Formannskapet i Bærum vedtok 10. juni 2020 Planstrategi 2019-2023 med planprogram for revidering av kommuneplanens samfunnsdel.

Formålet med planstrategien er å avklare hvilke planoppgaver kommunen skal prioritere. Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med revisjon av kommuneplanens samfunnsdel og hvordan den videre prosessen for arbeidet blir lagt opp.

Les Planstrategi 2019-2023 med planprogram for revidering av kommuneplanens samfunnsdel her.

Høring og offentlig ettersyn

Planstrategi med planprogram ble sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn av formannskapet i møte 26. februar 2020. Høringsperioden var 26. februar-8. april. I høringsperioden kom det inn 15 høringsinnspill. Du kan lese saken om oppsummering av innspillene her.

Prosess kommuneplan
Illustrasjon kommuneplanprosess

Kommunestyret skal minst én gang i hver valgperiode, og senest innen ett år etter konstituering, utarbeide og vedta en kommunal planstrategi. Planstrategien bør omfatte en drøfting av kommunens strategiske valg knyttet til samfunnsutvikling, herunder langsiktig arealbruk, miljøutfordringer, sektorenes virksomhet og en vurdering av kommunens planbehov i valgperioden. 

Formålet er å avklare hvilke planoppgaver kommunen skal prioritere i kommende periode for å møte kommunens behov. Planstrategien er ikke en plan, men et verktøy for kommunestyret for å vurdere kommunens plansystem, planressurser og samlet planbehov i kommunestyreperioden.

Kommuneplanen består av en samfunnsdel, en arealdel og en handlingsdel:

  1. Samfunnsdelen til kommuneplanen skal ta stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier for kommunesamfunnet og for kommuneorganisasjonen. Kommuneplanen skal ha et planperspektiv på 10–12 år, men bør også ta for seg utviklingstrekk som strekker seg utover disse årene.
  2. Arealdelen skal angi hovedtrekkene i arealdisponeringen og gi rammer og betingelser for hvilke nye tiltak og ny arealbruk som kan settes i verk, samt hvilke viktige hensyn som må ivaretas ved disponeringen av arealene. Arealdelen er til forskjell fra samfunnsdelen, juridisk bindende. Mer om arealdelen her.
  3. Handlingsdelen angir hvordan planen skal følges opp de fire påfølgende år eller mer. Denne revideres årlig. I Bærum kommune er dette handlingsprogrammet.

Kommunal planlegging skal ivareta både kommunale, regionale og nasjonale mål, interesser og oppgaver. Det kan også utarbeides kommunedelplaner for bestemte områder, temaer eller virksomhetsområder.