforming

Ergoterapitjenesten samarbeider tett med andre tjenester i kommunen.

Personer med funksjonsnedsettelser eller familier som har et medlem med funksjonsnedsettelse kan få råd og veiledning om tilrettelegging av bolig av Boligtilpasningsgruppa.

Ved behov for arbeidsplassvurdering ber vi deg ta kontakt med bedriftshelsetjenesten, eventuelt konsulent på NAV.

Hvem kan få ergoterapi

Voksne over 18 år med nedsatt eller redusert funksjon som påvirker mestring av daglige aktiviteter eller gjøremål, kan få hjelp av ergoterapeut. 

Du trenger ikke henvisning fra lege, og oppfølging fra ergoterapeut er kostnadsfritt.

Kontakt oss