Har du bekymringer vedrørende personer som oppholder seg i Bærum kommune?

Bekymringsmeldinger kan meldes muntlig eller skriftlig til kommunen.

Familie, naboer eller andre etater kan observere personer som er syke eller omsorgstrengende og som ikke synes å motta nødvendig hjelp fra helsevesenet eller kommunen.

Bekymringen kan knytte seg både til fysisk og psykisk helse. Bekymringen kan også dreie seg om at personen utgjør en fare (f.eks. brannfare) eller ulempe (f.eks. skadedyr i leilighet) for omgivelsene.

Bekymringsmeldinger kan meldes til kommunens Tildelingskontor eller kommuneoverlegen.

  • Tildelingskontoret kontaktes når det synes som en person ikke mottar nødvendig helsehjelp.
  • Kommuneoverlegen kan kontaktes:
    Ved alvorlig psykiatri, med stor mulighet for at tvang må vurderes.
    Ved vesentlig ulempe for omgivelsene (f.eks. store hygieneproblemer).

Kommuneoverlegen og tildelingskontoret samarbeider tett om bekymringssaker, og de meldte sakene vil bli raskt håndtert uavhengig av hvem som mottar meldingen.

Kontaktinformasjon

Tildelingskontoret: telefon 67 50 40 50 (mandag-fredag)
Kommuneoverlegen: telefon 67 50 32 00 (mandag-fredag)
E-post til post@baerum.kommune.no