Bærums visjon Sammen skaper vi fremtiden er et løfte om medvirkning og involvering til innbyggere, næringsliv, organisasjoner, frivillige og kommunen i utviklingen av bærumssamfunnet.

Bærum kommunes kommuneplan som ble vedtatt i juni 2021 har blant annet som mål at Bærumssamfunnet skal være attraktivt og inkluderende. Et av delmålene i planen er: “Bærum har et variert, konkurransedyktig og fremtidsrettet næringsliv”. For å nå dette målet er det laget tre strategier:

  • Sørge for gode rammevilkår som gjør det er attraktivt å etablere og drive næring
  • Delta i og legge til rette for gode partnerskap som støtter opp om lokal verdiskaping
  • Legge til rette for gründervirksomheter og støtte opp om entreprenørskap

SmartCity Bærum er kommunens arena for samarbeid med næringslivet og gjennom dette partnerskapet skal vi sammen finne fremtidens løsninger.

De viktigste strategiene for å finne fremtidens løsninger er:

  • Klimastrategi 2030, vedtatt 23. juni 2021, der et av hovedmålene er å etablere Fornebu som nullutslippsområde. Fornebu skal være testarena for kommunen klimaarbeid. Gjennom prosjektet Fornebu 2027 og med midler fra klima- og miljøfondet, skal SmartCity Bærum tilrettelegge for samarbeid og testing av nye løsninger.
  • Strategisk næringsplan, vedtatt 12. februar 2020. Næringsstrategien tar utgangspunkt i FN’s bærekraftsmål nr 17: Samarbeid for å nå målene, og har 4 hovedmål;
  1. Bærekrafts kommune - Bærum - fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst gjennom offentlig/privat samarbeid.
  2. Kunnskapskommunen Bærum - et attraktivt sted og møteplass for kunnskap, kompetanse og innovasjon.
  3. Fag- og gründerkommunen Bærum - som sikre næringslivet relevant kompetanse og oppfordrer til nyskaping.
  4. Næringslivskommunen Bærum – som er «god på å være kommune» og en offensiv tilrettelegger for næringslivet.