Bærum har nærhet til både fjord, mark, bybebyggelse og landlige omgivelser. Det gjør Bærum til et attraktivt sted å bosette seg.

I 2021 økte antall innbyggere i Bærum med 749 personer og per 1. januar 2022 hadde Bærum en befolkning på 128 982 innbyggere.

Befolkningsveksten i Bærum i 4. kvartal 2021 ble noe større sammenlignet med samme kvartal i 2020. Fødselsoverskuddet var beskjedent. Det samme kan sies om netto flytting til kommunen fra andre kommuner. Innvandringen tok seg imidlertid opp igjen i 4. kvartal og sikret en samlet vekst på 208 nye innbyggere.

Befolkningsveksten anslås til å øke med cirka 24 prosent fram til 2040, med en årlig gjennomsnittsvekst på 1,1 prosent. Befolkningsprognosen, som er høyst usikker på mellomlang og lang sikt, anslår at det vil være 158 000 innbyggere i Bærum i 2040.

befolkningsprognosen for 2021-2040
Tabellen viser befolkningsprognosen for 2021-2040, fordelt på ulike aldersgrupper.

Demografiske endringer

Figuren viser liten vekst i de yngste aldersgruppene i prognoseperioden. Antall null-åringer øker fra cirka 1 300 personer i 2021 til 1 600 i 2040. Antall barn i aldersgruppen 1-15 år anslås å ligge stabilt på cirka 25 000 personer fram til 2030 for så å øke gradvis mot 2040. Arbeidsstyrken, 20-66 år, antas å få en positiv vekst i hele prognoseperioden.  Blant de eldste er veksten, i absolutte tall, kraftigst for aldersgruppen 67-79 år. Aldersgruppen 80+ vil mer enn doble seg fram til 2040, fra 6 000 til 12 500 innbyggere.

Bærum trenger vekst

Bærum trenger vekst for å sikre en god balanse mellom aldersgruppene i befolkningen. Det er viktig for kommunens økonomi og for rekrutteringen av medarbeidere til å løse kommunale oppgaver og tjenester. Kommunen vil legge til rette for en variert type boligutbygging, slik at ulike grupper vil bosette seg i Bærum. 

Av Bærums om lag 50 000 husholdninger er ca 40 prosent familier med hjemmeboende barn. 60 prosent av husholdningene er aleneboende og par uten barn. Til sammenligning er andelen boliger tilsvarende 4- romsleilighet eller større 40 prosent. Legger vi til grunn at store boliger også utgjør 3-romsleiligheter, utgjør store boliger ca. 80 prosent av antall boenheter i Bærum.

Det har blitt bygd 670 boliger per år i gjennomsnitt de siste fem årene. Utbyggingen skjer i hovedsak langs baner og kollektivknutepunkter: Sandvika, Fornebu og langs Kolsåsbanen.

Utbyggingsområdene

Som del av revisjon av kommuneplanens samfunnsdel, ble arealstrategisk kart med tilhørende arealstrategier vedtatt 23. juni 2021. Disse gir blant annet følgende overordnede føringer for arealbruken i kommunen:

  • Sandvika, Lysaker/Fornebu, Høvik og Bekkestua videreføres som prioriterte vekstområder, med Sandvika som regionby.
  • Østerås, Eiksmarka, Haslum, Gjettum, Stabekk, Kolsås og Slependen er prioriterte stasjoner langs skinnegående kollektivtransport (t-bane/jernbane) med høy frekvens på avganger. Tidligere lå det inne et generelt fortettingsbånd langs Kolsåsbanen, men dette er altså noe modifisert.
  • Vøyenenga har potensial for tilførsel til boligmangfoldet i kommunen, og vurderes derfor som prioritert stasjon langs høyfrekvent busstrasé.                                                                                 

De prioriterte vekstområdene skal utvikles i følgende rekkefølge:

  • Prioriterte vekstområder
  • Prioriterte stasjoner langs bane/buss

Du kan lese mer om Kommuneplanens samfunnsdel her.

Strategisk arealkart
Strategisk arealkart

Det arealstrategiske kartet må leses i sammenheng med vedtatte arealstrategier. Disse finnes i samfunnsdelen, men særlig relevant her er:

  • Tilrettelegge for høy utnyttelse i prioriterte vekstområder, og tilrettelegge for moderat utnyttelse ved prioriterte stasjoner langs buss og banenett tilpasset strøkets karakter, jf. arealstrategisk kart. Boligbyggingen utenfor disse områdene begrenses.
  • Bekkestua anses som ferdig utbygd etter gjennomføring av pågående prosjekter.

Fornebu

Fornebuområdet er en motor i regional og nasjonal næringsutvikling. Deler av Fornebu er i ferd med å vokse seg til en by, med flere tusen arbeidsplasser og nye boliger. Arbeidet med å bygge Fornebubanen, som er et viktig premiss for videre utbygging på Fornebu, har nå startet opp.

Sandvika

Sandvika står overfor en omfattende utvikling. Sentrum skal bygges på nytt, og nye boligområder skal stå klare til innflytting om få år. Sammen med en rekke gårdeiere vil kommunen legge til rette for gode byrom og liv i gatene, gjennom gode offentlige plasser og torg, og mindre kvartaler med gjennomganger som kan romme handel, kontorer, restauranter og servicetilbud.

Bekkestua

Bekkestua er dessuten i rivende utvikling med mange, små og store, offentlige og private prosjekter. Det bygges boliger, forretninger, idrettsanlegg, møteplasser, gater og infrastruktur. Presterud gård restaureres. Det understrekes at det har kommet inn en egen arealstrategi for Bekkestua, som sier at stedet skal anses som ferdig utbygd etter gjennomføring av pågående prosjekter.

Les mer om stedsutvikling i Bærum her.