Bærum kommune Eiendom er i gang med å etablere et ombrukslager der overskuddsmaterialer, brukte materialer, ressurser og inventar skal samles og settes i system.

Her skal kommunen sikre logistikkhåndteringen i en ombruksprosess og gjøre ombruksmaterialer tilgjengelig for nye byggeprosjekter i Bærum Kommune. Dette betyr i praksis at det skal kartlegges hva som er ombrukbart i bygg som skal rehabiliteres eller rives, samt sørges for at det blir tatt ned og tatt i bruk på en ansvarlig måte. Sammen med et digitalt kartleggingssystem, skal det også settes opp et ombrukslager til internt bruk i kommunen, til mellomlagring, reparasjon og vedlikehold.

Det vi jobber med i dag er blant annet:

  •  Finne egnet verktøy for håndtering av ombruksmaterialer og inventar, med kjøp, salg, logistikk og kontroll av varer tilknyttet lageret
  • Tilrettelegge for og benytte digitale lagrings, salg- og formidlingsverktøy i en ombruksprosess
  • Igangsette drift av lager med uthenting og levering av materialer og produkter til og fra prosjekter, lokasjoner og tjenester
  • Samkjøring mot prosjekter
  • Sette standarder for ombruk i kommunen
  • Løpende ombruk av møbler og annet inventar som er lagret på andre lokasjoner og samlokalisering av disse når nytt lager er på plass

Eiendomsbransjen har blitt malt som en versting innen sirkulær økonomi de siste årene da bransjen står for nærmere 40% av alt avfall globalt. Bærum kommune har et mål om avfallsreduksjon, og ombrukskartleggingen og ombrukslageret kan være en del av løsningen for å minimere avfall og øke ombruk i kommunen. Ved å etablere et system som står sentralt i kommunen, tilgjengeliggjør vi ombruk på tvers av sektorer og gjør det lett å velge eksisterende og brukte ressurser og materialer, i stedet for å kjøpe nytt.

Ombruksteamet er satt sammen av en ombrukskoordinator, en prosjektleder ombruk og en rådgiver og Phd-student som skal forske på og skrive om prosjektet. Sammen skal de passe på at ombruk står sentralt på agendaen i Bærum kommune.

Vi ønsker at aktører både internt og eksternt i kommunen skal stille seg selv spørsmålene:

  • Kan det brukes om igjen?
  • Kan det brukes brukt i stedet for nytt?
  • Har vi tilgang til noe med samme type bruk fra før?
  • Er det mulig å leie?

Bærum kommune skal bli en foregangskommune innen sirkulær økonomi (vedtatt 23. juni 2021) – og å passe på at de ressursene vi allerede har blir tatt i bruk så godt og lenge som mulig er et steg på veien dit.