Ved inngang til en ny kommunestyreperiode skal kommunestyret utarbeide og vedta en planstrategi. Planstrategien er første ledd i kommunens plansystem og langsiktige samfunnsplanlegging.

 Planstrategien er et lovpålagt verktøy (Plan- og bygningsloven § 10) for å drøfte utviklingstrekk for kommunen og prioritere planoppgaver i kommunestyreperioden. Dette skal vurderes basert på et kunnskapsgrunnlag som løfter frem sentrale temaer og utfordringer for kommunen. Det skal i tillegg tas stilling til om hele eller deler av den eksisterende kommuneplanen skal revideres, eller om den skal videreføres uten endringer.

Planstrategien er ikke en plan, men en arena for å drøfte utviklingstrekk og planbehov. Formålet med planstrategien er å sørge for at planleggingen skal være behovsstyrt og ikke gjøres mer omfattende enn nødvendig.

Når planstrategien er vedtatt av kommunestyret, er denne førende for planarbeidet som skal gjøres i kommunen under kommunestyreperioden.

Det skal i 2023 utarbeides en ny planstrategi som skal vedtas i starten av 2024.

Første ledd av planstrategiprosessen er å utarbeide kommunens overordnede kunnskapsgrunnlag. Første versjon av kunnskapsgrunnlaget ble lagt frem i juni 2033, og skal videre bearbeides før nytt kommunestyre starter arbeidet med planstrategien.

Planstrategi

  1. Vår 2023 Forprosess og utarbeidelse av kunnskapsgrunnlaget
  2. Høst 2023 Administrativ arbeidsprosess med videre bearbeiding av kunnskapsgrunnlag og intern kartlegging
  3. Januar-februar 2023 Politiske arbeidsverksteder
  4. Mars-April 2024 Utarbeidelse av forslag til planstrategi og politisk behandling
Tilbakelagt steg i prosessen
Fremtidig steg i prosessen

Kunnskapsgrunnlaget kan leses her

Les Planstrategi 2019-2023 med planprogram for revidering av kommuneplanens samfunnsdel her.