I Bærum er det beholderrenovasjon. Standard renovasjonsordning er:

 • Todelt beholder til mat- og restavfall. 
 • Beholder til papir, papp og drikkekartong*.  
 • Beholder til glass- og metallemballasje.
 • Gjennomsiktig sekk til plastemballasje. 

Tømming av rest- og matavfall skjer hver andre uke. Tømming av papir, papp og plastemballasje skjer hver fjerde uke. Tømming av glass- og metallemballasje skjer hver 8. uke.

*Avfallsbeholder til papir, papp og drikkekartong er tilgjengelige i to størrelser: 240 liter og 370 liter. Beholder kan bestilles i appen "Min Renovasjon", ved å ringe 67 50 40 50 eller ved å sende en e-post til renovasjon@baerum.kommune.no.

Merking av beholdere

Alle som har tohjuls-beholdere registrert med trilletillegg, får et klistremerke på avfallsbeholderen sin, slik at renovatørene vet hvem som betaler for denne tjenesten. Merket plasseres under den hvite etiketten på venstre side av beholderen.

 • 10-15 meter: ett grønt klistremerke
 • 15-20 meter: to grønne klistremerker

De som har avfallsbeholderen sin plassert over 10 meter unna kjørbar vei, og som selv triller beholder frem til hentepunkt før klokken seks om morgenen på tømmedagen, får et gult klistremerke.

Så enkelt er det

Avfallsbeholdere for enebolig, tomannsbolig og rekkehus

Borettslag og sameier skal ha tilgang til avfallsrom uten at renovatøren må gå i trapper. Beholder må kunne trilles ut på bakkeplan.

For borettslag og sameier med flere enn 30 boenheter, anbefaler kommunen nedgravde containere. Plassering av beholdere og/eller nedgravde løsninger må godkjennes av Bærum kommune. Ta kontakt på e-post renovasjon@baerum.kommune.no for spørsmål eller for å få en avtale om befaring.

Større sameier og blokker kan få dispensasjon til ukentlig henting om det ikke er mulig å ha 14-dagers henting. Denne avgjørelsen tas i samarbeid med styret. 

Lukket beholderskap for større beholdere.
Lukket beholderskap for større beholdere.
Avfallshus
Avfallshus til større beholdere - åpen løsning.

Boliger tilknyttet avfallssuget på Fornebu kildesorterer matavfall, plastemballasje og papp, papir og drikkekartong.

 • Matavfall sorteres ut i grønne spesialposer og kastes i samme nedkast som restavfall. Dette blir optisk ettersortert. 
 • Kast bare poser/avfall som er tilpasset åpningene i nedkastlukene. Husk dobbeltknuter på alle poser. Andre typer avfall som for eksempel glass- og metallemballasje skal leveres til returpunkt og/eller gjenvinningsstasjonen.  
 • Er det behov for flere matavfallsposer tar styret/sameie kontakt med kommunen på e-post renovasjon@baerum.kommune.no eller tlf.: 67 50 40 50. Matavfallsposene er designet for å tåle belastningen med avfallssug, og det kan derfor ikke benyttes andre avfallsposer til matavfall.
 • Papp, papir og drikkekartong kastes løst i nedkastluken. Papp som er brettet kan forårsake propp i nedkastluken og føre til driftsstans. Det er derfor viktig å rive opp papp i mindre biter. 
 • Ved driftsstans eller tekniske problemer i avfallssuget, ring vakttelefon: 47 46 90 00.

Slik fungerer avfallssuget: 

Når avfallet kastes i nedkastluken, faller det ned i en lukket tank. Avfallet suges tre ganger daglig til en container i en av våre sentraler. Store og tunge gjenstander eller løst avfall kan blokkere rørene, og må ikke kastes i avfallssuget. Blokkering av rør fører til unødvendig driftsstans og forsinker tømmingen.

Matavfall og restavfall fraktes til et behandlingsanlegg der alle grønne poser blir sortert ut. Matavfallet fraktes videre til et biogassanlegg, der det blir omdannet til biogass og biogjødsel. Restavfallet sendes til energigjenvinning, og energien går til fjernvarme og produksjon av strøm.

Avfallssug på Fornebu
Avfallssug på Fornebu.

Standardbeholder løsning

En standardløsning inkluderer følgende per husstand:

 • Todelt beholder (260 liter) for mat- og restavfall. 
 • Beholder (240 liter/370 liter) til papir, papp og drikkekartong. 
 • Beholder (140 liter) til glass- og metallemballasje
 • Gjennomsiktige sekker til plastemballasje.

Samarbeid om felles beholdere

I borettslag, boligsameier kan det etableres fellesløsninger for innsamling av restavfall, papir og plastemballasje.

Mål på beholdere
  140 L
MAT
REST
260 L
TODELT
MAT
REST
240 L
REST
MAT
PAPP
370 L
REST
PAPP
PAPIR
660 L
REST
PAPP
PAPIR
PLAST
1000 L
PLAST
Bredde cm 48 70 58 75 127 126
Dybde cm 55 70 73 80 78 108
Total høyde cm 107 110 107 107 121 136
Høyde til sarg cm 94 95 96 96 108 115
Høyde uten lokk cm 105 101 105 101 120 121
Bredde ved hjul cm 50 70 58 75 - -
Bilde av nye beholdere for avfall
Beholdere for mat- og restavfall og papp, papir og drikkekartong.

Plassering av beholdere

 • Beholdere skal plasseres nærmest mulig kjørbar vei. Minimum én meter fra tomtegrensen, og maksimalt 10 meter fra veikant for beholdere med to hjul, og fem meter fra veikant for beholdere med fire hjul.
 • Plassering over 10 meter for beholdere med to hjul, og over fem meter for beholdere med fire hjul, medfører et tilleggsgebyr (trilletillegg). Maksimal avstand er 20 meter.
 • Beholderne må stå på et plant fast underlag. På tømmedag plasseres beholderne med håndtakene ut mot veien. Renovatørene skal ikke måtte bære beholderne i trapper, eller trille dem over terskler og lignende. 
 • Plasserer du beholderen et annet sted på tomten, som ikke er tilgjengelig for renovatøren, må du trille den frem til kjørbar vei innen kl. 06.00 på tømmedagen.
 • Om vinteren må adkomst være ryddet for snø fra kl. 06.00 og eventuelt strødd der beholderne skal trilles. Har du en avtale med private om snørydding er det lurt å ta hensyn til dette ved inngåelse av avtaler om snørydding. Er det meldt mye snø om natten kan du også sette beholderen klar ved veien kvelden før henting. 

Nedgravde løsninger

Kostnadene for innkjøp av nedgravde containere eller delvis nedgravde containere må sameiene og borettslag dekke selv.

Får tilskudd fra kommunen: 

Sameier og borettslag kan søke om tilskudd på 1/3 av kostnaden til innkjøp av nedgravd løsning, maksimum kr. 20.000. pr. enhet. Tilskuddet utbetales etterskuddsvis.

Får ikke tilskudd fra kommunen:

For nybygg eller nye utbyggingsområder er plassering av nedgravde beholdere som avfallsløsning billigere enn tradisjonelle avfallsrom. Kommunen gir derfor ikke tilskudd til dette. Det samme gjelder for etablering av avfallshus, siden denne løsningen ikke fører til vesentlige reduksjon i utgifter for kommunen.

Etablering av nedgravde avfallscontainere/ avfallsløsninger er søknadspliktig etter plan- og bygningslovens § 20-1 a), jfr. § 20-2 1. ledd.

Ønsker du å etablere en nedgravd avfallsløsning må temaveileder for nedgravde avfallscontainere/avfallsløsninger følges. 

Se også: 

Søknadsskjema for tilskudd til nedgravde containere 

Det finnes et utvalg av leverandører av nedgravde avfallsløsninger. Borettslag/sameier står fritt til å velge hva slags løsning som er å foretrekke.

Det tas forbehold om at listen ikke er komplett.

Helt nedgravd container
Delvis nedgravd container

Avtale om kompostering av matavfall hjemme 

Bærum kommune har tidligere inngått avtaler om hjemmekompostering av matavfall i godkjent svanemerket beholder. Kommunen inngår ikke lenger nye avtaler om hjemmekompostering. Alle eksisterende avtaler videreføres. 

For informasjon, kontakt: 
Lena Praefcke, tlf.: 67 50 53 68
lena.praefcke@baerum.kommune.no

Alle bebygde eiendommer på øyer i Bærum plikter å delta i ordningen med øyrenovasjon. Ta kontakt med kommunen for å opprette abonnement. Renovasjonsordningen foregår fra 15. april til 15. oktober.

Renovasjonsforskrifter og retningslinjer

Avfall og gjenvinning

Tjenestestedet Avfall og gjenvinning har ansvaret for kommunal avfallshåndtering i Bærum. Vi administrerer innsamling av husholdningsavfall hjemme hos våre innbyggere og videre distribusjon.

Åpningstider: 

Mandag-fredag 09.00 - 15.00