Ungdomsrådet er opprettet med hjemmel i kommuneloven § 10. Ungdomsrådet i Bærum kommune skal være et organ for og med ungdom.

Reglement for Ungdomsrådet

§ 1 Valg og sammensetning

Ungdomsrådet er opprettet med hjemmel i kommuneloven § 10. Ungdomsrådet i Bærum kommune skal være et organ for og med ungdom. Rådet skal være et bindeledd mellom ungdommen, politikerne og kommuneadministrasjonen. Ungdomsrådet skal ha ti medlemmer med numeriske varamedlemmer. Kommunestyret velger selv medlemmer og varamedlemmer til rådet, og blant medlemmene leder og nestleder. Ungdomsrådet skal sammensettes bredt og mangfoldig. Ungdomsrådet skal være et partipolitisk nøytralt organ. Medlemmene velges for to år av gangen, som hovedregel på høsten. Medlemmene i ungdomsrådet skal på valgtidspunktet ikke ha fylt 19 år. Som hovedregel bør personer ikke velges som medlem av rådet før det året de fyller 15 år. For personer under 15 år skal det innhentes skriftlig tillatelse fra en foresatt som bekrefter at de kan stille som kandidat. Gruppelederne for de tre største partiene i kommunestyret utgjør valgkomité og fremmer innstilling til kommunestyret. Rådmannen og politisk sekretariat sørger for at det i forkant gjennomføres en bred prosess for rekruttering av kandidater til rådet.

§ 2 Myndighet og ansvarsområde

Ungdomsrådet skal ha til behandling saker som gjelder ungdom eller som for øvrig er særlig viktig for ungdom. Ungdomsrådet skal være et rådgivende organ og uttaler seg i saker som blir forelagt til uttalelse av kommunale organer og den kommunale organisasjon, og ellers i de saker som følger av lov. Rådet kan også etter eget initiativ ta opp saker innen sitt virkeområde. Saker skal fremlegges for rådet i god tid før behandlingen i politiske organer. Det vil i tillegg være hensiktsmessig at rådmannen orienterer rådet om større, viktige og/eller prinsipielle saker som er under arbeid. Protokollen fra rådsmøtet skal følge saksdokumentene til de politiske organer som skal behandle saken. For saksbehandlingen i ungdomsrådet gjelder bestemmelsene i kapittel 6 i kommuneloven. Dette reglementets del 1 (Felles saksbehandlingsregler for folkevalgte organer) gjelder for rådets virksomhet så langt det passer. Rådet kan ikke pålegge rådmannen særskilte utredningsoppdrag. Rådmannen stiller med en/flere representanter i rådsmøtene som kan gi medlemmene nødvendig faglig veiledning og svare på eventuelle spørsmål disse måtte ha til sakene som skal behandles.

§ 3 Årsmelding

Rådet skal utarbeide årsmelding vedrørende sin virksomhet som fremlegges for kommunestyret.