Kommunens har en viktig rolle som endringsaktør og samfunnsutvikler, som gjennom involvering og samarbeid med næringsliv og akademia bidrar til at fremtidens grønne løsninger kan testes ut og gi oss nyttig kunnskap.

SmartCity Bærum bidrar til å nå Klimastrategiens mål om å etablere Fornebu og Bærum som en testarena for klimakloke løsninger, og strategisk næringsplan som vektlegger at Bærum må gi plass og synlighet til gründere som bidrar til bærekraftig og varig verdiskapning. I 2021 og 2022 er det igangsatt flere pilotprosjekter sammen med næringslivet.

Fornebu 2027 – Etablering av et nullutslippsområde

Bærum kommune har vedtatt at Fornebu skal være etablert som et nullutslippsområde innen 2027. Som et forbilde for utviklingen av fremtidens lavutslippssamfunn, skal Fornebu etableres som et nullutslippsområde med fremtidsrettede og klimavennlige løsninger for mobilitet, energi, bygg og areal- og ressursbruk. Fornebu skal utvikles til en test- og demonstrasjonsarena for kommunens klimaarbeid der beste praksis skal fremmes og implementeres.

For å sikre retning frem mot 2027 er det flere behov som må dekkes og hvor innsatsen må styrkes og prioriteres de neste årene.

Prosjekt Fornebu 2027 ble etablert i juni 2021 for å finne løsninger til noen av disse behovene frem mot 2027; etablere piloter gjennom samarbeid og nettverk, være pådriver for at Fornebu blir en testarena for kommunens klimaarbeid, bidra til måling, kommunikasjon og synliggjøring av arbeidet med å etablere Fornebu som et nullutslippsområde.

Prosjektleder er Anne Kristine Feltman.

Aktiviteter og prosjekter i 2021 og 2022:

 • Klimadashboard Fornebu 2027
 • Etablering av Bikeloop i Bærum og på Fornebu
 • Testing av ny tjeneste for leie av lastesykler for innbyggere på Fornebu, Whee!
 • Sommerprosjekt klimadashboard
 • Ombruk i praksis
 • Sensorer og mobilitetsmålere på Fornebu
 • Etablering og utvikling av Instagram-konto for synliggjøring av aktiviteter og prosjekter
 • Deltagelse på arenaer som Bærumskonferansen og Arendalsuka Sommerprosjekt:

Klimadashboard Fornebu 2027

Sommeren 2022 samarbeidet SmartCity Bærum og Bærum kommune med sommerstudenter fra NTNU og UiO i regi av Knowit. Oppgaven til sommerstudentene var å utvikle et Proof of Concept av et klimadashboard basert på tilgjengelige data og det pågående arbeidet med Klimadashboard for Fornebu. Løsningsforslaget ble presentert på Arendalsuka.

Bikeloop

SmartCity Bærum har samarbeidet med Bikeloop siden 2021 for å få på plass verdens første Bikeloop, en innovativ løsning for sikker sykkelparkering i Bærum. Den første Bikeloopen åpnet på Kadettangen i desember 2022 og har kapasitet til 24 sykler. Pilotperioden som går ut 2024, skal brukes til å teste ut og optimalisere løsningen, gi innsikt og ny kunnskap om både Bikeloopen og syklistene som tar den i bruk.

Destinasjon Bærum - Samarbeid – Synlighet – Stolthet

Bærum kommune mottok høsten 2020 midler fra Viken fylkeskommune øremerket bransjer som var spesielt hardt rammet av Covid-19. 28.10.2020 ble det avholdt et dialogmøte med hardt rammede næringer med hovedintensjonen å få innspill fra næringene i forhold til hvordan best utnytte midlene. Tilbakemeldingen var et ønske om at midlene skulle allokeres i et prosjekt som kunne bidra til mer synlighet, mer samarbeid om næringslivet og det kommunen har å by på. I mai 2021 ble et forprosjekt etablert med Bærum kommune som prosjekteier gjennom SmartCity Bærum og Bærum Næringsråd fikk prosjektledelsen med 60% stilling ut året. Det er utarbeidet en strategi- og handlingsplan for Bærums destinasjonsarbeid. Prosjektleder fra Bærum næringsråd er Gry Skådinn.

Tiltak og aktiviteter Destinasjon Bærum i 2022

Kommunikasjon og synliggjøring:

 • Utvikling, lansering og drift hjemmeside www.destinasjonbærum.no
 • Utvikling, lansering og drift SOME-plattformene Instagram og Facebook
 • Presentasjon av Destinasjon Bærum for Kommunestyret (link)Møteplasser og samarbeid Destinasjon Bærum
 • Destinasjon Bærum Konferansen: Konferansen samlet mer enn 240 deltakere fra kommune og næringsliv 24.mars 2022 med lokalt kulturinnslag og innlegg fra flere kultur- og næringslivsaktører som satte Bærums tilbud på kartet og skapte stolthet.
 • Destinasjonsforum: Det ble etablert et forum som består av næringslivsledere fra ulike bransjer, representanter fra Bærum kommune lokalmedia. Destinasjonsforum består av:
  • Jon Tunold, daglig leder Stabæk Fotball,
  • Jan Otto Jacobsen, daglig leder Vårt Sandvika,
  • Martin Schilde, daglig leder Folkebadet Sandvika,
  • Knut Aandal, Daglig leder Visit Greater Oslo/ Visit Asker og Bærum,
  • Tor Evert Lindeland, OBOS Fornebu,
  • Alf Astrup, daglig leder Technopolis,
  • Tommy Stenersen, Sparebank 1,
  • Karianne Steinsland, Budstikka
  • Kristin Bjelke, kultur og samarbeid Bærum kommune
  • Gry Skådinn, prosjektleder/Bærum Næringsråd.
  • Unni Larsen, Prosjektansvarlig Bærum kommune/SmartCity Bærum

Pilotprosjekter

Sommerprosjekt digital tvilling - Sommeren 2021Sommeren 2021 ble vi invitert til å bli med Ålesundfirmaet AugmentCity for å test ut hvordan en digital tvilling kan bidra til å visualisere hvordan målsetninger og faktisk resultat kan visualiseres gjennom en digital tvilling.

Sommerprosjektet tok utgangspunkt I kommunedelplan 3 (KDP3) for Fornebu og målet om at flesteparten som bor og arbeider på Fornebu skal ha mindre enn 5 minutters gangavstand til nærmeste busstopp. Resultatet var et heatmap, med ulike farge kombinasjoner som viste gangavstanden mellom boliger, næringsbygg og busstoppene. De røde områdene viser en gangavstand lengere enn 5 minutter.

Den tredje arbeidsplass: NetWorkSpaces (Cisco, Sintef, Bærum kommune, SCB)

NetWorkspspaces er et samarbeidsprosjekt mellom kommunen, Cisco og Sintef der hensikten er å utforske fremtidens arbeidsplasser gjennom å tilgjengeliggjøring og dele midlertidige arbeidsplasser i private og offentlige virksomheter. Målet er å øke kunnskap om den “tredje arbeidsplassen”, som verken er den “faste arbeidsplassen” plassen eller hjemmekontoret. I første fase ønsker man å etablere noen pilot arbeidshub’er i Bærum for å undersøke om dette skaper mer effektiv bruk av arealer, reduserer reisebehov, øker fleksibilitet og bedre balanse mellom “work/life - balance”. I tillegg er det ønskelig å se på om slike hub’er øker innovasjon gjennom nye nettverk av aktører som ikke jobber på samme arbeidsplass. Fase 1 gjennomføres og er tenkt avsluttet i 2023. Fase 2 vil blant annet se på muligheten for å søke samarbeid med internasjonale nettverk og mulig EU-finansiering.