Bærum er blant kommunene i Norge som vokser mest. De siste årene har boligbyggingen økt med om lag 25 prosent, til nærmere 700 boliger i året. Utbyggingen skjer i hovedsak langs baner og kollektivknutepunkter; Sandvika, Fornebu og langs Kolsåsbanen.

Bærum har nærhet til både fjord, mark, bybebyggelse og landlige omgivelser. Det gjør Bærum til et attraktivt sted å bosette seg. Befolkningsveksten de siste årene har vært på nærmere 1,7 prosent. Fortsetter utviklingen vil kommunen ha over 160 000 innbyggere i 2035.

befolkningsprognosen for 2015-2035
Tabellen viser befolkningsprognosen for 2015-2035, fordelt på ulike aldersgrupper.

Demografiske endringer

Antall barn i barnehagealder og elever i grunnskolen øker jevnt i hele prognoseperioden frem til 2030. Blant de eldste er veksten kraftigst i aldersgruppen 67-79 år. Aldersgruppen 80+ vil få en kraftig vekst fra 2022.

Bærum trenger vekst

Bærum trenger vekst for å sikre en god balanse mellom aldersgruppene i befolkningen. Det er viktig for kommunens økonomi og for rekrutteringen av medarbeidere til å løse kommunale oppgaver og tjenester. Kommunen vil legge til rette for en variert type boligutbygging, slik at ulike grupper vil bosette seg i Bærum. 

Utbyggingsområdene

Kolsåsbanen gjenåpnet i 2014. Det er allerede bygget mye langs banen og kommunen har planlagt å bygge ytterligere 3 500 boliger her. Hovedtyngden av Kolsåsbaneutbyggingen de nærmeste år vil skje nær Bekkestua stasjon.

Fornebuområdet er en motor i regional og nasjonal næringsutvikling. Deler av Fornebu er i ferd med å vokse seg til en by, med flere tusen arbeidsplasser og nye boliger. Kommunen er en pådriver overfor fylkeskommunen og staten for å sikre finansiering og bygging av Fornebubanen.

Sandvika står overfor en omfattende utvikling. Sentrum skal bygges på nytt, og nye boligområder for opp mot 3 600 boliger skal stå klare til innflytting om få år. Sammen med en rekke gårdeiere vil kommunen legge til rette for gode byrom og liv i gatene, gjennom gode offentlige plasser og torg, og mindre kvartaler med gjennomganger som kan romme handel, kontorer, restauranter og servicetilbud.

Utbyggingsområde Anslag nye boliger i perioden 2015 - 2030
Fornebu 5000 – 7500
Sandvika 2300 – 3600
Fossum 1600 – 2000
Bekkestua 1500 – 2000
Haslum/Avløs stasjon 300 – 500
Kolsås stasjon 100 – 200
Andre sentre/knutepunkter 1400 – 1900
   
Sum i perioden 12 200 – 17 700