Endrer planer for å bevare Lysakerelva

For å redusere inngrepene i Lysakerelva, og for å legge til rette for et attraktivt og funksjonelt stasjonsområde, vedtok kommunestyret 15. desember en endring av områdereguleringen for Fornebubanen.

Endringen berører to gjeldende planer: områderegulering for Fornebu – Lysaker metrotrase (vedtatt 17.6.2015) og områderegulering for Fornebu – Lysaker metrotrase delområde Lysaker stasjon (vedtatt 27.4.2016).

Løsningen som nå er vedtatt innebærer etablering av metrostasjonen i en fjelltunnel istedenfor i en kulvert. Stasjonen kan da etableres uten inngrep i elva.

Både tiltak under og over bakken omfattes av endringen. Tidligere løsninger var basert på å etablere metrostasjonen i en kulvert under Lysakerelva. Dette ville medføre store inngrep i elva i forbindelse med anleggsarbeidene. Løsningen som nå er vedtatt innebærer etablering av metrostasjonen i en fjelltunnel istedenfor i en kulvert. Stasjonen kan da etableres uten inngrep i elva. Dette innebærer at metrotraseen må flyttes ca. 70 meter mot nordvest og stasjonen roteres noe sammenlignet med gjeldende regulering.

Endringen innebærer justering av gang-, sykkel- og kjørearealer, samt arealer til torg og park.

Gjeldende regulering legger til rette for etablering av et stasjonsområde med tre atkomster samt arealer for torgfunksjoner, Kiss & ride, 390 sykkelparkeringsplasser, og taxi. Endringen innebærer justering av gang-, sykkel- og kjørearealer, samt arealer til torg og park. Sykkelparkering og parkering for taxi, HC-plasser, korttidsplasser, serviceplasser, renovasjon og varelevering er også omorganisert innenfor stasjonsområdet. Midlertidig anlegg- og riggområde er utvidet til å gjelde hele stasjonsområdet, men er redusert i Lysakerelva i nordøst for å bevare kantsoner og naturmangfold.