Bærum Ressursbank er et samarbeidsprosjekt knyttet til masseforvaltning.

Hensikten med Bærum Ressursbank er å håndtere og utnytte den store mengden overskuddsmasser som vil bli generert fra store infrastrukturprosjekter i Bærum med omegn de kommende årene. Blant disse kan Ringeriksbanen, Fornebubanen og ombygging av E16 og E18 nevnes.

I perioden 2020-2030 blir det tilgjengelig betydelige ressurser i form av steinmasser og bygningsmaterialer (foreløpige volum er ca. 14 millioner m3 stein og løsmasser, tilsvarende ca. 943 000 lastebillass). Gjenbruk av disse overskuddsmassene vil resultere i lengre levetid for materialene, mindre nyproduksjon og kortere transportavstander og dermed reduserte CO2‐utslipp.

Bærum Ressursbank er et samarbeid mellom entreprenører, grunneiere, utbyggere, transportører, forskningsmiljøer og myndigheter, i regi av Bærum kommune. 

Resultater

Bærum Ressursbank er nybrottsarbeid som aldri før har vært gjennomført. Det er identifisert en stor nytteverdi ved samhandling vedrørende masseforvaltning av overskuddsmasser fra utbyggingsprosjekter. Det er også identifisert betydelige klima‐ og miljøgevinster ved et koordinert samarbeid.

Det er utredet hva som skal til for å gå videre med å etablere en fysisk ressursbank. Utredningen omfatter systembeskrivelse, arealbehov, lokaliseringer, miljøsikringsprinsipper samt transport og håndtering av ressurser.

Dialog og samarbeid mellom næringsaktører og myndigheter i prosjektet har bidratt til:

  • at operativt samarbeid mellom utbyggingsprosjekter er etablert, noe som vil føre til bedre total masseutnyttelse
  • at aktører som tar imot og behandler masser har fått en erfaringsutvekslingsarena, noe som også vil bidra til bedre håndtering og bearbeiding av massene.
  • en bedre koordinert regional masseforvaltning ved at det samarbeides på kommunalt og fylkeskommunalt nivå
  • økt forståelse mellom miljømyndigheter og utbyggere og entreprenører
  • at departementer/direktorater, som bestillere av infrastrukturprosjekter, forhåpentligvis i fremtiden vil sende tydelige signaler, i form av krav eller insentiver, om at det skal være stor fokus på god masseforvaltning

Prosjektresultatene har stor overføringsverdi til andre kommuner, utbyggere og næringsaktører.