I Bærum kommune er det Folkehelsekontoret, enhet for administrasjon av fastlegeordningen, som er ansvarlig for organisering og kvalitet i fastlegeordningen.

Fastlegeordningen gir alle innbyggere i Norge rett til å ha en allmennpraktiserende lege som sin faste lege. All informasjon om fastlegeordningen finner du på nettsiden www.minfastlege.no. Her kan du også bytte fastlege.

I Bærum kommune har vi god tilgang på fastleger, og det er mange fastleger som har ledige plasser. Fastlegene kan redusere sin liste dersom behov for det, i henhold til Fastlegeforskriften §35. Dersom fastlegen reduserer listen sin, kan du ufrivillig bli flyttet fra din fastlege sin liste. Dette gjøres av Helfo ved tilfeldig uttrekk av pasienter, slik det er fastsatt av Helse – og Omsorgsdepartementet, og ikke av Bærum kommune.

Du vil da automatisk få tildelt en ny fastlege i Bærum kommune. Dersom du ønsker å bytte fastlege kan du gjøre det via www.minfastlege.no. Det er per i dag ingen innbyggere som ufrivillig står uten fastlege i Bærum kommune.

Her finner du en oversikt over alle legesentrene i Bærum (pdf).

På dagtid er det din fastlege som har ansvar for øyeblikkelig hjelp. Det er fastlegen som kjenner deg best, og du skal oppsøke din fastlege for medisinsk hjelp og oppfølging. Utenom fastlegens åpningstid kan legevakten benyttes til øyeblikkelig hjelp.

Hva kan jeg forvente av fastlegen min?

  • Fastlegene jobber etter lov- og forskrifter, oppdatert kunnskap og nasjonale faglige retningslinjer. 
  • Legekontoret informerer om åpningstider og tilgjengelighet gjennom oppslag på legekontoret, på telefonsvarer og på legekontorets hjemmeside på internett.
  • Fastlegene mottar timebestilling elektronisk. Når fastlegen din er borte fra kontoret i forbindelse med ferie, kurs og etterutdanning har fastlegen en vikar. Dette informerer legekontoret om.
  • Fastlegen kommer på hjemmebesøk ved behov, etter avtale.
  • Fastlegene bruker tolk ved behov.

Hvis du trenger helsehjelp, men ikke har fødsels- og personnummer

I Bærum kommune kan innbyggere som ikke har rett til fastlege henvende seg til det kommunale legekontoret Bærum Helse og Friskliv for å få helsehjelp.

Telefon nummer 67 50 87 50. Nettside: Bærum Helse og Friskliv (pasientsky.no)

Ved akutt behov for helsehjelp må du kontakte Asker og Bærum legevakt. Telefon nummer 116 117.

Legevakten skal yte akutthjelp til alle som oppholder seg i Bærum kommune, også til personer som ikke har lovlig opphold i Norge.

Tilbakemeldinger

Vi ønsker dine synspunkter på våre tjenester. Har du en klage eller andre tilbakemeldinger kan du sende det på e-post til

fastlege@baerum.kommune.no

NB: ikke send sensitive personopplysninger.

Du kan også sende brev til:

Bærum kommune
Folkehelsekontoret
Postboks 700
1304 SANDVIKA

Vi setter stor pris på din tilbakemelding.  Dine erfaringer hjelper oss å identifisere områder som trenger forbedring.  Vi setter også pris på positive tilbakemeldinger, slik at vi får vite hva som fungerer bra.