Hovedutvalgets ansvarsområder er kultur, miljøtekniske tjenester, kommunens arbeid med frivillighet og kommunens arbeid med forhold til trossamfunn.

 • Haakon Kvenna Veum (H) - leder for utvalget
 • Norman Lagesen (H) - nestleder for utvalget
 • Odd Arne Marsteinstredet (H) - utvalgsmedlem
 • Lene Olafsen Teppati (H) - utvalgsmedlem
 • Morten Dahl-Hansen (H) - utvalgsmedlem
 • Susanne Kristiansen Nielsen (H) - utvalgsmedlem
 • Anne Hansli (KrF) - utvalgsmedlem
 • Atta Mohammed (Ap) - utvalgsmedlem
 • Helene Borhaug (Ap) - utvalgsmedlem
 • Øystein Goksøyr (V) - utvalgsmedlem
 • Nicole Miller (FrP) - utvalgsmedlem
 • Yngve Bjerke (FrP) - utvalgsmedlem
 • Gjermund Baklien Skaar (SV) - utvalgsmedlem

1 Valg og sammensetning

Hovedutvalg for frivillighet, idrett og kultur skal ha 13 medlemmer. Kommunestyret velger selv medlemmene, som normalt skal det velges blant kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer.

Fra hvert parti/partiliste velges det samme antall varamedlemmer som medlemmer, med et tillegg av to. Disse bør velges blant kommunestyrets medlemmer/varamedlemmer.

2 Ansvarsområde

Hovedutvalg for frivillighet, idrett og kultur har ansvar for følgende tjenester:

 • Kultur
 • Miljøtekniske tjenester: Natur-, idrett og veidrift

Utvalget har særskilt ansvar for kommunens arbeid med frivillighet, og forhold til trossamfunn.

Innenfor de ovennevnte områdene behandler utvalget de saker som kommunedirektøren legger frem av eget tiltak elleretter anmodning fra utvalget.

3 Myndighet

Utvalget har avgjørelsesmyndighet i saker som gjelder sitt ansvarsområde, dog begrenset av de rammer og retningslinjer som følger av lov eller bestemmelser gitt i medhold av lov eller er vedtatt eller vedtas av kommunestyret, herunder bestemmelsene i dette reglementets del 1 og 2 og reglement for delegering av myndighet i budsjettsaker.

I saker hvor utvalget har avgjørelsesmyndighet, jf. nedenfor, har det instruksjonsmyndighet ovenfor kommunedirektøren. Instruksjonsmyndigheten utøves gjennom vedtak i utvalget.

Utvalget har fullmakt til å omdisponere beløp i driftsbudsjettet innenfor sitt ansvarsområde.

Utvalget skal foreslå prioriteringer innen sitt ansvarsområde når det gjelder forslag til handlingsprogram.

Utvalget kan opprette midlertidige arbeidsutvalg innenfor sitt ansvarsområde.

Utvalget kan delegere avgjørelsesmyndighet innen sitt ansvarsområde til arbeidsutvalg/utvalgsleder når saker ikke er av prinsipiell betydning, jf. § 3 første ledd.

Utvalget kan uttale seg i alle saker som har betydning for oppgaver og virksomhet innen sitt ansvarsområde, herunder avgi høringsuttalelser til utredning/saker.

4 Innstilling

I saker som utvalget selv ikke kan avgjøre, innstiller utvalget til formannskapet.

Utvalgssekretær

Besøk oss

Rådhuset
Rådhustorget 2
Sandvika