Medarbeidere i Bærum kommune har ytringsfrihet - og rett og plikt til å varsle. Varslingsrådet er etablert for å sikre at det varsles om kritikkverdige forhold i kommunen. Varslingsordningen er ett av flere tiltak for å sikre ytringsfriheten.

Ytringsfrihet i Bærum kommune

Ytringsfriheten er nedfelt i Grunnloven, og regnes som en sentral menneskerettighet. Det er også nedfelt i kommunens regler om varsling samt kommunikasjonsstrategien som ble vedtatt av formannskapet i 2015.

Alle ansatte har derfor rett til, på egne vegne, å kunne kontakte - og uttale seg til media, også i omstridte spørsmål innad i kommunen, selv om det skulle vise seg å være kritikk av kommunen.

Kommunedirektør Geir Aga om ytringsfrihet

Kommuneadvokat Thomasz Edsberg om ytringsfrihet

Varslingsrådet

Varslingsrådet skal bidra til å sikre at medarbeiderne varsler om kritikkverdige forhold, som kan være straffbare forhold og andre lovbrudd. Det kan også være brudd på kommunens etiske standard og allment aksepterte moralnormer.

Mandat

 • Behandle varsler som etter ordningen inngår i varslingsrådets oppgaver.
 • Gjennomføre en førstehåndsvurdering av varsler som mottas.
 • Informere om videre prosess i de saker som varslingsrådet vurderer skal behandles av linjen eller andre, herunder krav til dokumentasjon.
 • Registrere, samle og sammenfatte rapporter i alle varslingssaker i kommunen, både saker fra, eller gjennom, varslingsrådet selv, og saker framkommet lokalt i kommunen.
 • Sørge for skriftlig dokumentasjon i alle varslingssaker som behandles av varslingsrådet.

Sammensetning

Varslingsrådet består av minimum 5 personer, som til sammen innehar kompetanse innen juss, arbeidsmiljø, økonomi/regnskap samt kommunens organisasjon. Varslingsrådet skal ha et eksternt medlem med juridisk kompetanse.

Varslingsrådet:

Se også kontaktinformasjon nederst på siden. 

 • Eirik Lindstrøm leder (leder av politisk sekretariat)
 • Ida Skarstein, sekretær (spesialrådgiver Portefølje)
 • Heidi Marita Eriksen, sekretær (avdelingsleder Lønnsenheten)
 • Gøril Wang Larsen, medlem (HMS-rådgiver HR-enheten)
 • Elisabeth Hjelle, medlem (rådgiver Regnskapsenheten)
 • Marco Lilli, eksternt medlem (advokat og partner i CMS Kluge AS)

Det bør være minst 3 personer for å behandle en sak, og de som behandler saken må ikke være personer som kan få en interessekonflikt. Ved behov, innhenter varslingsrådet ekstra bistand fra relevante interne ressurser. Dette kan være i saker som krever spesiell kompetanse (eksempelvis ved sikkerhetsbrudd).

Den nye varslingsordningen er kommet i stand gjennom en lengre prosess med blant annet en arbeidsgruppe, behandling i AMU og beslutning i Rådmannens Medbestemmelsesmøte.

Vedtak om varslingsordningen

Kontakt Varslingsrådet

Kontakt oss enkeltvis eller på: