Bærum er blant kommunene i Norge som vokser mest. De siste årene har boligbyggingen økt med om lag 25 prosent, til nærmere 700 boliger i året. Utbyggingen skjer i hovedsak langs baner og kollektivknutepunkter; Sandvika, Fornebu og langs Kolsåsbanen.

Bærum har nærhet til både fjord, mark, bybebyggelse og landlige omgivelser. Det gjør Bærum til et attraktivt sted å bosette seg. Befolkningsveksten de siste årene har vært på nærmere 1,7 prosent. Fortsetter utviklingen vil kommunen ha over 160 000 innbyggere i 2035.

befolkningsprognosen for 2015-2035
Tabellen viser befolkningsprognosen for 2015-2035, fordelt på ulike aldersgrupper.

Demografiske endringer

Antall barn i barnehagealder og elever i grunnskolen øker jevnt i hele prognoseperioden frem til 2030. Blant de eldste er veksten kraftigst i aldersgruppen 67-79 år. Aldersgruppen 80+ vil få en kraftig vekst fra 2022.

Bærum trenger vekst

Bærum trenger vekst for å sikre en god balanse mellom aldersgruppene i befolkningen. Det er viktig for kommunens økonomi og for rekrutteringen av medarbeidere til å løse kommunale oppgaver og tjenester. Kommunen vil legge til rette for en variert type boligutbygging, slik at ulike grupper vil bosette seg i Bærum. 

Utbyggingsområdene

Kolsåsbanen gjenåpnet i 2014. Det er allerede bygget mye langs banen og kommunen har planlagt å bygge ytterligere 3500 boliger her. Hovedtyngden av Kolsåsbaneutbyggingen de nærmeste år vil skje nær Bekkestua stasjon.

Fornebuområdet er en motor i regional og nasjonal næringsutvikling. Deler av Fornebu er i ferd med å vokse seg til en by, med flere tusen arbeidsplasser og nye boliger. Kommunen er en pådriver overfor fylkeskommunen og staten for å sikre finansiering og bygging av Fornebubanen.

Sandvika står overfor en omfattende utvikling. Sentrum skal bygges på nytt, og nye boligområder for opp mot 3 600 boliger skal stå klare til innflytting om få år. Sammen med en rekke gårdeiere vil kommunen legge til rette for gode byrom og liv i gatene, gjennom gode offentlige plasser og torg, og mindre kvartaler med gjennomganger som kan romme handel, kontorer, restauranter og servicetilbud.  

Områderegulering for Fossum er ute til høring frem til 16.10.2015. 

Utbyggingsområde Anslag nye boliger i perioden 2015 - 2030
Fornebu 5000 – 7500
Sandvika 2300 – 3600
Fossum 1600 – 2000
Bekkestua 1500 – 2000
Haslum/Avløs stasjon 300 – 500
Kolsås stasjon 100 – 200
Andre sentre/knutepunkter 1400 – 1900
   
Sum i perioden 12 200 – 17 700