En helt sentral oppgave for kommunens velferdstjenester er å realisere kommunens hovedmål nummer én: Bærekraftige tjenester som gir innbyggerne mulighet for økt selvhjulpenhet, mestring og læring.

Rådmannen har valgt å legge særlig vekt på tre felles hovedgrep for hele velferdsområdet, som er forebygging og tidlig innsats, mestring og selvhjulpenhet og effektive tjenester.

Kommunen må sikre tilgjengelige tjenester med god kvalitet og samtidig arbeide for at behovet for tjenester reduseres. Hvis vi lykkes med en dreining som i større grad bygger på innbyggernes ressurser og øker graden av mestring og selvhjulpenhet, vil behov for tjenester kunne utsettes og reduseres. På den måten kan kommunens ressurser rekke til flere og gjøre det mulig å opprettholde tilgjengelige tjenester med god kvalitet selv med strammere økonomi.

Forebygging og tidlig innsats

Tidlig innsats betyr først og fremst målrettet innsats mot familier og barn med sårbarhet og risikofaktorer, allerede under svangerskapet og i barnets første leveår. Tidlig innsats skal forhindre at problemer oppstår, og det får betydning for kommunens dimensjonering av tjenester. Innsatsen gjelder i hovedsak helsetjenester til barn og unge, og barnehager og skoler. Sammen med forebyggende arbeid og tiltak som fremmer mestring senere i livet, skal innsatsen bidra til å utsette og redusere behov.

Det eksisterer mye kunnskap om sårbare grupper og risikofaktorer. Rådmannen legger opp til en tverrfaglig innsats der denne kunnskapen settes ut i praksis. Felles verktøy for å kartlegge risiko skal utvikles, og kunnskap om risiko skal benyttes til å iverksette tiltak rettet mot de grupper som trenger det mest. Tiltakene skal bygge på innbyggernes behov, og de skal ha dokumenterbar effekt.

Kommunens tjenester må jobbe koordinert og samlet for å skape fremtidens velferdstjenester, og kommunen må samhandle med flere aktører for å finne bærekraftige løsninger. God helse og velferd handler om noe å leve i, noe å leve av og noe å leve for. Dette er også grunnpilarene i arbeidet med bosetting av flyktninger. Rådmannen vil foreta en gjennomgang av kommunens tilbud til enslige mindreårige flyktninger og til ungdom i flyktningfamilier.

Mestring og selvhjulpenhet

Når behovet for tjenester oppstår, skal tjenestens hovedfokus være hjelp til å styrke den enkeltes egne ressurser og mestring av eget liv. Målet er at innbyggerne i størst mulig grad selv skal kunne ivareta egen livssituasjon. Løsninger og tiltak skal utformes i tett samarbeid mellom innbyggere og kommunen.

Opplevelse av mestring er en grunnleggende forutsetning for å utvikle et positivt selvbilde og for å tilegne seg nye ferdigheter og kunnskaper. God mestringsopplevelse for alle barn i barnehage og skole og allmenne tilbud rettet mot alle barn er to former for tidlig innsats og godt forebyggende arbeid, dette bidrar til læring, kunnskap, mestring og selvhjulpenhet. Digital skolehverdag er en vesentlig satsing i kommunens tilbud til alle barn og unge.
Hverdagsrehabilitering i Pleie og omsorg og Helse og sosial er en metode for rehabilitering som fremmer Hva er viktig for deg. Hverdagsmestring bygger på et tankesett som vektlegger den enkeltes mestring uansett alder og funksjonsnivå. Å stimulere til hverdagsmestring er en tilnærming som fremmer helse og velferd, og bidrar til å utsette og redusere behov for tjenester.

Effektive tjenester

Rådmannen stiller høye krav til effektiv drift og bærekraftige løsninger. Effektive tjenester forutsetter en riktig sammensetning av tjenester, slik at behovene kan dekkes på laveste og mest effektive nivå. Samordning av tjenester og tjenestedesign skal bidra til at tilbudene blir effektive og tydeligere for bruker. Erfaring viser at det som er effektivt for tjenestemottaker, også vil være effektivt for driften. De fysiske og økonomiske rammene tjenestene ytes innenfor, må være rasjonelle og fleksible. Strukturelle grep med planlegging og etablering av større driftsenheter er viktig for å skape bærekraftige tjenester. I handlingsprogramperioden gjennomføres det betydelige investeringer i større bygg og i mer robust struktur, både innenfor helsestasjoner, barnehager, skoler og botilbud med heldøgns omsorg.