Meddommervervet for perioden 1. januar 2025 – 31. desember 2028

Offentlig ettersyn – Valg av meddommere 

Forslag til meddommere til tingrett, lagmannsrett, jordskifterett for perioden 01.01.2025 – 31.12.2028 er nå lagt ut til offentlig ettersyn.

Under sitt møte 22.05.2024 vedtok formannskapet forslag til oppnevning av meddommere til tingrett, lagmannsrett, jordskifterett og forslag til skjønnsmedlemmer.

Som følge av dette legges forslaget derfor nå ut til offentlig ettersyn i to uker fra og med 27.05.2024 til og med 10.06.2024 på kommunens nettsider og i resepsjonen i rådhuset.

Endelig behandling vil finne sted under kommunestyrets møte 19.06.2024.

Enhver som har innvendinger mot forslaget bes sende disse til politisk sekretariat på e-post (politisk.sekretariat@baerum.kommune.no) innen 10.06.2024 kl. 15.30

Offentlig ettersyn - jordskifte

Offentlig ettersyn- lagmannsretten 

Offentlig ettersyn - skjønnsmedlemmer 

Offentlig ettersyn - tingretten 

 

Med informasjon om meddommerordningen

Du kan lese mer om hva det innebærer å være meddommer her: 

De som har vært meddommere i perioden 01.01.2021 – 31.12.2024 og ønsker å fortsette, må søke på nytt.

Søknadsfristen var 11.04.2024, og vi tar ikke imot søknader etter fristen. 

Hvem kan være meddommer?

For å kunne bli meddommer må følgende vilkår være oppfylt:

 • Du må snakke og forstå norsk
 • Ha fylt 21 år og være under 70 år når du blir valgt – det vil si i fra 01.01.2025
 • Være folkeregistrert som i Bærum kommune når valget blir gjennomført
 • Være norsk eller nordisk statsborger, eller ha stått registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge de siste tre årene.
 • Ikke være straffedømt
 • Ikke være under offentlig gjeldsforhandling, konkursbehandling eller i konkurskarantene

Les mer om vilkårene her

Dine rettigheter som meddommer

 • Vervet er en samfunnsplikt
 • Du får normalt fri fra ordinært arbeid for å utføre vervet. Du har krav på å få dekket utgifter du har hatt. Ved tapt arbeidsfortjeneste må dette dokumenteres fra arbeidsgiver at du har blitt trekt i lønn.

Arbeidsledige, pensjonister eller studenter får en godtgjøring på kr 750 per dag i retten

Les mer om godtgjøring og utgiftsrefusjon her

Hva kan du forvente som meddommer?

 • Som alminnelig meddommer kan du, forvente å bli innkalt til en til tre rettssaker per år
 • De fleste rettssakene varer fra en til tre dager. Enkelte saker kan vare lengre

Skjønnsmedlemmer

Skjønnsmedlemmer brukes i saker av tingretten, lagmannsretten og jordskifteretten i saker hvor det må utøves skjønn. I Bærum har vi behov for skjønnsmedlemmer med kompetanse innen følgende felt:

 • Eiendomsverdi
 • Plan- og bygnignsrett
 • Bygg og anlegg
 • Jord- og skogbruk

Les mer om de ulike typene meddommere her

Hva skjer etter du har søkt?

 • Etter at søknadsperioden er over, vil det bli foretatt et maskinelt tilfeldig uttrekk av kandidater.
 • Det vil gjennomføres en vandelskontroll av kandidatene
 • Listene over meddommere legges ut til ettersyn i 14 dager før kommunestyret gjennomfører valget
 • Fristen for å gjennomføre valget er 01.07.2024 .

Kontakt oss

Dersom du har noen spørsmål knyttet til vervet, ta kontakt med politisk sekretariat: politisk.sekretariat@baerum.kommune.no