Har du bekymringer vedrørende personer som oppholder seg i Bærum kommune?

Bekymringsmeldinger kan meldes muntlig eller skriftlig til kommunen.

Familie, naboer eller andre etater kan observere personer som er syke eller omsorgstrengende og som ikke synes å motta nødvendig hjelp fra helsevesenet eller kommunen.

Bekymringen kan knytte seg både til fysisk og psykisk helse. Bekymringen kan også dreie seg om at personen utgjør en fare (f.eks. brannfare) eller ulempe (f.eks. skadedyr i leilighet) for omgivelsene.

Bekymringsmeldinger kan meldes til kommunens Tildelingskontor eller kommuneoverlegen.

Bekymringsmeldinger med personsensitiv informasjon til Kommuneoverlegen må sendes på

Bekymringsmelding til kommuneoverlegen

Personsensitiv informasjon kan ikke sendes til folkehelsekontoret@baerum.kommune.no

 • Tildelingskontoret kontaktes når det synes som en person ikke mottar nødvendig helsehjelp.
 • Kommuneoverlegen kan kontaktes:
  Ved alvorlig psykiatri, med stor mulighet for at tvang må vurderes.
  Ved vesentlig ulempe for omgivelsene (f.eks. store hygieneproblemer).

Kommuneoverlegen og tildelingskontoret samarbeider tett om bekymringssaker, og de meldte sakene vil bli raskt håndtert uavhengig av hvem som mottar meldingen.

Er du bekymret for et barn?

 • Hvis du er bekymret for om et barn får god nok omsorg, bør du kontakte barnevernet. Hvis du er usikker på om du skal sende bekymringsmelding, kan du ringe barneverntjenesten for å få råd og veiledning.
 • Både privatpersoner og offentlige instanser (for eksempel du som jobber i barnehage, skole eller helsetjenester), kan melde. Kun privatpersoner kan melde anonymt.

Tlf. 67 50 47 70. Døgnåpen.

 

Her kan du som privatperson melde fra til barnevernet.

Her kan du som offentlig ansatt eller fagperson melde fra til barnevernet.

Ønsker du å være anonym eller ikke har mulighet til å melde elektronisk, kan du laste ned skjema her:

Meld fra til barnevernet - skjema

Skjemaet sendes pr post til: Bærum kommune, Barneverntjenesten, Pb 700, 1304 Sandvika

 • Meldeplikt: Alle offentlig ansatte og en rekke private yrkesutøvere med profesjonsbestemt taushetsplikt, har plikt til å melde fra til barnevernet hvis de er alvorlig bekymret for et barn.
 • Er meldeplikten ikke utløst, eller du er usikker på om meldeplikten er utløst, kan du kontakte barneverntjenesten for råd og veiledning om hvordan gå frem.
 • Privatpersoner har ikke meldeplikt.